กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 755|ตอบกลับ: 4

ทำไมเมื่อฟังธรรม จะรู้ธรรม จะเห็นธรรมได้ ตามอินทรีของแต่ละคน

[คัดลอกลิงก์]

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 15-7-2017 19:38:11 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qqqqq เมื่อ 15-7-2017 20:27

แค่สงสัย ทำไม
เมื่อฟังธรรม จะรู้ธรรม จะเห็นธรรมได้ ตามอินทรีของแต่ละคน
ทำไม ไม่มีใครบอกว่า ถ้าอยู่ธรรม เห็นธรรมข้อนี้ ต้องสร้างอินทรีอย่างนี้ ถ้าอยู่ธรรม เห็นธรรมข้อนั้น ต้องสร้างอินทรีอย่างนั้น
เมื่อมีอินทรีแล้วก็รู้ธรรม เห็นธรรม หรือไม่
เช่น อยากรู้ ธรรม ข้อ สักแต่ว่ารู้  สักแต่ว่าเห็น จะสร้างอินทรีอย่างไร ถึงจะรู้ จะเห็น ธรรมข้อนี้  หน้อ

1

กระทู้

1

เพื่อน

380

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
238
ความดี
70
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
18-8-2017
โพสต์เมื่อ 20-7-2017 06:01:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
การตามรู้ซึ่งความจริง 12 ขั้นตอน หากตกหล่น ข้ามไป ย่อมไม่เข้าถึงูธรรม การปฏิบัติต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมเห็นผล ขอเจริญในธรรม

การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ)
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! การตามรู้ซึ่งความจริง (สจฺจานุโพโธ)
มีได้ ด้วยการกระทำเพียงเท่าไร ? บุคคลชื่อว่าตามรู้ซึ่งความจริง
ด้วยการกระทำเพียงเท่าไร ? ข้าพเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการ
ตามรู้ซึ่งความจริง”
ภารท๎วาชะ ! ได้ยินว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้
เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง. คหบดี
หรือคหบดีบุตร ได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วใคร่ครวญดูอยู่
ในใจเกี่ยวกับธรรม ๓ ประการ คือ :-
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ....
เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้น ย่อมเล็งเห็นว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ ต่อแต่นั้น
เขาจะพิจารณาใคร่ครวญภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ….ในธรรมทั้งหลายอันเป็น
ที่ตั้งแห่งโมหะ…. เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้น
ย่อมเล็งเห็นว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
โทสะ....ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ
ลำดับนั้น เขา :-
(๑) ปลูกฝัง ศรัทธา ลงไปในภิกษุนั้น ครั้นมี
ศรัทธาเกิดแล้ว
(๒) ย่อม เข้าไปหา ครั้นเข้าไปหาแล้ว
(๓) ย่อม เข้าไปนั่งใกล้ ครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้ว
(๔) ย่อม เงี่ยโสตลง ครั้นเงี่ยโสตลง
(๕) ย่อม ฟังซึ่งธรรม ครั้นฟังซึ่งธรรมแล้ว
(๖) ย่อม ทรงไว้ซึ่งธรรม
(๗) ย่อม ใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลาย
อันตนทรงไว้แล้ว เมื่อใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมอยู่
(๘) ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิจ,
เมื่อการทนต่อการเพ่งพินิจของธรรมมีอยู่
(๙) ฉันทะย่อมเกิดขึ้น ผู้มีฉันทะเกิดขึ้นแล้ว
(๑๐) ย่อม มีอุสสาหะ ครั้นมีอุสสาหะแล้ว
(๑๑) ย่อม พิจารณาหาความสมดุลย์แห่งธรรม,
ครั้นมีความสมดุลย์แห่งธรรมแล้ว
(๑๒) ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรมนั้น; เขาผู้มีตน
ส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ ย่อม กระทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะ
(ความจริงโดยจริงความหมายสูงสุด) ด้วยนามกาย ด้วย,
ย่อม แทงตลอดซึ่งธรรมนั้น แล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญา ด้วย.
ภารท๎วาชะ !
การตามรู้ซึ่งความจริง ย่อมมี
ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้,
บุคคลชื่อว่าย่อมตามรู้ซึ่งความจริง
ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้,
และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริง
ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้;
แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 20-7-2017 14:17:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
yhun ตอบกลับเมื่อ 20-7-2017 06:01
การตามรู้ซึ่งความจริง 12 ขั้นตอน หากตกหล่น ข้ามไป ย่อ ...

ทำตาม การตามรู้ซึ่งความจริง 12 ขั้นตอน ถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม หรือไม่
การรู้ธรรม เห็นธรรม ตามกำลังอินทรี ของแต่ละบุคคล ก็กล่าวผิด หรือไม่
12 ขั้นตอน  เป็นการสร้างอินทรี หรือไม่
แค่สงสัย40

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5899
ความดี
3570
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-2-2020
โพสต์เมื่อ 21-7-2017 21:14:07 |ดูโพสต์ทั้งหมด
การที่อินทรีย์จะเจริญ นิวรณ์ ๕ ย่อมต้องดับไป เมื่อนิวรณ์ ๕ รำงับไปได้ อินทรีย์ ๕ ย่อมถึงความเจริญ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 6-9-2017 21:56:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ทั้ง 5 นี้เกื้อกูลกัน แต่ละคนก็มีส่วนผสมแตกต่างกันทั้งแง่อัตราส่วนหรือปริมาณ อินทรีย์ที่สะสมมาเหมือนพื้นฐาน และสามารถพอกพูนได้/ จริงๆท่านที่ทรงพุทธวจนได้มากอาจยกตัวอย่างได้ดี / แต่ผมความจำไม่ค่อยดี ขอยกตัวอย่างเช่น พระอรหันต์ เหมือนกัน แต่บางรูปได้ฌาน บางรูปไม่ เป็นต้น บางรูปปัญญาวิมุติ บางรูปเจโตวิมุติ /นี่คือหลักฐานคร่าวๆว่า มีบอกว่าอินทรีย์ข้อไหนเด่นมีผลอย่างไร/ กรณีมรรควิธีสักแต่ว่ารู้ เข้าใจว่ามัตรัสอธิบายวิธีเจริญอย่าวละเอียดไว้แล้ว ท่านใดจำได้โปรดยกขึ้นแสดง /ส่วนตัวเห็นว่าสักแต่ว่ารู้นี้ เป็นมรรคที่น่าจะมีปัญญินทรีย์เป็นตัวนำ ส่วนเป็นปัญญาอะไรแบบไหนให้ไปดูในมรรควิธี ที่มุ่งถอนความเห็นว่าตัวตน
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 29-2-2020 07:35 , Processed in 0.037781 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน