กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 682|ตอบกลับ: 6

สัมมาสมาธิ คือ แค่ฌาณ1-4 เท่านั้นหรือ?

[คัดลอกลิงก์]

102

กระทู้

6

เพื่อน

5370

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3827
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 13-8-2017 10:02:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ

1. พระสูตรอ้างอิง
  1.1 พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ.....

...ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมถือด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดี แทงตลอดด้วยดี ซึ่งปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญาเปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่น
คนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็นคนนอนฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอย่อมถือด้วยดี
ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดีแทงตลอดด้วยดี ซึ่งปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ ข้อที่ ๕.....


-------------------
  1.2 พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๑
[๔๑๒] ธรรม ๕ อย่างที่ควรให้เจริญเป็นไฉน คือสัมมาสมาธิ อันประกอบด้วยองค์ ๕
ได้แก่ปีติแผ่ไป ๑ สุขแผ่ไป ๑ การกำหนดใจผู้อื่นแผ่ไป ๑แสงสว่างแผ่ไป ๑ นิมิตเป็นเครื่อง
พิจารณา ๑ ธรรม ๕ อย่างเหล่านี้ควรให้เจริญ ฯ
-------------------
ปัจจเวกขณนิมิต -->บาลี คือ ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺตํ นำไปค้นหา ได้ 2 พระสูตร ไม่รวมเล่ม31

2.จากพระสูตรข้างบน ผมได้ข้อสังเกต คือ
  2.1 สัมมาสมาธิ ไม่ได้มีแค่ฌาณ 1-4 เท่านั้น แต่ยังมีการถือด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดี แทงตลอดด้วยดี ซึ่งปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา ด้วย --> เช่น การพิจารณาอนิจจสัญญา ,สัญญา 5 ประการ,การพิจารณา11อาการของขันธ์5 -->เชื่อมไปกับเหตุเเห่งวิมุตติ 5 ประการ ที่ไม่ได้มีแค่สมาธิ --> ผมคิดว่านี่คือ ทุกขาปฏิปทา

  2.2 สัมมาสมาธิทั้ง5 ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งได้-->เชื่อมไปกับเหตุเเห่งวิมุตติ 5 ประการ ที่ไม่ได้มีแค่สมาธิ --> ผมคิดว่าสัมมาสมาธิข้อที่5 คือ ทุกขาปฏิปทา

  2.3 สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕
       ในพระสูตรตรัสว่า สัมมาสมาธิทั้ง5 ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งได้ แล้วมีตรัสถึงได้อิทธิปาฏิหาริย์โดยไม่ได้ระบุว่าสัมมาสมาธิองค์ไหน --> ผมจึงคิดว่า สัมมาสมาธิทั้ง5 สามารถทำอิทธิฯ ได้ ไม่ใช่เฉพาะฌาณที่4 (อาจจะมีความอ่อนแก่ของการทำอิทธิฯอยู่ ไม่ใช่ว่าจะทำได้เสมอกันของทั้ง 5)

"...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้   เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังอยู่ว่า เราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ..."

  2.4 พระสูตรนี้ทรงใช้คำว่า ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ไม่ได้ใช้ เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ---> ผมคิดว่าเพราะมีสัมมาสมาธิองค์ที่ 5 ด้วยที่ไม่ใช่ฌาณ1-4

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

40

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5899
ความดี
3570
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-2-2020
โพสต์เมื่อ 19-8-2017 09:48:09 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ หมายถึง สัมมาสมาธิ (ได้แก่ฌานทั้ง ๔) และที่ประกอบด้วยองค์ ๕ (ข้อที่ ๕) เรียก
สัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์ ๕  คือ ข้อที่ ๕ จะเป็นเครื่องพิจารณาด้วยปัญญาในสัมมาสมาธิ ๔ ระดับ ข้างต้น จึงเรียกว่า สัมมาสมาธิ (ฌานทั้ง ๔ )ที่มี องค์ ๕ (คือข้อที่ ๕) ประกอบพร้อม

แสดงความคิดเห็น

อัครา  สาธุครับ  โพสต์เมื่อ 30-7-2018 09:40

40

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5899
ความดี
3570
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-2-2020
โพสต์เมื่อ 19-8-2017 09:53:33 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมคิดว่านี่คือ ทุกขาปฏิปทา
***********************
ไม่มีการบรรลุใดในอรหัตตผล ไม่อาศัยความตั้งมั่นแห่งจิต (สัมมาสมาธิ) แม้ทุกขาปฏิปทา ปฏิบัติด้วยการอาศัยการพิจารณาในธรรม ก็ต้องมีการตั้งมั่นแห่งจิตเป็นสมาธิ จิตของผู้เป็นสมาธิ จึงย่อมรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริง(ตามที่ทรงตรัส) ไม่มีการบรรลุใดในอรหัตตผล ที่ไม่อาศัยอริยมรรค ๘ ประการ และทรงสงเคราะห์ลงใน สมถะ  และ วิปัสนา  ส่วนของสมถะ คือการบรรลุเจโตสมถะ ส่วนของวิปัสสนา คือ การบรรลุ อธิปัญญา ธรรมทั้ง ๒ คือ สมถะ และ วิปัสสนา ย่อมเข้ากันได้ดีอย่างแน่นแฟ้น

40

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5899
ความดี
3570
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-2-2020
โพสต์เมื่อ 19-8-2017 09:56:39 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สามารถทำอิทธิฯ ได้ ไม่ใช่เฉพาะฌาณที่4
********************************
จิตที่ควรแก่การงาน ที่จะน้อมไปเพื่ออิทธิวิธญาณ ตรัสแต่เพียงบรรลุจตุตถฌานแล้ว

แสดงความคิดเห็น

อัครา  สมาบัติเริ่มตั้งแต่ ปฐมฌาณนะครับ  โพสต์เมื่อ 30-7-2018 09:44
อัครา  23หน้า340ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุเข้าก็ดี ออกก็ดี ซึ่งสมาบัตินั้นๆ ในกาลนั้น จิตของเธอเป็นจิตอ่อ   โพสต์เมื่อ 30-7-2018 09:43

0

กระทู้

0

เพื่อน

20

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
11
ความดี
3
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
13-11-2017
โพสต์เมื่อ 26-8-2017 10:26:49 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ไม่มีการบรรลุใดในอรหัตตผล ที่ไม่อาศัยอริยมรรค ๘ ประการ และทรงสงเคราะห์ลงใน สมถะ  และ วิปัสนา  ส่วนของสมถะ คือการบรรลุเจโตสมถะ ส่วนของวิปัสสนา คือ การบรรลุ อธิปัญญา ธรรมทั้ง ๒ คือ สมถะ และ วิปัสสนา ย่อมเข้ากันได้ดีอย่างแน่นแฟ้น *อันนี้เห็นด้วยค่ะ http://siampoker.com

6

กระทู้

0

เพื่อน

200

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
105
ความดี
49
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-1-2018
โพสต์เมื่อ 31-8-2017 18:26:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ฌาน 5 6 7 8 อาจจะไม่ค่อยดีมั้งครับถ้าตายตอนนั้นนี่ซวยยาวเลยนะเหมือนอาจารย์ทั้งสอง พระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยสนับสนุน แค่ ฌาน4ก็เพียงพอแล้ว

0

กระทู้

0

เพื่อน

30

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
17
ความดี
5
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
9-10-2017
โพสต์เมื่อ 5-10-2017 10:07:24 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมสังเกตุจาก พระศาสดาอธิบายสัมมาสติโดยอาศัยสติปัฏฐานทั้ง 4
,ด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัส สัมมาสมาธิไว้พียง สมาธิ 4 ขั้นแรก
,เพราะเลยจากนั้นไม่สามารถอธิบายด้วยสติปัฎฐาน 4

ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 29-2-2020 06:39 , Processed in 0.114134 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน