กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 7450|ตอบกลับ: 69

สามเณรปัญหา / The Novice's Questions

[คัดลอกลิงก์]

2331

กระทู้

11

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
9822
ความดี
4398
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
22-5-2018
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 05:52:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kp1032 เมื่อ 24-4-2012 06:02

สามเณรปัญหา / The Novice's Questions                          

สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ
Sāmanera Panhā -                                 The Novice's Questions

[๑๗/๔] อะไรชื่อว่า ๑ คือ                       สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร
"What is one?                                      All animals subsist on food.                 Eka nāma ki? Sabbe sattāāhāraṭṭhitikā.

อะไรชื่อว่า๒คือ                                     นามและรูป
"What is two?                                       Name & form                                      Dvenāma ki? Nāmañcarūpañca.


อะไรชื่อว่า ๓ คือ                                      เวทนา ๓
"What is three?                                     The three types of feeling                    Tīi nāma ki? Tisso vedanā.


อะไรชื่อว่า ๔ คือ                                      อริยสัจ ๔
"What is four?                                      The four noble truths                             Cattārī nāma ki? Cattārī ariyasaccāni.

อะไรชื่อว่า ๕ คือ                                      อุปาทานขันธ์ ๕
"What is flve?                                        The five aggregates                               Pañca nāma ki? Pañcupādānakkhandhā.


อะไรชื่อว่า ๖ คือ                                       อายตนะภายใน ๖
"What is six?                                           The six internal sense media              Cha nāma ki? Cha ajjhattikāni āyatanāni.

อะไรชื่อว่า ๗ คือ                                       โพชฌงค์ ๗
"What is seven?                                     The seven factors of Awakening         Satta nāma ki?Satta bojjhagā.

อะไรชื่อว่า ๘ คือ                                        อริยมรรคมีองค์๘
'What is eight?                                       The noble eightfold path                      Aṭṭha nāma ki? Ariyo aṭṭhagiko maggo.

อะไรชื่อว่า ๙ คือ                                         สัตตาวาส๙
What is nine?                                           The nine abodes for beings                Nava nāmaki? Nava sattāvāsā.


อะไรชื่อว่า ๑๐ คือ                                       ผู้ประกอบด้วยองค์๑๐ ท่านกล่าวว่า เป็นพระอรหันต์ ฯ
'What is ten?                                             Endowed with ten qualities, one is called an arahant
Dasa nāma ki ?                                       Dasahagehi samannāgato arahā'ti vuccatīti.
+++++++++
* Na tumhāgam  ta  pajahatha  ta /  Whatever is not yours, abandon it.   

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 09:58:03 |ดูโพสต์ทั้งหมด

ภิกษุปัญหา

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย แม่นธนู เมื่อ 24-4-2012 16:40

ภิกษุอรหันต์ปัญหา(สารีบุตร) พระตถาคตรับรองคำนั้น
     
บาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๑/สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค/หน้าที่ ๑๖๑/ข้อที่ ๒๒๖

     [๒๒๖] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมหนึ่งเป็นไฉน สัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร สัตว์ทั้งหมดตั้งอยู่ได้เพราะสังขาร ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมหนึ่งนี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ
     [๒๒๗] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม ๒ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรม ๒ เป็นไฉน นามและรูป ๑ อวิชชาและภวตัณหา ๑ ภวทิฐิและวิภวทิฐิ ๑ ความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัว ๑ ความละอายและความเกรงกลัว ๑ ความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีมิตรชั่ว ๑ ความเป็นผู้ว่าง่ายและความเป็นผู้มีมิตรดี ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติและความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติ ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุและความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการ ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะและความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ [คือเหตุที่เป็นได้] และความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ [คือเหตุที่เป็นไปไม่ได้] ๑ การกล่าววาจาอ่อนหวานและการต้อนรับ ๑  ความไม่เบียดเบียนและความสะอาด ๑ ความเป็นผู้มีสติหลงลืมและความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ ๑ สติและสัมปชัญญะ ๑ ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย และความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ๑ ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย และความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ๑ กำลังที่เกิดแต่การพิจารณาและกำลังที่เกิดแต่การอบรม ๑ กำลังคือสติและกำลังคือสมาธิ ๑ สมถะและวิปัสสนา ๑ นิมิตที่เกิดเพราะสมถะและนิมิตที่เกิดเพราะความเพียร ๑ ความเพียรและความไม่ฟุ้งซ่าน ๑ ความวิบัติแห่งศีล และความวิบัติแห่งทิฐิ ๑ ความถึงพร้อมแห่งศีล และความถึงพร้อมแห่งทิฐิ ๑ ความหมดจดแห่งศีลและความหมดจดแห่งทิฐิ ๑ ความหมดจดแห่งทิฐิและความเพียรของผู้มีทิฐิ ๑ ความสลดใจและความเพียรโดยแยบคายของผู้สลดใจแล้วในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ ๑ ความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมอันเป็นกุศลและความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียร ๑ วิชชาและวิมุตติ ๑ ญาณในความสิ้นไปและญาณในความไม่เกิด ๑ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๒ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 09:59:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด
     [๒๒๘] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่อความอนุเคราะห์
แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   ธรรมมีประเภทละ ๓ ๆ เป็นไฉนอกุศลมูล ๓ อย่าง
๑. อกุศลมูล คือ โลภะ
๒. อกุศลมูล คือ โทสะ
๓. อกุศลมูล คือ โมหะ
กุศลมูล ๓ อย่าง
๑. กุศลมูล คือ อโลภะ
๒. กุศลมูล คือ อโทสะ
๓. กุศลมูล คือ อโมหะ
ทุจริต ๓ อย่าง
๑. กายทุจริต              [ความประพฤติชั่วทางกาย]
๒. วจีทุจริต               [ความประพฤติชั่วทางวาจา]
๓. มโนทุจริต              [ความประพฤติชั่วทางใจ]
สุจริต ๓ อย่าง
๑. กายสุจริต              [ความประพฤติชอบทางกาย]
๒. วจีสุจริต               [ความประพฤติชอบทางวาจา]
๓. มโนสุจริต              [ความประพฤติชอบทางใจ]
อกุศลวิตก ๓ อย่าง
๑. กามวิตก               [ความตริในทางกาม]
๒. พยาปาทวิตก            [ความตริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาวิตก             [ความตริในทางเบียดเบียน]
กุศลวิตก ๓ อย่าง
๑. เนกขัมมวิตก            [ความตริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทวิตก           [ความตริในทางไม่พยาบาท]
๓. อวิหิงสาวิตก            [ความตริในทางไม่เบียดเบียน]
อกุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง
๑. กามสังกัปปะ            [ความดำริในทางกาม]
๒. พยาปาทสังกัปปะ         [ความดำริในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสังกัปปะ          [ความดำริในทางเบียดเบียน]
กุศลสังกัปปะ ๓ อย่าง
๑. เนกขัมมสังกัปปะ         [ความดำริในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ        [ความดำริในทางไม่พยาบาท]
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ         [ความดำริในทางไม่เบียดเบียน]
อกุศลสัญญา ๓ อย่าง
๑. กามสัญญา              [ความจำได้ในทางกาม]
๒. พยาปาทสัญญา           [ความจำได้ในทางพยาบาท]
๓. วิหิงสาสัญญา            [ความจำได้ในทางเบียดเบียน]
กุศลสัญญา ๓ อย่าง
๑. เนกขัมมสัญญา           [ความจำได้ในทางออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทสัญญา          [ความจำได้ในทางไม่พยาบาท]
๓. อวิหิงสาสัญญา           [ความจำได้ในทางไม่เบียดเบียน]
อกุศลธาตุ ๓ อย่าง
๑. กามธาตุ               [ธาตุคือกาม]
๒. พยาปาทธาตุ            [ธาตุคือความพยาบาท]
๓. วิหิงสาธาตุ             [ธาตุคือความเบียดเบียน]
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:00:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด
กุศลธาตุ ๓ อย่าง
๑. เนกขัมมธาตุ            [ธาตุคือความออกจากกาม]
๒. อัพยาปาทธาตุ           [ธาตุคือความไม่พยาบาท]
๓. อวิหิงสาธาตุ            [ธาตุคือความไม่เบียดเบียน]
ธาตุอีก ๓ อย่าง
๑. กามธาตุ               [ธาตุคือกาม]
๒. รูปธาตุ                [ธาตุคือรูป]
๓. อรูปธาตุ               [ธาตุคือสิ่งที่ไม่มีรูป]
ธาตุอีก ๓ อย่าง
๑. รูปธาตุ                [ธาตุคือรูป]
๒. อรูปธาตุ               [ธาตุคือสิ่งที่ไม่มีรูป]
๓. นิโรธธาตุ              [ธาตุคือความดับทุกข์]
ธาตุอีก ๓ อย่าง
๑. หีนธาตุ                [ธาตุอย่างเลว]
๒. มัชฌิมธาตุ              [ธาตุอย่างกลาง]
๓. ปณีตธาตุ               [ธาตุอย่างประณีต]
ตัณหา ๓ อย่าง
๑. กามตัณหา              [ตัณหาในกาม]
๒. ภวตัณหา               [ตัณหาในภพ]
๓. วิภวตัณหา              [ตัณหาในปราศจากภพ]
ตัณหาอีก ๓ อย่าง
๑. กามตัณหา              [ตัณหาในกาม]
๒. รูปตัณหา               [ตัณหาในรูป]
๓. อรูปตัณหา              [ตัณหาในสิ่งที่ไม่มีรูป]
ตัณหาอีก ๓ อย่าง
๑. รูปตัณหา               [ตัณหาในรูป]
๒. อรูปตัณหา              [ตัณหาในสิ่งที่ไม่มีรูป]
๓. นิโรธตัณหา             [ตัณหาในความดับสูญ] [อุจเฉททิฏฐิ]
สัญโญชน์ ๓ อย่าง
๑. สักกายทิฏฐิ             [ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน]
๒. วิจิกิจฉา               [ความลังเลสงสัย]
๓. สีลัพพตปรามาส          [ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจศีลพรต]
อาสวะ ๓ อย่าง
๑. กามาสวะ              [อาสวะเป็นเหตุอยากได้]
๒. ภวาสวะ               [อาสวะเป็นเหตุอยากเป็น]
๓. อวิชชาสวะ             [อาสวะคือความเขลา]
ภพ ๓ อย่าง
๑. กามภพ                [ภพที่เป็นกามาวจร]
๒. รูปภพ                 [ภพที่เป็นรูปาวจร]
๓. อรูปภพ                [ภพที่เป็นอรูปาวจร]
เอสนา ๓ อย่าง
๑. กาเมสนา              [การแสวงหากาม]
๒. ภเวสนา               [การแสวงหาภพ]
๓. พรหมจริเยสนา          [การแสวงหาพรหมจรรย์]
วิธา การวางท่า ๓ อย่าง
๑. เสยโยหมสฺมีติวิธา        [ถือว่าตัวเราประเสริฐกว่าเขา]
๒. สทิโสหมสฺมีติวิธา         [ถือว่าตัวเราเสมอกับเขา]
๓. หีโนหมสฺมีติวิธา          [ถือว่าตัวเราเลวกว่าเขา]
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:02:01 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อัทธา ๓ อย่าง
๑. อดีตอัทธา              [ระยะกาลที่เป็นส่วนอดีต]
๒. อนาคตอัทธา            [ระยะกาลที่เป็นส่วนอนาคต]
๓. ปัจจุบันนอัทธา           [ระยะกาลที่เป็นปัจจุบัน]
อันตะ ๓ อย่าง
๑. สักกายอันตะ            [ส่วนที่ถือว่าเป็นกายตน]
๒. สักกายสมุทยอันตะ        [ส่วนที่ถือว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดกายตน]
๓. สักกายนิโรธอันตะ        [ส่วนที่ถือว่าเป็นเครื่องดับกายตน]
เวทนา ๓ อย่าง
๑. สุขเวทนา              [ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข]
๒. ทุกขเวทนา             [ความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์]
๓. อทุกขมสุขเวทนา         [ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข]
ทุกขตา ๓ อย่าง
๑. ทุกขทุกขตา             [ความเป็นทุกข์เพราะทุกข์]
๒. สังขารทุกขตา           [ความเป็นทุกข์เพราะสังขาร]
๓. วิปริฌามทุกขตา          [ความเป็นทุกข์เพราะความแปรปรวน]
ราสี ๓ อย่าง
๑. มิจฉัตตนิยตราสี          [กองคือความผิดที่แน่นอน]
๒. สัมมัตตนิยตราสี          [กองคือความถูกที่แน่นอน]
๓. อนิยตราสี              [กองคือความไม่แน่นอน]
กังขา ๓ อย่าง
๑. ปรารภกาลที่ล่วงไปแล้วนานๆ แล้วสงสัย เคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ ไม่เลื่อมใส
๒. ปรารภกาลที่ยังไม่มาถึงนานๆ แล้ว สงสัย เคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ ไม่เลื่อมใส
๓. ปรารภกาลปัจจุบันทุกวันนี้แล้ว สงสัย เคลือบแคลง ไม่เชื่อลงไปได้ ไม่เลื่อมใส
ข้อที่ไม่ต้องรักษาของพระตถาคต ๓ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิได้มีความประพฤติชั่วทางกายที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางกายของเรานี้ ดังนี้
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ พระตถาคตมิได้มีความประพฤติชั่วทางวาจาที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆ อย่าได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางวาจาของเรานี้ ดังนี้
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  พระตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์   พระตถาคตมิได้มีความประพฤติชั่วทางใจที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆอย่าได้รู้ถึงความประพฤติชั่วทางใจของเรานี้ ดังนี้
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:03:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
กิญจนะ ๓ อย่าง
๑. ราคกิญจนะ                [เครื่องกังวลคือราคะ]
๒. โทสกิญจนะ                [เครื่องกังวลคือโทสะ]
๓. โมหกิญจนะ                [เครื่องกังวลคือโมหะ]
อัคคี ๓ อย่าง
๑. ราคัคคิ                   [ไฟคือราคะ]
๒. โทสัคคิ                   [ไฟคือโทสะ]
๓. โมหัคคิ                   [ไฟคือโมหะ]
อัคคีอีก ๓ อย่าง
๑. อาหุเนยยัคคิ               [ไฟคืออาหุเนยยบุคคล]
๒. ทักขิเณยยัคคิ               [ไฟคือทักขิเณยยบุคคล]
๓. คหปตัคคิ                  [ไฟคือคฤหบดี]
รูปสังคหะ ๓ อย่าง
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป           [รูปที่เป็นไปกับด้วยการเห็น ทั้งเป็นไปกับด้วยการกระทบ]
๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป           [รูปที่ไม่มีการเห็น แต่เป็นไปกับด้วยการกระทบ]
๓. อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป           [รูปที่ไม่เห็น ที่ไม่กระทบ]
สังขาร ๓ อย่าง
๑. ปุญญาภิสังขาร              [อภิสังขารคือบุญ]
๒. อปุญญาภิสังขาร             [อภิสังขารคือบาป]
๓. อเนญชาภิสังขาร            [อภิสังขารคืออเนญชา]
บุคคล ๓ อย่าง
๑. เสกขบุคคล                [บุคคลผู้ยังต้องศึกษา]
๒. อเสกขบุคคล               [บุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา]
๓. เนวเสกขนาเสกขบุคคล          [บุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่]
เถระ ๓ อย่าง
๑. ชาติเถระ                 [พระเถระโดยชาติ]
๒. ธรรมเถระ                [พระเถระโดยธรรม]
๓. สมมติเถระ                [พระเถระโดยสมมติ]
ปุญญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง
๑. ทานมัย                   [บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน]
๒. สีลมัย                    [บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล]
๓. ภาวนามัย                 [บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา]
เหตุสำหรับโจทน์ ๓ อย่าง
๑. ทิฏฺเฐน                   [ด้วยได้เห็น]
๒. สุเตน                    [ด้วยได้ยินได้ฟัง]
๓. ปริสงฺกาย                 [ด้วยความรังเกียจ]
กามอุปบัติ ๓ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่มีกามปรากฏมีอยู่ สัตว์เหล่านั้น   เมื่อกามปรากฏแล้ว ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลายเช่นมนุษย์ เทพดาบางจำพวก และวินิบาตบางจำพวก ฉะนั้น นี้เป็นกามอุปบัติข้อที่หนึ่ง
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่นิรมิตกามได้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นนิรมิตแล้วๆ ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลาย เช่นเทพดาเหล่านิมมานรตีฉะนั้น นี้เป็นกามอุปบัติข้อที่สอง
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์ประเภทที่ผู้อื่นนิรมิตกามให้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้น ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิรมิตให้แล้ว เช่นเทพดาเหล่าปรนิมมิตวสวตี ฉะนั้น นี้เป็นกามอุปบัติข้อที่สาม
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:05:05 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สุขอุปบัติ ๓ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่ยังความสุขให้เกิดขึ้นๆ แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีอยู่ เช่น พวกเทพเหล่าพรหมกายิกา ฉะนั้น นี้เป็นสุขอุปบัติข้อที่หนึ่ง ฯ
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ถูกต้องด้วยความสุขมีอยู่ สัตว์เหล่านั้น บางครั้งบางคราว เปล่งอุทานว่า สุขหนอๆ ดังนี้ เช่น พวกเทพเหล่าอาภัสสรา ฉะนั้น นี้เป็นสุขอุปบัติข้อที่สอง ฯ
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์พวกที่อิ่มเอิบบริบูรณ์ถูกต้องด้วยความสุขมีอยู่ สัตว์เหล่านั้นสันโดษ เสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้น เช่น พวกเทพเหล่าสุภกิณหา ฉะนั้น นี้เป็นสุขอุปบัติ ข้อที่สาม ฯ
ปัญญา ๓ อย่าง
๑. เสกขปัญญา                 [ปัญญาที่เป็นของพระเสขะ]
๒. อเสกขปัญญา                [ปัญญาที่เป็นของพระอเสขะ]
๓. เนวเสกขานาเสกขปัญญา  [ปัญญาที่เป็นของพระเสขะก็ไม่ใช่ของพระอเสขะก็ไม่ใช่] ฯ
ปัญญาอีก ๓ อย่าง
๑. จินตามยปัญญา               [ปัญญาสำเร็จด้วยการคิด]
๒. สุตามยปัญญา                [ปัญญาสำเร็จด้วยการฟัง]
๓. ภาวนามยปัญญา              [ปัญญาสำเร็จด้วยการอบรม] ฯ
อาวุธ ๓ อย่าง
๑. สุตาวุธ                    [อาวุธคือการฟัง]
๒. ปวิเวกาวุธ                 [อาวุธคือความสงัด]
๓. ปัญญาวุธ                   [อาวุธคือปัญญา] ฯ
อินทรีย์ ๓ อย่าง
๑. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์         [อินทรีย์ที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจักรู้ธรรมที่เรายังไม่รู้]
๒. อัญญินทรีย์                          [อินทรีย์คือความตรัสรู้]
๓. อัญญาตาวินทรีย์              [อินทรีย์คือความรู้ทั่วถึง] ฯ
จักษุ ๓ อย่าง
๑. มังสจักขุ                   [ตาเนื้อ ตาปรกติ]
๒. ทิพพจักขุ                    [จักษุทิพย์]
๓. ปัญญาจักขุ                  [จักษุคือปัญญา] ฯ
สิกขา ๓ อย่าง
๑. อธิศีลสิกขา                 [สิกขาคือศีลยิ่ง]
๒. อธิจิตตสิกขา                [สิกขาคือจิตยิ่ง]
๓. อธิปัญญาสิกขา               [สิกขาคือปัญญายิ่ง] ฯ
ภาวนา ๓ อย่าง
๑. กายภาวนา                 [การอบรมกาย]
๒. จิตตภาวนา                 [การอบรมจิต]
๓. ปัญญาภาวนา                [การอบรมปัญญา] ฯ
อนุตตริยะ ๓ อย่าง
๑. ทัสสนานุตตริยะ              [ความเห็นอย่างยอดเยี่ยม]
๒. ปฏิปทานุตตริยะ              [ความปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยม]
๓. วิมุตตานุตตริยะ                      [ความพ้นอย่างยอดเยี่ยม] ฯ
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:07:18 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สมาธิ ๓ อย่าง
๑. สวิตักกวิจารสมาธิ            [สมาธิที่ยังมีวิตกวิจาร]
๒. อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ         [สมาธิที่ไม่มีวิตก มีเพียงวิจาร]
๓. อวิตักกวิจารสมาธิ            [สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจาร] ฯ
สมาธิอีก ๓ อย่าง
๑. สุญญตสมาธิ                        [สมาธิที่ว่างเปล่า]
๒. อนิมิตตสมาธิ                       [สมาธิที่หานิมิตมิได้]
๓. อัปปณิหิตสมาธิ              [สมาธิที่หาที่ตั้งมิได้] ฯ
โสเจยยะ ๓ อย่าง
๑. กายโสเจยยะ              [ความสะอาดทางกาย]
๒. วจีโสเจยยะ               [ความสะอาดทางวาจา]
๓. มโนโสเจยยะ              [ความสะอาดทางใจ]
โมเนยยะ ๓ อย่าง
๑. กายโมเนยยะ              [ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย]
๒. วจีโมเนยยะ               [ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจา]
๓. มโนโมเนยยะ              [ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ] ฯ
โกสัลละ ๓ อย่าง
๑. อายโกสัลละ          [ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเจริญ]
๒. อปายโกสัลละ         [ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเสื่อม]
๓. อุปายโกสัลละ         [ความเป็นผู้ฉลาดในเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อม]
มทะ ความเมา ๓ อย่าง
๑. อาโรคยมทะ               [ความเมาในความไม่มีโรค]
๒. โยพพนมทะ                [ความเมาในความเป็นหนุ่มสาว]
๓. ชาติมทะ                  [ความเมาในชาติ] ฯ
อธิปเตยยะ ๓ อย่าง
๑. อัตตาธิปเตยยะ             [ความมีตนเป็นใหญ่]
๒. โลกาธิปเตยยะ             [ความมีโลกเป็นใหญ่]
๓. ธัมมาธิปเตยยะ             [ความมีธรรมเป็นใหญ่] ฯ
กถาวัตถุ ๓ อย่าง
๑. ปรารภกาลส่วนอดีตกล่าวถ้อยคำว่า กาลที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้
๒. ปรารภกาลส่วนอนาคตกล่าวถ้อยคำว่า กาลที่ยังไม่มาถึงจักมีอย่างนี้
๓. ปรารภกาลส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในบัดนี้  กล่าวถ้อยคำว่า กาลส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ฯ
วิชชา ๓ อย่าง
๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณวิชชา      [วิชชาคือความรู้จักระลึกชาติในก่อนได้]
๒. จุตูปปาตญาณวิชชา                  [วิชชาคือความรู้จักกำหนดจุติ   และอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย]
๓. อาสวักขยญาณวิชชา                  [วิชชาคือความรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไป] ฯ
วิหารธรรม ๓ อย่าง
๑. ทิพยวิหาร                  [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทพดา]
๒. พรหมวิหาร         [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม]
๓. อริยวิหาร                  [ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ] ฯ
ปาฏิหาริยะ ๓ อย่าง
๑. อิทธิปาฏิหาริยะ                [ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์]
๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ            [ดักใจเป็นอัศจรรย์]
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ             [คำสอนเป็นอัศจรรย์] ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ เหล่านี้แล อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้ว พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่ควรแก่งแย่งกันในธรรมนั้น   การที่พรหมจรรย์นี้   พึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:09:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
     [๒๒๙] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๔ๆ ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้น การที่พรหมจรรย์นี้พึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้น พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฯ
สติปัฏฐาน ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌา และโทมนัส  ในโลกเสียได้ ฯ
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ฯ
[๒๓๐]            สัมมัปปธาน ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิด  พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิด
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งใจ เพื่อความตั้งมั่นไม่เลือนลางจำเริญยิ่ง ไพบูลย์ เจริญ บริบูรณ์ แห่งธรรมที่เป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้ว ฯ
[๒๓๑]          อิทธิบาท ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท   อันประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท   อันประกอบด้วย วิริยสมาธิปธานสังขาร
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท    อันประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท     อันประกอบด้วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ฯ
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...

3

กระทู้

1

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
113
ความดี
0
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
26-4-2012
โพสต์เมื่อ 24-4-2012 10:13:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๒๓๒]          ฌาน ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ฯ
[๒๓๓]         สมาธิภาวนา ๔ อย่าง
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมมีอยู่ ฯ
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะมีอยู่ ฯ
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป เพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู่ ฯ
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยสรรเสริญว่า เป็นผู้มีอุเบกขา ที่สติอยู่เป็นสุข ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ เป็นไฉน ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลกสัญญา ตั้งสัญญาว่าเป็นเวลากลางวันไว้ กลางวันอย่างใด กลางคืนอย่างนั้น กลางคืนอย่างใด กลางวันอย่างนั้น มีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้มีแสงสว่าง ด้วยประการฉะนี้ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้ อันภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ เป็นไฉน ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย เวทนาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ ย่อมถึงความดับสัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความดับ วิตกทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้ว ย่อมบังเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ ย่อมถึงความดับ ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ฯ
     ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เป็นไฉน ฯ
     
... มาเพื่อยิงอย่างเดียว ...
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-5-2018 22:27 , Processed in 0.077723 second(s), 4 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน