กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1987|ตอบกลับ: 6

พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสรวล ด้วยเหตุใด

[คัดลอกลิงก์]

11

กระทู้

19

เพื่อน

1706

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1097
ความดี
220
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-9-2015
โพสต์เมื่อ 26-2-2012 11:40:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่พูดเล่น ไม่พูดสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

แต่พระพุทธเจ้ามีแย้มพระสรวลด้วยนะคะ
ลอง Search คำว่า แย้มพระสรวล ดู พบ 3 พระสูตร
(หากท่านผู้รู้เห็นว่ามีอีกก็แนะนำนะคะเผื่อหลง)
เอามาบอกกัน ลองไปอ่านดูกันค่ะ ยาว....

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ 13/288/403
[๔๐๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้:
     สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แล้วได้แย้มพระสรวลในประเทศแห่งหนึ่ง.
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่า เหตุอะไรหนอ ปัจจัยอะไร ที่พระผู้มีพระภาคทรง
แย้มพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสรวลโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มี ดังนี้.......


พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ 13/316/452
๓. มฆเทวสูตร
         เรื่อง พระเจ้ามฆเทวะ
     [๔๕๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้:
     สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัมพวัน ของพระเจ้ามฆเทวะ ใกล้เมืองมิถิลา.
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคแย้มพระสรวลให้ปรากฏ ณ ประเทศแห่งหนึ่ง. ลำดับนั้น ท่าน
พระอานนท์ได้มีความคิดว่า อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคแย้มพระสรวล
พระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระสรวลโดยหาเหตุมิได้.............


พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ 33/81/80
สาลมัณฑปียเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑปดอกรังเป็นพุทธบูชา
[๘๐] เราเข้าถึงป่ารัง สร้างอาศรมอย่างสวยงาม มุงบังด้วยดอกรัง ครั้ง
นั้น เราอยู่ในป่า ก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภูเอกอัครบุคคลตรัสรู้
ด้วยพระองค์เอง พระนามว่าปิยทัสสี ...
ได้ทรงกระทำการแย้มพระสรวลให้ปรากฏ พระอนุรุทธเถระผู้อุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสสี ห่มจีวรเฉวียง
บ่าข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระมหามุนีว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค อะไรเล่าหนอเป็นเหตุให้พระศาสดาแย้มพระสรวลให้ปรากฏ........10

กระทู้

8

เพื่อน

994

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
679
ความดี
5
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
15-3-2013
โพสต์เมื่อ 28-2-2012 02:30:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาด้วยครับ
สิ่งใดมีความเกิด เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไป เป็นธรรมดา

11

กระทู้

19

เพื่อน

1706

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1097
ความดี
220
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-9-2015
โพสต์เมื่อ 28-2-2012 08:00:15 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากนำเสนอเรื่องแรก ที่อ่านแล้ว ได้ความ ลึกซึ้งของคำว่าเพื่อนมากๆความรัก ความหวังดีของเพื่อนที่มีให้กัน สรุปย่อๆ
พระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงแย้มพระสรวลในประเทศแห่งหนึ่ง…
พระอานนท์ได้มีความคิดว่า เหตุอะไรหนอ ปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสรวลโดยหาเหตุมิได้….
พระพุทธเจ้าสมณโคดมจึงเล่าให้พระอานนท์ฟังว่า
เรื่องเคยมีมาแล้ว ในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวภฬิคะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมาก มีมนุษย์หนาแน่น...
ที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า…
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่...
มีช่างหม้อชื่อฆฏิการะเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปัฏฐากผู้เลิศ
มีมาณพชื่อโชติปาละเป็นสหายสหายที่รักของช่างหม้อชื่อฆฏิการะ
ครั้งนั้น ฆฏิการะช่างหม้อเรียกโชติปาลมาณพมาว่า “มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สมมติ กันว่าเป็นความดี”…

แม้ครั้งที่สอง  ... แม้ครั้งที่สาม โชติปาลมาณพก็ได้กล่าวกะฆฏิการะช่างหม้อว่า
“อย่าเลยเพื่อนฆฏิการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่า?”…

ลำดับต่อมา
ฆฏิการะช่างหม้อได้จับโชติปาลมาณพที่ชายพก แล้วกล่าวชวนเหมือนเดิมว่า”การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สมมติ กันว่าเป็นความดี”…

โชติปาลมาณพก็ได้กล่าวกะฆฏิการะช่างหม้อ ปฏิเสธเหมือนเดิมว่า “อย่าเลยเพื่อนฆฏิการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระสมณะศีรษะโล้นนั้นที่เราเห็นแล้วเล่า?”…

ลำดับต่อมา
ฆฏิการะช่างหม้อจับโชติปาละผู้อาบน้ำดำเกล้าที่ผม แล้วกล่าวชวนเหมือนเดิมว่า”การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สมมติ กันว่าเป็นความดี”…

ครั้งนั้น โชติปาลมาณพมีความคิดว่าน่าอัศจรรย์ หนอท่าน ไม่เคยมีมาหนอท่าน ที่ฆฏิการะช่างหม้อผู้มีชาติต่ำ มาจับที่ผมของเราผู้อาบน้ำดำเกล้าแล้ว การที่เราจะไปนี้ เห็นจะไม่เป็นการไปเล็กน้อยหนอ ดังนี้แล้วได้กล่าวกะฆฏิการะช่างหม้อว่า เพื่อนฆฏิการะการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจา จับที่ชายพก จนล่วงเลยถึงจับที่ผมนั้นก็เพื่อจะชวนให้กัน ไปในสำนักพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเท่านั้นเองหรือ?
     ฆ.เท่านั้นเองเพื่อนโชติปาละ จริงเช่นนั้นเพื่อน ก็การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นความดี.
     โช.เพื่อนฆฏิการะ ถ้าอย่างนั้น จงปล่อยเถิด เราจักไป.
ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังฆฏิการะช่างหม้อ และโชติปาลมาณพให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาจหาญให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถา


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

11

กระทู้

19

เพื่อน

1706

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1097
ความดี
220
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-9-2015
โพสต์เมื่อ 28-2-2012 08:01:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
บทสรุปด้วย
ครั้งนั้น โชติปาลมาณพได้ถามฆฏิการะช่างหม้อว่า เพื่อนฆฏิการะเมื่อท่านฟังธรรมนี้อยู่ และเมื่อเช่นนั้นท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือหนอ?
     ฆ.เพื่อนโชติปาละ ท่านก็รู้อยู่ว่า เราต้องเลี้ยงมารดาบิดา ซึ่งเป็นคนตาบอดผู้ชราแล้วมิใช่หรือ?
     โช.เพื่อนฆฏิการะ ถ้าเช่นนั้น เราจักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต…
  
ความเห็น จขท.
ก็จะไม่ทรงแย้มพระสรวลได้อย่างไร เพราะ โชติปาลมาณพ ก็คือพระชาติหนึ่งของพระองค์ ที่ตอนนั้นยังไม่รู้ธรรมะ ต้องให้เพื่อนรัก ฆฏิการะซึ่งเป็นช่างหม้อต่ำต้อยกว่า บอกชวนถึง 3 ครั้ง ดึงชายพก 1ครั้งยังไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้า จนสุดท้าย ต้องถึงกับ จับจิกมวยผม จึงยอมไป

และที่ยอมไปด้วยนี้ เพราะ เห็นความรักความหวังดีของเพื่อนนะว่า ไม่สำคัญจริงเพื่อนไม่ลงทุนทำกับเพื่อนที่สูงศักดิ์กว่าถึงเพียงนี้ …
เพื่อเพื่อนสหายธรรรม พิจารณาค่ะ ….
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๓/๒๘๘-๒๙๒ /๔๐๓-๔๑๓

หรือ
Download File แนบไปเลยนะคะ

แสดงความคิดเห็น

jongkol  สาธุ......  โพสต์เมื่อ 3-3-2012 23:13

0

กระทู้

10

เพื่อน

324

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
306
ความดี
3
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
28-7-2014
โพสต์เมื่อ 2-3-2012 13:09:04 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย รตนะ เมื่อ 28-2-2012 08:01
บทสรุปด้วยครั้งนั้น โชติปาลมาณพได้ถามฆฏิการะช่างหม ...

สาธุค่ะคุณรตนะ  กว่าจะพาเด็กมาวัดนาและค่ำวันเสาร์ได้ต้องใช้  พิชซ่า  สัมมาวาจา  และกล่าวคำหยาบว่ามึง มึงค่ะ

11

กระทู้

19

เพื่อน

1706

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1097
ความดี
220
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-9-2015
โพสต์เมื่อ 2-3-2012 15:51:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Jazz เมื่อ 2-3-2012 13:09
สาธุค่ะคุณรตนะ  กว่าจะพาเด็กมาวัดนาและค่ำวันเสาร์ไ ...

ของน้องน้ำวุ้น กะน้องว่าน ใช้ พิซซ่า และสัมมาวาจา ถ้าไม่พอก็ต่อด้วย ไอสครีม น่าจะอยู่นะคะ
ของคุณรตนะ ก็ อาหารที่พระสละน่ะค่ะ อร่อยสุดๆ ทุกอย่างเลย จะไม่ได้อนาคามี ก็เพลินในอาหารนี่แหละค่า
มาวัดเมื่อไร ต้องทันอาหาร และกลับก่อนก็ไม่ได้ซะด้วย....
ส่วนของคุณ Jazz น่าจะอนุสัยเก่า น้อมมานะคะ....

ก็ปรุงแต่งกานปาย....นันทิๆ นะคะ

5

กระทู้

10

เพื่อน

636

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
552
ความดี
6
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
27-8-2018
โพสต์เมื่อ 17-3-2012 21:38:24 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทำอินทรีย์ให้เสมออยู่
พึงทำซึ่งที่สุดพรหมจรรย์ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 30-5-2020 22:40 , Processed in 0.074817 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน