กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
เจ้าของ: คมสัน

พุทธวจน - พุทธจริยาวัตร

[คัดลอกลิงก์]

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 6-8-2012 21:25:42 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 6-8-2012 21:34

ความอันตรธานของพุทธศาสนา

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวัน ใกล้พระนครกิมมิลา  
ครั้งนั้นท่านพระกิมมิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน
ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว

พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรกิมมิละ
เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว
พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรง


ในพระศาสดา
ในพระธรรม
ในพระสงฆ์
ในสิกขา
ในความไม่ประมาท
ในปฏิสันถาร

ดูกรกิมมิละ
นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน
ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว

กิมมิลสูตรขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

8

กระทู้

20

เพื่อน

1244

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
929
ความดี
26
ชื่อเสียง
5
ล่าสุด
20-4-2017
โพสต์เมื่อ 18-8-2012 00:03:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  ^_^  โพสต์เมื่อ 20-8-2012 22:08

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 20-8-2012 21:37:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 20-8-2012 21:53

ขันธ์ ๕ คือ มารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
ที่เรียกว่า 'มาร มาร' ดังนี้, ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า
จึงถูกเรียกว่า มาร พระเจ้าข้า

       ราธะ !
เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณมีอยู่
จะพึงมีมาร, มีผู้ให้ตาย หรือว่าผู้ตาย

       ราธะ !
เพราะฉ ะนั้น ในเรื่อ งนี ้ เธอจงเห็น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
เห็นว่า'เป็นมาร'
เห็นว่าเป็น 'ผู้ให้ตาย'
เห็นว่า 'เป็นตาย'
เห็นว่า 'เป็นโรค'
เห็นว่า 'เป็นหัวฝี'
เห็นว่า 'เป็นลูกศร'
เห็นว่า 'เป็นทุกข์'
เห็นว่า 'เป็นทุกข์ที่เกิดแล้ว'


พวกใดย่อมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณนั้น
ด้วยอาการอย่างนี้, พวกนั้น ชื่อว่า ย่อมเห็นโดยชอบ แล


   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สัมมาทัสสนะ (การเห็นโดยชอบ)
มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่า พระเจ้าข้า

       ราธะ !
สัมมาทัสสนะ มีนิพพิทา (ความเบื่อหน่าย) เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย


        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็นิพพิทา (ความเบื่อหน่าย)
มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่า พระเจ้าข้า

        ราธะ !
นิพพิทาแล มีวิราคะ (ความจางคลายไป) เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย


        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็วิราคะ
มีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าข้า

        ราธะ !
วิราคะแล มีวิมุติ (ความหลุดพ้น) เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย


       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็วิมุติ
มีอะไรเป็นประโยชน์ ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าข้า

        ราธะ !
วิมุติแล มีนิพพานเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย


        ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็นิพพาน
มีอะไรเป็นประโยชน์ ที่มุ่งหมายเล่าพระเจ้าข้า

        ราธะ !
เขาได้ถามเลยปัญหาเสียแล้ว,
เธอไม่อาจจะจับฉวยเอาที่สุดของปัญหาได้


        ราธะ !
ด้วยว่า พรหมจรรย์ ที่ประพฤติกันอยู่นี้แล
ย่อมหยั่งลงสู่นิพพาน
มีนิพพานเป็นที่สุดท้าย


ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๑/๓๖๖

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 24-8-2012 21:03:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 24-8-2012 21:07

พรหมจรรย์นี้เพื่อสิ่งใดภิกษุ ท.!
พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์
พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์
พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์
พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์

        ภิกษุ ท.!
ก็เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบอันใด มีอยู่
พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย
เจโตวิมุตตินั่นแหละ เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์

มู.ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 1-9-2012 21:34:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 1-9-2012 21:45ภิกษุทั้งหลาย !
สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า มีสองเท้า มีมากเท้าก็ดี
มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ก็ดี, มีประมาณเท่าใด;
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !
กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี
กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีความไม่ประมาทเป็นมูล มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง.
ความไม่ประมาท ย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศกว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้น; ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้ คือ เธอจักเจริญ กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘


มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒-๖๗/๒๕๔-๒๖๓.

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 3-9-2012 21:12:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 3-9-2012 21:16

สมาธิ กับ ญาณ ๕ อย่างดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตน มีสติ  เจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิด
เมื่อเธอมีปัญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิหาประมาณมิได้อยู่
ญาณ ๕ อย่าง ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตน
ญาณ ๕ อย่างเป็นไฉนคือ
ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่า


สมาธินี้มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไป ๑
สมาธินี้เป็น อริยะ ปราศจากอามิส ๑
สมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้ ๑
สมาธินี้ละเอียด ประณีต ได้ด้วยความสงบระงับ บรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้น
และมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึก ห้ามกิเลสด้วยจิตอันเป็นสสังขาร ๑
ก็เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้ มีสติออกจากสมาธินี้ได้ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปัญญา
รักษาตน มีสติ เจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้เถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญารักษาตน มีสติ
เจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่ ญาณ ๕ อย่างนี้แล ย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตน


พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต สมาธิสูตร

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

7

กระทู้

2

เพื่อน

568

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
403
ความดี
85
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
7-2-2020
โพสต์เมื่อ 11-9-2012 14:39:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาค่ะได้มีโอกาสศึกษาพุทธวจน ลึกซึ้งมากๆ

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  อนุโมทนา...สาธุด้วยนะครับ ธรรมของพระองค์นำมาดีแล้ว  โพสต์เมื่อ 11-9-2012 21:08

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 12-9-2012 08:59:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 12-9-2012 09:10

จิตภูเขาหิน

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

49

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5966
ความดี
3599
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2020
โพสต์เมื่อ 9-11-2012 22:22:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 9-11-2012 22:27

กระทำบาปอกุศลในชาตินี้ ไม่จำเป็นต้องรับผลแห่งกรรมในชาตินี้เสมอไป

“ดูก่อนนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้
ปรากฏว่าประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบน้ำลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวดแล้ว
ให้บำเรอตนด้วยความใคร่กับสตี ดุจดังพระราชา ชนทั้งหลายพูดถึงเขาว่า....
ชายคนนี้ได้ทำอะไร จึงได้รับการบำเรอในความใคร่ด้วยสตรี ดุจดังพระราชา ?
ชนทั้งหลายพูดถึง เขาว่า....
ชายคนนี้ ข่มข้าศึกของพระราชาแล้วฆ่ามันเสีย.....
ข่มขี่ ลักเอาทรัพย์ของข้าศึกของพระราชา....
ประพฤติผิดในภารยาของข้าศึกของพระราชา...
ทำพระราชาให้ทรงพระสรวลได้ด้วยการพูดเท็จ....
พระราชาทรงพอพระทัย ได้ทรงพระราชทานรางวัล ฉะนั้น
ชายคนนี้จึงได้รับการบำเรอด้วยความใคร่กับสตรีดุจดังพระราชา

“ดูก่อนนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ปรากฏว่า
ถูกเขามัดแขนไพล่หลังอย่างหนาแน่นด้วยเชือกที่เหนียวแน่น
ถูกโกนศีรษะแล้วถูกพาตระเวนไปตามถนน ตามตรอก ด้วยบัณเฑาะว์เสียงดังสนั่น
แล้วออกประตูทิศทักษิณ แล้วตัดศีรษะเลียบทางด้านทักษิณ ของพระนคร
ชนทั้งหลายได้พูดถึงเขาว่า.... ชายคนนี้ได้ทำอะไรไว้
จึงถูกเขาตัดศีรษะ เสียบทางด้านทักษิณแห่งพระนคร ?
ชนทั้งหลายกล่าวว่า....ชายคนนี้เป็นคู่เวรของพระราชา
ได้ฆ่าชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่ง....
ได้ถือเอาของที่เขามิได้ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้าง อันนับเป็นโจรกรรม
ประพฤติผิดในกลุสตรีในกุลธิดา....
ทำลายประโยชน์ของคฤหบดีบ้างของบุตรคฤหบดีบ้างด้วยการพูดเท็จ...
ฉะนั้น พระราชาจึงรับสั่งให้จับเขาแล้วกระทำกรรมการณ์เห็นปานนี้....
ดูก่อนนายคามณี ท่านจะเห็นความข้อนี้อย่างไรเหตุการณ์เช่นนี้ท่านเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างหรือไม่ ?”

นายคามณี “ข้าพระองค์ทั้งได้เห็น ทั้งได้ยิน ทั้งจักได้ยินฟังต่อไปอีกด้วยพระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้า “ดูก่อนนายคามณี ในบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้กล่าวว่า...
บุคคลผู้ฆ่าสัตว์
ลักทรัพย์
ประพฤตผิดในกาม
พูดเท็จ
ทุกคนต้องเสวยทุกขโทมนัสในปัจจุบันดังนี้ เขาเหล่านั้นพูดจริงหรือเท็จ ?

นายคามณี “พูดเท็จ พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้า “ก็คนทุศีล มีธรรมเลวทรามนั้นเป็นคนปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติชอบเล่า ?”

นายคามณี “ปฏิบัติผิด พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้า “ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น มีความเห็นผิดหรือเห็นชอบเล่า?”

นายคามณี “มีความเห็นผิด พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้า “เป็นการสมควรละหรือที่จะเลื่อมใสศรัทธาในคนที่มีความเห็นผิดเหล่านั้น ?”

นายคามณี “ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า”

ปาฏลิยสูตร สฬา. สํ. (๖๕๒-๖๕๙)

33

กระทู้

3

เพื่อน

1144

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
630
ความดี
274
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
27-6-2017
โพสต์เมื่อ 13-11-2012 06:48:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธู  ซึ้งใจในน้ำพระทัยของพระพุทธองค์เหลือเกินครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-11-2020 17:19 , Processed in 0.156050 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน