กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 4327|ตอบกลับ: 32

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

[คัดลอกลิงก์]

105

กระทู้

6

เพื่อน

5472

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3898
ความดี
838
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 1-11-2016 17:24:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
1.ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น -->ผมคิดว่าเป็นคำของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
2.ผมคิดว่า น่าจะเป็น อินทรีย์5อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น , อินทรีย์5 น่าจะครอบคลุมด้านหลักๆที่นำไปสู่ความสำเร็จมากกว่าแค่ความพยายาม
3.หลายๆกรณีไม่เฉพาะแต่การเข้าถึงอรหันต์ นิพพาน ที่บอกถึงความสมบูรณ์ของอินทรีย์5 , โดยอินทรีย์5สมบูรณ์ในเรื่องไหน ก็จะสำเร็จในเรื่องนั้น
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 1-11-2016 22:00:25 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 3-11-2016 12:00

ก่อนนี้ผมก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันน่ะ และก็เห็นทำนองนี้
และคิดว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ใช้ก้บเรื่องทางโลก
แต่ความเพียร หรือความพยายาม นี้เป็นองค์ธรรมสำคัญ
นึกไปนึกมา ก็รู้สึกว่ามีพุทธวจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ไม่น้อย
บางทีจะเป็นไปได้ใหนที่บางครั้งวาทะกรรม หรือสำนวนโวหาร
อาจละเหตุปัจจัยบางอย่าง และกล่าวถึงเฉพาะเหตุปัจจัยบางอย่าง
ในกรณีนี้ เพียรนี้หมายถึงเพียรทำอะไร และความสำเร็จที่ว่านี้คืออะไร
จะว่าไปก็เป็นโวหารที่ไม่ได้สมบูรณ์ในตัวก็จริง
คือมันต้องมีการขยาย และต้องขยายอย่างมีโยนิโสมนสิการด้วย
ถ้าบอกเพียรขอหวย ในที่สุดจะถูกหวย แบบนี้คงไม่ใช่
ถ้าบอกเพียรเจริญมรรค 8 ในที่สุดจะบรรลุธรรม แบบนี้ก็ใช่
เป็นข้อสังเหตุในเชิงโวหารครับ
ในเรื่องนี้ผมได้ฟังธรรมเทศนาจากท่านอาจารย์ชยสาโร
ท่านจะให้น้ำหนักในการใช้คำเป็นพิเศษ และมักชี้แจงในคำที่คนทั่วไป
เข้าใจผิวเผิน คลาดเคลื่อน หรือสำคัญผิด ไว้มากทีเดียว

ลองพิจารณาประกอบครับ
[๘๔๓] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
คนข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา
ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท
ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ฯ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 1-11-2016 22:02:10 |ดูโพสต์ทั้งหมด

อาฬวกสูตรที่ ๑๒
[๘๓๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับในที่อยู่ของอาฬวกยักษ์ เขตเมืองอาฬวี ฯ
ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษ์เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้กล่าวว่า
ท่านจงออกมา สมณะ ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีแล้วผู้มีอายุ แล้วก็เสด็จออกมา ฯ
ยักษ์กล่าวว่า ท่านจงเข้าไป สมณะ ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีแล้วผู้มีอายุ แล้วก็เสด็จเข้าไป ฯ
แม้ครั้งที่ ๒ ฯลฯ แม้ครั้งที่ ๓ อาฬวกยักษ์ได้กล่าวว่า ฯลฯพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ฯลฯ
[๘๓๙] ครั้นครั้งที่ ๔ อาฬวกยักษ์ได้กล่าวว่า ท่านจงออกมา สมณะ ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้มีอายุ เราจักไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิด ฯ
สมณะ เราจักถามปัญหากะท่าน ถ้าท่านพยากรณ์แก่เราไม่ได้ เราจักทำจิตของท่านให้
ฟุ้งซ่าน หรือฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้น ฯ
อาวุโส เราไม่เห็นใครเลยในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้ฟุ้งซ่านได้ หรือขยี้หัวใจ
ของเรา หรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้น เอาเถิด อาวุโส เชิญถามปัญหา
ตามที่ท่านจำนงเถิด ฯ
[๘๔๐] อาฬวกยักษ์ทูลถามว่า
อะไรหนอ เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไร
หนอที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้  อะไรหนอเป็นรสอัน
ล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลาย นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่
อย่างไร ว่าประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ศรัทธาเป็นทรัพย์ อันประเสริฐของคนในโลกนี้ ธรรมอันบุคคลประพฤติ
ดีแล้ว นำความสุขมาให้ ความสัตย์แลเป็นรสอันล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลาย
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด ฯ
[๘๔๒] อาฬวกยักษ์ทูลถามว่า
คนข้ามโอฆะได้อย่างไรหนอ ข้ามอรรณพได้อย่างไร ล่วงทุกข์ได้อย่างไร
บริสุทธิ์ได้อย่างไร
[๘๔๓] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
คนข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท ล่วง
ทุกข์ได้ด้วยความเพียร บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ฯ
[๘๔๔] อาฬวกยักษ์ทูลถามว่า
คนได้ปัญญาอย่างไรหนอ ทำอย่างไรจึงจะหาทรัพย์ได้ คนได้ชื่อเสียง
อย่างไรหนอ ทำอย่างไรจึงจะผูกมิตรไว้ได้ คนละโลกนี้ไปสู่โลกหน้า
ทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศก ฯ
[๘๔๕] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพื่อบรรลุนิพพาน ฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้
ปัญญา เป็นผู้ไม่ประมาท มีวิจาร คนทำเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ
เป็นผู้หมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้ คนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ ผู้ให้
ย่อมผูกมิตรไว้ได้ บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม
๔ ประการนี้คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลนั้นแล ละโลก
นี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่า
อื่นดูซิว่าในโลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะและขันติ ฯ
[๘๔๖] อาฬวกยักษ์กราบทูลว่า
ทำไมหนอ ข้าพเจ้าจึงจะต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้
วันนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดถึงสัมปรายิกประโยชน์ พระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เมือง
อาฬวี เพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้วันนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดถึงทานที่บุคคล
ให้ในที่ใดมีผลมาก ข้าพเจ้าจักเที่ยวจากบ้านไปสู่บ้าน จากบุรีไปสู่บุรี
พลางนมัสการพระสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ดี ฯ
จบยักขสังยุตบริบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

อัครา  ขอบคุณครับ  โพสต์เมื่อ 1-11-2016 22:39

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 2-11-2016 23:33:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด
วันนี้ได้ฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์ชยสาโร ท่านยกตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องพอดี ท่านว่ามีคนหาปลาในบ่อในหนองแห่งหนึ่งทั้งวันไม่ได้ปลาเลย จึงไปบ่นกับเพื่อน เพื่อนจึงบอกว่าปลาในบ่อในหนองนั้นถูกจับไปหมดแล้ว หายังไงมันก็ไม่ได้ จริงๆตัวอย่างนี้คล้ายอุปมาบุรุษต้องการน้ำมันคั้นเมล็ดงากับคั้นเมล็ดทรายของพระศาสดา ท่านอาจารย์ชยสาโรได้ยก อิทธิบาท๔ขึ้นประกอบด้วย คล้ายความเห็นของผู้ตั้งกระทู้ว่า ความเพียรก็ต้องประกอบด้วยองค์อีกสามคือ ฉันทะ จิตตะ วิมังสา

105

กระทู้

6

เพื่อน

5472

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3898
ความดี
838
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 3-11-2016 08:05:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
pungkung ตอบกลับเมื่อ 2-11-2016 23:33
วันนี้ได้ฟังธรรมบรรยายจากท่านอาจารย์ชยสาโร ท่านยกต ...

ขอบคุณครับ
1. ผมก็คิดเทียบอยู่ ระหว่าง อิทธิบาท4 กับ อินทรีย์5
ฉันทะ --> ศรัทธา
วิริยะ --> วิริยะ
จิตตะ --> สติ+สมาธิ
วิมังสา --> ปัญญา
2. หรือถ้ามององค์รวม ของโพธิปักขิยธรรม ก็พอ เกี่ยวข้อง สรุปรวมใน อินทรีย์5 ได้อยู่นะครับ
หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

pungkung  เห็นตามครับ  โพสต์เมื่อ 3-11-2016 11:57

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 9-11-2016 22:10:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
1.ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
------------------------
ความพยายามหากหมายถึง สัมมาวายามะ
ความสำเร็จหากหมายถึง ความสำเร็จล่วงส่วน
คำกล่าวนี้ จะสอดรับกันครับ

แสดงความคิดเห็น

อัครา  ความสำเร็จล่วงส่วน หมายความว่ายังไงครับ  โพสต์เมื่อ 9-11-2016 22:40

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 10-11-2016 05:53:07 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 10-11-2016 05:56

ความสำเร็จล่วงส่วน หมายความว่ายังไงครับ
----------------------------------------------
มาจากคำบาลีว่า  อจฺจนฺตนิฏฺา คือ ความสำเร็จถึงที่สุด การพ้นจากอกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

105

กระทู้

6

เพื่อน

5472

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3898
ความดี
838
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 10-11-2016 10:03:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
1.ผมไม่ได้ตำหนิว่า ความพยายาม ไม่ดี หรือ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” นั้นไม่ถูก
แต่ผมมองว่า แค่บอกให้พยายามอย่างเดียว ผมคิดว่ายังไม่ครอบคลุม หรือ ไม่ชัดเจนพอ ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่า พยายามยังไง ขนาดไหน จึงจะสำเร็จ
2.ผมดูตัวอย่างการศึกษา ปฏิบัติ จนสำเร็จ ของพระพุทธเจ้าที่เรียนกับ อาฬารดาบส กับอุททกดาบส ที่กล่าวถึงอินทรีย์5
3.การสำเร็จอรหันต์ ก็ใช้อินทรีย์5 เป็นตัววัดอยู่
4.”เธอจงตั้งความเพียรแต่พอเหมาะ จงทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกัน”
5.ผมจึงมองว่า อินทรีย์5 น่าจะใช้เป็น check list ที่ไม่มากไป ไม่น้อยไป ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ถ้าอยากสำเร็จอะไรสักอย่าง
6. ศรัทธา ขออธิบายในคำทั่วไป คือ ต้องศึกษา เรียน จนรู้ ข้อดี ข้อเสีย แนวทางปฏิบัติ  มีเป้าหมายชัดเจน มองภาพออกแล้ว (มีศรัทธา)

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 10-11-2016 20:31:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
สัมมาวายามะเป็นไฉน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ให้เกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ เพื่อมิให้
อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู่ ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยม
แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว อันนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ

[๘๖๐] ก็วิริยินทรีย์เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม มีกำลัง มีความบากบั่น มั่นคง
ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.

แสดงความคิดเห็น

อัครา  ขอบคุณครับ  โพสต์เมื่อ 10-11-2016 22:18
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

2

กระทู้

0

เพื่อน

43

เครดิต

สมาชิกระดับ 1

Rank: 1

บล็อก
0
สตางค์
18
ความดี
12
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
12-11-2016
โพสต์เมื่อ 12-11-2016 14:08:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ความรู้จิง ๆ ครับ ขอบคุณ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 11-7-2020 09:53 , Processed in 0.144491 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน