กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1936|ตอบกลับ: 3

ทักขิณาวิภังคสูตร

[คัดลอกลิงก์]

24

กระทู้

6

เพื่อน

437

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

บล็อก
0
สตางค์
367
ความดี
3
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-11-2018
โพสต์เมื่อ 18-3-2012 02:18:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๗๐๙]  พ.  ถูกแล้วๆ  อานนท์  จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว  เป็นผู้ถึงพระพุทธ
พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะได้  เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดี  เพียง
กราบไหว้  ลุกรับ  ทำอัญชลี  ทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลาน
ปัจจยเภสัชบริขาร  บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้ว  งดเว้นจากปาณาติบาต  จากอทินนาทาน  จากกาเม
สุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท  จากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุรา และเมรัยได้
เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดี  เพียงกราบไหว้ลุกรับ  ทำอัญชลี  ทำสามี
จิกรรม  ด้วยเพิ่มให้จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปัจจยเภสัชบริขาร  บุคคลอาศัย
บุคคลใดแล้ว  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส  อย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธ  พระธรรม  พระ
สงฆ์  ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะมุ่งหมายได้  เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดี
เพียงกราบไหว้ลุกรับ  ทำอัญชลี  ทำสามีจิกรรม  ด้วยเพิ่มให้จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ
คิลานปัจจยเภสัชบริขาร  บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว  เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์  ในทุกขสมุทัย
ในทุกขนิโรธ  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้  เราไม่กล่าวการที่  บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดี
เพียงกราบไหว้  ลุกรับ  ทำอัญชลี  ทำสามีจิกรรม  ด้วยเพิ่มให้จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ
คิลานปัจจยเภสัชบริขาร  ฯ
   [๗๑๐]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิกมี  ๑๔  อย่าง  คือ  
ให้ทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑  
ให้ทานในพระปัจเจกสัมพุทธนี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๒  
ให้ทานในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๓  
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้ง  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๔
ให้ทานแก่พระอนาคามี  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๕  
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๖  
ให้ทาน  แก่พระสกทาคามี นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๗  
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๘  
ให้ทานในพระโสดาบัน  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๙
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๐
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๑
ให้ทานในบุคคลผู้มีศีล  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๒
ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๓  
ให้ทานในสัตว์เดียรัจฉาน  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่  ๑๔  ฯ“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด”

24

กระทู้

6

เพื่อน

437

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

บล็อก
0
สตางค์
367
ความดี
3
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-11-2018
โพสต์เมื่อ 18-3-2012 02:23:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๗๑๑]  ดูกรอานนท์  ใน  ๑๔  ประการนั้น  บุคคล
ให้ทานในสัตว์เดียรัจฉาน  พึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่า  
ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล  พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า  
ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล  พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า  
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า  
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาจนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้  
จะป่วยกล่าวไปไยในพระโสดาบัน  ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งในพระสกทาคามี  
ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้ง  ในพระอนาคามี  ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์  
ในพระปัจเจกสัมพุทธ  และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ฯ
   [๗๑๒]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี  ๗  อย่าง  คือ  
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย  มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๑  
ให้ทานในสงฆ์ ๒  ฝ่าย ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  นี้เป็นทักษิณาแล้วในสงฆ์ประการที่  ๒
ให้ทานในภิกษุสงฆ์  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๓  
ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๔
เผดียงสงฆ์ว่า  ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้  ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า  แล้วให้ทาน  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๕  เผดียงสงฆ์ว่า  ขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า  แล้วให้ทาน  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๖
เผดียงสงฆ์ว่า  ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า  แล้วให้ทาน  นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่  ๗  ฯ

แสดงความคิดเห็น

ติดตัง  อนุโมทนา สาธุค่ะ  โพสต์เมื่อ 16-5-2012 02:36
ติดตัง  อนุโมทนา สาธุค่ะ  โพสต์เมื่อ 16-5-2012 02:34
jongkol  สาธุ...  โพสต์เมื่อ 18-3-2012 12:59

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด”

24

กระทู้

6

เพื่อน

437

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

บล็อก
0
สตางค์
367
ความดี
3
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
17-11-2018
โพสต์เมื่อ 18-3-2012 02:33:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๗๑๓]  ดูกรอานนท์  ก็ในอนาคตกาล  จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู  มี  ผ้ากาสาวะพันคอ
เป็นคนทุศีล  มีธรรมลามก  คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น  ดูกรอานนท์  ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่า  มีผลนับไม่ได้  ประมาณไม่ได้
แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกล่าวทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ  เลย  ฯ
   [๗๑๔]  ดูกรอานนท์  ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี  ๔  อย่าง  ๔  อย่าง  เป็นไฉน
ดูกรอานนท์  ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่าย
ปฏิคาหก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์  บาง
อย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก  ฯ
   [๗๑๕]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกอย่างไร
ดูกรอานนท์  ในข้อนี้  ทายกมีศีล  มีธรรมงาม  ปฏิคาหก  เป็นผู้ทุศีล  มีธรรมลามก  อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  ฯ
   [๗๑๖]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอย่างไร
ดูกรอานนท์  ในข้อนี้  ทายกเป็นผู้ทุศีล  มีธรรมลามกปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล  มีธรรมงาม  อย่างนี้
แล  ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก  ฯ
   [๗๑๗]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์  ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์
อย่างไร  ดูกรอานนท์ในข้อนี้  ทายกก็เป็นผู้ทุศีล  มีธรรมลามก  ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล  มีธรรม
ลามก  อย่างนี้แล  ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์  ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์  ฯ
   [๗๑๘]  ดูกรอานนท์  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายก  และฝ่ายปฏิคาหกอย่างไร
ดูกรอานนท์  ในข้อนี้  ทายกก็เป็นผู้มีศีล  มีธรรมงาม  ปฏิคา  หกก็เป็นผู้มีศีล  มีธรรมงาม  อย่างนี้
แล  ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก  ฯ
   ดูกรอานนท์  นี้แล  ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา  ๔  อย่าง  ฯ
   [๗๑๙]  พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว  ได้ตรัสคาถา
ประพันธ์ดังนี้ต่อไปอีกว่า
   (๑)  ผู้ใดมีศีล  ได้ของมาโดยธรรม  มีจิตเลื่อมใสดี   เชื่อกรรมและผล
แห่งกรรมอย่างยิ่ง  ให้ทานในคนทุศีล  ทักษิณาของผู้นั้น  ชื่อว่าบริสุทธิ์
ฝ่ายทายก  ฯ
(๒)  ผู้ใดทุศีล  ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม  มีจิตไม่เลื่อมใส     ไม่เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง  
ให้ทานในคนมีศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อ
ว่า  บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก  ฯ
   (๓)  ผู้ใดทุศีล  ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม  มีจิตไม่เลื่อมใส    ไม่เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง  
ให้ทานในคนทุศีล   เราไม่กล่าวทานของ
ผู้นั้นว่า  มีผลไพบูลย์  ฯ
   (๔)  ผู้ใดมีศีล  ได้ของมาโดยธรรม  มีจิตเลื่อมใสดี  เชื่อกรรม และผล
ของกรรมอย่างยิ่ง  
ให้ทานในคนมีศีล  เรากล่าวทาน   ของผู้นั้นแลว่า
มีผลไพบูลย์  ฯ
   (๕)  ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว  ได้ของมาโดยธรรม  มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง  
ให้ทานในผู้ปราศจาก ราคะ  ทานของผู้นั้น
นั่นแล  เลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย  ฯ
         จบ  ทักขิณาวิภังคสูตร  ที่  ๑๒
       จบ  วิภังควรรค  ที่  ๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
ข้อที่ ๗๑๙

แสดงความคิดเห็น

ติดตัง  อนุโมทนา สาธุค่ะ  โพสต์เมื่อ 16-5-2012 02:35
jongkol  สาธุ...  โพสต์เมื่อ 18-3-2012 13:00

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด”

0

กระทู้

18

เพื่อน

3393

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
1
สตางค์
3284
ความดี
35
ชื่อเสียง
6
ล่าสุด
9-7-2017
โพสต์เมื่อ 18-3-2012 02:43:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ...
"ปฏิปุจฉาวินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา"  
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 1-6-2020 02:04 , Processed in 0.060638 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน