กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1737|ตอบกลับ: 3

จะเข้าใจเรื่องกรรม จะดับกรรมได้อย่างไร

[คัดลอกลิงก์]

10

กระทู้

0

เพื่อน

477

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
280
ความดี
102
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
13-11-2015
โพสต์เมื่อ 9-5-2015 14:58:06 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกลอย เมื่อ 14-5-2015 13:43

ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องของกรรม และความเชื่อมโยง กรรม ภพ อุปมา แสงและฉาก ปฏิจจมุปบาท ขันธ์​๕ อริยสัจ๔ สังขตะ อสังขตธรรม  การฟังธรรมะชั้นลึกๆจะเข้าใจลำบาก ลองฟังดูนี่ซิครับ https://youtu.be/oZJ2BZE__yY
เผื่อช่วยให้ท่านเข้าใจได้เร็วขึ้น จะได้เอาเวลาที่เหลือ ที่น้อยลงๆ เรื่อยๆ ไปทำความเพียร ต่อไปครับ  

10

กระทู้

0

เพื่อน

477

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
280
ความดี
102
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
13-11-2015
โพสต์เมื่อ 14-5-2015 03:12:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกลอย เมื่อ 14-5-2015 03:26

ย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์๕   https://youtu.be/Wy3TVVugIXY

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เรากล่าวว่า

เธอย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ; ย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา;

ย่อมทำให้กระจัดกระจาย-ย่อมไม่ทำให้เป็นกอง;

ย่อมทำให้มอด-ย่อมไม่ทำให้ลุกโพลง.

อริยสาวกนั้น ย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ ซึ่งอะไร ?
เธอ ย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ ซึ่งรูป ซึ่ง เวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.

อริยสาวกนั้น ย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา ซึ่งอะไร ?

เธอ ย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.

อริยสาวกนั้น ย่อมทำให้กระจัดกระจาย-ย่อมไม่ทำให้เป็นกอง ซึ่งอะไร?

เธอ ย่อมทำให้กระจัดกระจาย  ย่อมไม่ทำให้เป็นกอง  ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.


อริยสาวกนั้น ย่อมทำให้มอด-ย่อมไม่ทำให้ลุกโพลง ซึ่งอะไร ?

เธอ ย่อมทำให้มอด-ย่อมไม่ทำให้ลุกโพลง ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีการสดับ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้

ย่อม  เบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ.

เมื่อ   เบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด,

เพราะ ความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น,

เมื่อ   หลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว.

อริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดว่า

“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้ว

กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้.

(ภาษาไทย ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๐/๑๕๘-๑๖๔. : คลิกดูพระสูตร

10

กระทู้

0

เพื่อน

477

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
280
ความดี
102
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
13-11-2015
โพสต์เมื่อ 14-5-2015 03:20:52 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผู้รวมอยู่ในกลุ่มโสดาบัน ๓ จำพวก    https://youtu.be/S-m6XA2_6Lw


สัทธานุสารี         ภิกษุ ท. ! จักษุ.... โสตะ ....  ฆานะ ....  ชิวหา ...  กายะ ... มนะ  เป็นสิ่งไม่เที่ยง

มีความแปรปรวนเป็นปกติ  มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.

    ภิกษุ ท. ! บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไป ในธรรม ๖ อย่างนี้  ด้วยอาการอย่างนี้ ;

บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น   สัทธานุสารี   หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง)

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)  ล่วงพ้นบุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรม

อันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก   กำเนิดดิรัจฉาน   หรือปิตติวิสัย และ

ไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.ธัมมานุสารีภิกษุ ท. ! ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้   ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใด

ด้วยอาการอย่างนี้ ; บุคคลนี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก

กำเนิดดิรัจฉาน หรือปิตติวิสัย และไม่ควรที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.ภิกษุ ท. ! บุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นในซึ่งธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้

(ตามที่กล่าวแล้วในข้อบนมีความเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้น) ;

บุคคลนี้เราเรียกว่า โสดาบัน (ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส)

ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา (อวินิปาตธมฺม)

เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน (นิยต)

มีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้า (สมฺโพธิปรายน).

  

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑ หน้า ๕๙๒-๕๙๓.

   (ภาษาไทย) ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๖-๒๔๗/๔๖๙.

10

กระทู้

0

เพื่อน

477

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
280
ความดี
102
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
13-11-2015
โพสต์เมื่อ 14-5-2015 03:26:17 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
https://youtu.be/S5o_tPK9DsE  และ https://youtu.be/HBR1sBvsgX0

เมื่อเห็นเกิด-ดับ ในขันธ์ทั้ง ๕ แล้ว ทำอย่างไรจึงจะเบื่อ จนหลุดพ้น
https://youtu.be/Wy3TVVugIXY
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 1-6-2020 03:43 , Processed in 0.085103 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน