กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 3308|ตอบกลับ: 11

พยัญชนปฏิรูป

[คัดลอกลิงก์]

3

กระทู้

0

เพื่อน

151

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
115
ความดี
18
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
21-12-2015
โพสต์เมื่อ 26-10-2015 23:15:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่ห้ามอรรถและธรรมโดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ไม่ดี
ด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อมิใช่ประโยชน์ของชนมาก เพื่อมิใช่สุขของชนมาก
เพื่อความฉิบหาย เพื่อมิใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังจะประสพบาปเป็นอันมาก และทั้งชื่อว่าทำสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดี
ด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนมาก เพื่อความสุขของชนมาก
เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุพวกนั้นยังประสพบุญเป็นอันมาก ทั้งชื่อว่าดำรงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย ฯ"

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
หน้าที่ ๖๕ ข้อที่ ๒๘๖


มีคำถามว่า พระสูตรด้านบนเป็นพุทธวจนหรือไม่ครับ
ถ้าเป็นพุทธวจน ขอบเขตของการปฏิรูปพยัญชนะมีประมาณเท่าใด จึงจะไม่ชื่อว่าทำสัทธรรมให้อันตรธานไปครับ
พอดีไปเห็นในเพจเฟสบุ๊คหนึ่งแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาครับ

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 27-10-2015 20:41:18 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เป็นพุทธพจน์ครับ
การมีพยัญชนะปฏิรูป ก็คือการกล่าวธรรมที่ไม่สอดรับกับธรรมที่พระองค์ทรงประกาศไว้ เช่น
พึงเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นอัตตา เป็นต้น
หรือในปัจจุบันที่กำลังนิยมกันมากคือ การกล่าวว่า
วิญญาณนั้นเป็นท่องเที่ยวไป หรือเสวยวิบาก กรรมดี กรรมชั่ว ในภพนั้นๆ เป็นต้น

การกล่าวดังนี้ จะทำให้ผู้ศึกษาไปสู่มิจฉาทิฏฐิได้ เป็นการทำสัทธรรมให้เสื่อมสูญ

3

กระทู้

0

เพื่อน

151

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
115
ความดี
18
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
21-12-2015
โพสต์เมื่อ 27-10-2015 22:19:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 27-10-2015 20:41
เป็นพุทธพจน์ครับ
การมีพยัญชนะปฏิรูป ก็คือการกล่าวธ ...

ขอบคุณครับ

ขออนุญาตเห็นต่างนะครับ เพราะพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดี
ด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนมาก เพื่อความสุขของชนมาก ฯลฯ"


ซึ่งเป็นการตรัสชมเชยและชี้ชวนวิงวอนเสียมากกว่า ดังนั้น พยัญชนะปฏิรูปย่อมไม่ใช่การกล่าวธรรมที่ไม่สอดรับกับธรรมที่พระองค์ทรงประกาศไว้ (ตรงนั้นน่าจะเป็น สัทธรรมปฏิรูป เสียมากกว่า)

โดยในความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่าพยัญชนะปฏิรูปน่าจะเป็นพวกว่า
1. ย่อข้อความพระสูตรให้สั้นลง โดยไม่สูญเสียเนื้อหา
2. โยงความสัมพันธ์ของเนื้อความในพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าด้วยกัน
3. อธิบายศัพท์ / เนื้อความในพระสูตรหนึ่ง จากคำอธิบายที่กล่าวไว้ ณ ที่อื่นๆ
4. แปลพระสูตรเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจของคนในท้องที่
5. สรุปใจความสำคัญของพระสูตร

ซึ่งสิ่งที่ผมอยากทราบคือขอบเขตของการทำแบบนี้ควรจะมีมากน้อยเพียงใด จึงจะไม่ชื่อว่าทำสัทธรรมให้อันตรธานไปครับ

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 27-10-2015 22:33:32 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คำว่าปฏิรูป ในภาษาบาลี มีความหมาย 2 นัย คือ เหมาะควร กับ เปลี่ยนแปลง ในสูตรที่ยกมา ปฏิรูปในที่นี้จะเป็นนัยของความเหมาะสม สมควร

ความตั้งมั่นของธรรมวินัย พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้แล้ว
1.ความหมายถูกอธิบายถูก
2.ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย
3.ภิกษุผู้คล่องแคล่วในพุทธวจนขยันถ่ายทอด
4.ภิกษุผู้เป็นเถระไม่เป็นผู้นำในทางทราม
5.เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ และปฏิจจสมุปบาท
6.เป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 27-10-2015 22:43:36 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อยู่ที่การจะอธิบายครับ
คำพยัญชนะปฏิรูปที่ผมอธิบายไว้ผมหมายถึงตามนัยสูตรนี้ องฺ.ทุก. (แปล) ๒๐/๒๑/๗๓.

ผู้ทำให้สัทธรรมเสื่อม ถือเอาพยัญชนะปฏิรูปที่ตนเรียนไว้ไม่ดี เพราะตามสูตรนัยตรงข้ามที่ผมยกมาครับ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๑/๗๓.)

3

กระทู้

0

เพื่อน

151

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
115
ความดี
18
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
21-12-2015
โพสต์เมื่อ 27-10-2015 23:04:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 27-10-2015 22:43
อยู่ที่การจะอธิบายครับ
คำพยัญชนะปฏิรูปที่ผมอธิบายไ ...

สาธุครับ เข้าใจพระสูตรนี้ขึ้นมาเยอะเลยครับ

แล้วตรงที่ว่า อนุโลมอรรถและธรรม ในพระสูตรนี่มีความหมายว่าอย่างไรได้บ้างครับ

ผมอ่านแล้วรู้สึกงง ๆ ครับ

102

กระทู้

6

เพื่อน

5366

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3823
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 28-10-2015 17:28:48 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
1.
------------------------------------------http://dictionary.sanook.com/sea ... 2%E0%B8%A5%E0%B8%A1
อนุโลม
อนุโลมก. ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม คล้อยตาม

(กฎ) นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกัน แต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี. ว. ตามลําดับ เช่น ท่องแบบอนุโลม คู่กับ ปฏิโลม คือ ย้อนลําดับ. (ป. ส.).
--------------------------------------------
ถ้านำไปใส่แทน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่อนุโลมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดี ด้วย
พยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนมาก....

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสมอรรถและธรรม โดยสูตรซึ่งตนเรียนไว้ดี ด้วย
พยัญชนะปฏิรูปนั้น ชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์ของชนมาก....

ก็พอเข้าใจตามนั้นได้นะครับ
2. คำว่า พยัญชนะปฏิรูป ผมว่าน่าจะแค่เเปล หรือ เป็นคำที่มีความหมาย หมายถึงสิ่งเดียวกัน นะครับ เพราะถ้าเป็นความหมายอื่น จะไม่ค่อยมีหลักที่ตรงกันนัก
เช่น คำว่า รถยนต์ (ภาษาไทย) --> car (ภาษาอังกฤษ) ก็พอหมายความถึงสิ่งเดียวกันอยู่ แต่อาจมีรายละเอียดต่างกัน ก็อธิบายเสริม ให้หมายถึงสิ่งเดียวกับ ต้นศัพท์ให้ได้

ุถ้าตัวอย่างที่ ท่านพุทธทาสเเปล ก็คือ
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒ หน้า1447
“พระโคดมผู้เจริญ !  วันนี้เป็นวันปัจโจโรหณี (ปลงบาป) ของ พวกสกุลพราหมณ์”.....
......พราหมณ์ !  พิธีปัจโจโรหณีของพวกพราหมณ์ เป็นอย่างหนึ่ง.  ส่วน พิธีปัจโจโรหณีในอริยวินัย เป็นอย่างอื่น; กล่าวคือ .....
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๔
[๑๑๙]......ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ วันนี้เป็นวันปลงบาปของสกุลพราหมณ์ ฯ....

3 ส่วนคำว่าห้าม ก็น่าจะหมายถึง ไม่แสดง

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิด กรุณาชี้เเนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

tharaxodia  ขอบคุณครับ เกิดความเข้าใจขึ้นมากเลยครับ  โพสต์เมื่อ 28-10-2015 18:49

38

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5892
ความดี
3565
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 7-11-2015 09:53:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโลมอรรถและธรรม ในพระสูตรนี่มีความหมายว่าอย่างไรได้บ้างครับ

------------------------------------------------------------------------------
คือการศึกษาสูตรที่ตนเรียนมาด้วยดีแล้ว ตามลำดับ ศึกษาไปตามเหตุจนรู้ถึงผล อย่างเหมาสมแล้ว

แสดงความคิดเห็น

tharaxodia  สาธุครับ ขอบคุณครับ  โพสต์เมื่อ 8-11-2015 17:07

102

กระทู้

6

เพื่อน

5366

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3823
ความดี
821
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
15-2-2020
โพสต์เมื่อ 29-11-2016 09:57:50 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแก้ความเห็นเก่าของตัวเองครับ

1.สนทนาธรรมบ่ายวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยภิกขุโตโต้
2.ผมมีความเห็นตามภิกขุโตโต้ โดยมีความเข้าใจดังนี้
- พยัญชนะปฏิรูป --> พยัญชนะเทียม (ประมาณว่าคำเทศน์ หรือที่เราถกกันในธรรม) จะเป็นคำกลางๆ ไม่ดี ไม่ร้าย
- ส่วนทีจะดีหรือร้าย อยู่ที่ ห้าม...เรียนไว้ไม่ดี -->ร้าย
                                  อนูโลม...เรียนไว้ดี --> ดี

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไร โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

66

กระทู้

0

เพื่อน

1583

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
844
ความดี
401
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-10-2018
โพสต์เมื่อ 29-11-2016 18:30:29 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 29-11-2016 18:43

ภาษา มีภาษาในรูปแบบที่เนื่องด้วยคำพูด และไม่เนื่องด้วยคำพูด คำพูดเป็นเสียงที่ออกมาทางปาก ต่อมาพัฒนาเป็นสัญลักษณ์แทนคำพูดคืออักษร ภาษามือคือภาษาที่ไม่เกี่ยวด้วยเสียง ภาษาและสิ่งมี่เนื่องด้วยภาษาเป็นสังขตธรรม ภาษาและอินทรีย์ที่ต่างกันเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนตัวตอนนี้ กลับต้องมาเรียนธรรมะพื้นฐานใหม่ เช่น สติ สัมปชัญญะ ขันธ์5 ฯ พบว่าปัญหาคือ ยังไม่เห็นแจ้งในตน เปรียบดั่งเห็นภาพรวมภาพใหญ่ก็จริง เห็นเยอะและกว้างก็จริง แต่มันมัว ไม่ชัดเจน เหมือนซูมภาพเข้าไปมากๆภาพก็จะแตก แต่ซูมออกกลับเหมือนชัดดี ธรรมะคงมีหลายระดับ และสาวกก็มีขีดจำกัด แม้พระศาสดาก็โปรดได้กับผู้ที่พร้อมระดับหนึ่ง ทรงเปรียบไว้ด้วยดินปลายเล็บ จริงและน่ากลัวจริงๆ คนที่มีสัทธาก็ยังต้องใช้ขันติความเพียร แล้วกับผู้ไม่มีสัทธา จะเป็นอย่างไร ชีวิตนี้สั้นและเปราะบาง โลกนี้น่าอยู่ก็ต่อเมื่อได้ตามปรารถนา ซึ่งไม่เสมอไป ทุกข์มากกว่าสุข ...
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-2-2020 12:59 , Processed in 0.176943 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน