กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1084|ตอบกลับ: 15

อยากทราบพระสูตรที่ว่า ผู้ปัญญาวิมุติไม่ได้ณาน ครับ

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 10-4-2017 10:40:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอคำแนะนำด้วยครับ

102

กระทู้

6

เพื่อน

5357

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3816
ความดี
820
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-12-2019
โพสต์เมื่อ 10-4-2017 15:51:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คำค้น "ทุกขาปฏิ ไฉน" เช่น 21ข้อ163

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 10-4-2017 16:32:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อัครา ตอบกลับเมื่อ 10-4-2017 15:51
คำค้น "ทุกขาปฏิ ไฉน" เช่น 21ข้อ163

ลบกวนพี่ copy ให้ผมได้มั้ยครับ หาไม่เจอจริงๆครับ

102

กระทู้

6

เพื่อน

5357

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3816
ความดี
820
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-12-2019
โพสต์เมื่อ 10-4-2017 16:40:09 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๑
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ๔ ประการ เป็นไฉน คือ ทุกขา
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปา
ภิญญา ๑ ฯ
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นในกายว่าไม่งาม มีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไป
อาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา อินทรีย์ ๕
ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ของเธอปรากฏว่าอ่อน เธอได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้น
อาสวะช้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อนดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นในกายว่าไม่งาม ... แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ  สัทธินทรีย์ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ของเธอปรากฏ
ว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ    เพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้แก่
กล้า ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุ
ทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบ
ไป มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย
เพราะปีติ สิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ
อยู่เป็นสุข ดังนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆ
ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ
สัทธาหิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญาอยู่ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯปัญญินทรีย์ ของ
เธอปรากฏว่าอ่อน เธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้าเพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอ
อาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา ทั้ง
อินทรีย์ ๕ ประการนี้คือ สัทธินทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุ
คุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้แก่กล้า   ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทา๔ ประการนี้แล ฯ

-------------------
ทุกขาปฏิปทา --> ไม่ต้องได้ฌาณ
ปัญญาวิมุติ --> บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะ-->อรหันต์

5

กระทู้

1

เพื่อน

304

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
202
ความดี
52
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-10-2018
โพสต์เมื่อ 10-4-2017 17:22:18 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อัครา ตอบกลับเมื่อ 10-4-2017 16:40
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๑
[๑๖๓] ดูกรภิกษ ...

ขอบคุณมากครับ

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 07:20:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
มิใช่ฐานะเลยที่อรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติ จะไม่ประกอบด้วยสัมมาสมาธิ (ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ จตุตถฌาน) อันเป็นองค์แห่งมรรค ซึ่งเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้

102

กระทู้

6

เพื่อน

5357

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3816
ความดี
820
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-12-2019
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 08:37:31 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒
๘. อังคิกสูตร
        [๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕
อันประเสริฐเป็นไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน....
....ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน....
....ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง....บรรลุตติยฌาน....
....ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน....
....ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน...
....ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมถือด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญ
ด้วยดี แทงตลอดด้วยดี ซึ่งปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญาเปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่น
คนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็นคนนอนฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอย่อมถือด้วยดี
ทำไว้ในใจด้วยดี ใคร่ครวญด้วยดีแทงตลอดด้วยดี ซึ่งปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ ข้อที่ ๕.....

....พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ ๕
อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ เธอโน้มน้อมจิตไป เพื่อทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็น
พยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่.....

--------------------
ขอแสดงความเห็นครับ
1.จากพระสูตรนี้ การทำให้แจ้ง ไม่เฉพาะแต่ ฌาณ1-4 นะครับ
2.สุขาปฏิปทา ฌาณ1-4 เป็น ปฏิปทาประณีต
   ทุกขาปฏิปทา เป็น ปฏิปทาที่ทราม
3.ส่วนเหมือนกันก็คงมี เช่น ละนิวรณ์5

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 20:53:29 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พิจารณา คำว่า "ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ" หมายถึง อะไร

แต่ผมพิจารณาว่า ตรัสรวมทั้งหมด ๕ องค์

และ อย่าลืมนะครับ ว่า พระโมคคัลลา สำเร็จพระอรหันต์ด้วย ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีฤทธิ์ได้เพราะเหตุใด
ปฏิปทา คือ ทางดำเนินในการตรัสรู้ อาศัยมรรค มีองค์ ๘ แต่ปฏิปทา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ก็ต้องประกอบด้วยมรรค ๘ ประการ ในนั้นด้วย และหนึ่งในนั้นต้องมีสัมมาสมาธิ เช่นกัน แต่กลุ่มทุกขาปฏิปทา มีความชำนาญทางจิตในการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ (แต่ไม่ได้หมายถึงต้องทุกข์ยากในการตรัสรู้) อาศัย มรรค ๘ ประการ ไล่มาจากสัมมาทิฏฐิ จนถึง สัมมาสมาธิ จึงบริบูรณ์ ในการพิจารณา อนิจจสัญญา .. มรณสัญญา โดยมีองคืแห่งมรรค ๘ ประการ ทั้งสิ้น

ดังนั้น จึงอยากให้พิจารณาว่า เป็นไปไม่ได้เลย พระอรหันต์กลุ่มที่หลุดพ้นด้วย ทุกขาปฏิปทา จะไม่สามารถเจริญสัมมาสมาธิได้(เข้าฌานได้) เพราะ กล่าวการสิ้นอาสวะด้วยอาศัย สมาธิที่มีจิตตั้งมั่นทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่ปฐมฌาน อย่างนี้

102

กระทู้

6

เพื่อน

5357

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3816
ความดี
820
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
20-12-2019
โพสต์เมื่อ 12-4-2017 22:35:58 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
1.พิจารณา คำว่า "ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ" หมายถึง อะไร
-- เป็นลักษณะสำนวนการเเปล  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ" จากที่เข้าใจ ผมเข้าใจว่า --> เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิ 5 ประการ
เพราะแต่ละฌาณก็ทำให้แจ้ง ได้ด้วยแต่ละฌาณอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีองค์ทั้ง5 จึงจะทำให้แจ้งได้

2.ปัจจเวกขณนิมิต ผมคิดว่าเป็น สัญญา 5 ประการ
3."ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้   เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังอยู่ว่า เราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ"
4.ส่วนเรื่องฤทธิ์ ผมก็ยังมีข้อสงสัย ว่าต้อง ได้ฌาณ4เท่านั้นถึงจะมีฤทธิ์จริงหรือ แล้ว เทวดากามภพ, พรหมที่เกิดในชั้น1-3 ไม่มีฤทธิ์หรือ

หากมีความเห็ันผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

36

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5884
ความดี
3561
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-1-2020
โพสต์เมื่อ 13-4-2017 09:30:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
1.พิจารณา คำว่า "ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ" หมายถึง อะไร
-- เป็นลักษณะสำนวนการเเปล  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อัน
ประเสริฐ" จากที่เข้าใจ ผมเข้าใจว่า --> เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิ 5 ประการ
เพราะแต่ละฌาณก็ทำให้แจ้ง ได้ด้วยแต่ละฌาณอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีองค์ทั้ง5 จึงจะทำให้แจ้งได้

*******************************
คำว่า สัมมาสมาธิ ที่ทรงตรัสในอริยมรรค ๘ ประการ คือ ได้แก่ ฌานทั้ง ๔
และคำว่าสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ ก็คือ หมายถึงการเจริญ สัมมาสมาธิ(ฌานทั้ง ๔) + ประกอบด้วยองค์ที่ ๕ คือ ปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา  คือหมายรวมเอาสัมมาสมาธิ (ฌานทั้ง ๔) และมีองค์ที่ ๕ คือปัจจเวกขณนิมิตด้วยปัญญา จึงตรัสรวมเรียกว่า สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ ลักษณะอย่างนี้ ผมไม่ได้มีความเห็นไปว่า องค์ทั้ง ๕ ที่ตรัสแจงมานั้น เป็นสัมมาสมาธิทั้งหมด แต่สัมมาสมาธิ มีเพียง ๔ เท่านั้น ไม่มีอื่นนอกจากนี้ องค์ที่ ๕ คือสิ่งที่พิจาณา ด้วยปัญญา ให้ถึงความรู้แจ้ง (อัญญา) เรียก ปัจจเวกขณนิมิต เพื่อความเป็นพระอรหันต์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 05:38 , Processed in 0.046964 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน