สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้
สุขาปฏิปทา หน้าแรก

โปรไฟล์ของ เนตํมม http://webboard.watnapp.com/?449 [บุ๊คมาร์ก] [คัดลอก] [RSS]

บล็อก

Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda

ความนิยม 1เข้าชม/อ่าน 470 ครั้ง24-4-2012 10:02

    อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสี่ภาษา  Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda

THE  TWELVE   LINKS  OF  THE  CHAIN DEPENDENT  ORIGINATION

 อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโสมะนะสิกะโรติ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำ ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนนั่นเทียว ดังนี้ว่า

Idha bhikkhave ariyasāvako paṭiccasamuppādaññeva sādhukaṃ yoniso manasikaroti

Therein, bhikkhus, the instructed noble disciple attends carefully and closely to dependent origination itself thus:

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

Imasmi  sati idaṃ hoti

When this exists, that comes to be;

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

When this exists, That comes to be

Imassuppāda idaṃ uppajjati

With the arising of this, that arises.

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

Imasmiṃ asati idaṃ na hoti

When this does not exist, that does not come to be;

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

Imassa nirodhā idaṃ nirujjhati

With the cessation of this, that ceases.

ยะทิทัง

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

Yadida

That is,

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

Avijjāpaccayā saṅkhārā

With ignorance as condition, volitional formations

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

Saṅkhārapaccayā viññāaṃ

With volitional formations as condition, consciousness

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง   

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

Viññāapaccayā nāmarūpaṃ

With consciousness as condition, name-and-form

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

Nāmarūpapaccayā saāyatanaṃ

With name-and-form as condition, the six sense bases

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.

Saāyatanapaccayā phasso

With the six sense bases as condition, contact

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

Phassapaccayā vedanā

With contact as condition, feeling

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา  

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

Vedanāpaccayā ta

With feeling as condition, craving

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง  

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

Tahāpaccayā upādānaṃ

With craving as condition, clinging

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

Upādānapaccayā bhavo

With clinging as condition, existence

ภะวะปัจจะยา ชาติ 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

Bhavapaccayā jāti

With existence as condition, birth

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

Jātipaccayā jarāmaranaṃ sokaparideva Dukkhadomanassupāyāsā sambhavanti

With birth as condition, aging-and-death, sorrow lamentation, pain, displeasure, and despair come to be.

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

Evametatsa kevalassa dukkhakkhan dhassa samudayo hoti

Such is the origin of this whole mass of suffering

อะวิชชายะเต๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

Avijjāyatevva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho

With the remainderless  fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations;

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

Saṅkhāranirodhā   viññāanirodho

With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ  จึงมีความดับแห่งนามรูป

Viññāanirodhā   nāmarūpanirodho  

With the cessation of consciousness comes cessation of   name-and-form

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งนามรูป  จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

Nāmarūpanirodhā   saāyatananirodho

With the cessation of name-and-form comes cessation of the six sense bases

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

Saāyatananirodhā  phassanirodho

With the cessation of the six sense bases comes cessation of contact

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา

Phassanirodhā  vedanānirodho

With the cessation of contact comes cessation of feeling

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งเวทนา  จึงมีความดับแห่งตัณหา

Vedanānirodhā  tahānirodho

With the cessation of feeling comes cessation of craving

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งตัณหา  จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

Tahānirodhā   upādānanirodho

With the cessation of craving comes cessation of clinging

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  จึงมีความดับแห่งภพ

Upādānanirodhā  bhavanirodho

With the cessation of clinging comes cessation of existence

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งภพ  จึงมีความดับแห่งชาติ

Bhavanirodhā  jātinirodho

With the cessation of existence comes cessation of birth

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่น แล ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ทั้งหลายจึงดับสิ้น

Jātinirodhā  jarāmaraaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti

With the cessation of birth comes cessation of aging-and-death, sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair cease.

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

Evametassa kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti

Such is the cessation of this whole mass of suffering.

ไทย นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.

บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๖/๑๕๙.

Samyutta vol.1 PDF p.574-577

The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of Samyutta Nikaya Translated from Pali Canon by Bhikku Bodhi Wisdom Publication: Boston, 2000. p.575

 

 

 

 

 


ขอบคุณ

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ขอผ่าน

ความคิดเห็น ความคิดเห็น (1 ความคิดเห็น)

ตอบกลับ pranee 7-5-2012 20:26
สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 26-10-2020 05:07 , Processed in 0.062126 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน