กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 5222|ตอบกลับ: 10

อยากทราบ อนุปุพพิกถา โดยพิสดารครับ

[คัดลอกลิงก์]

100

กระทู้

6

เพื่อน

5267

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3754
ความดี
805
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 25-1-2015 17:49:59 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมได้ยินได้ฟังว่า อนุปุพพิกถา เป็นการโน้มจิตผู้ใหม่ ผู้ฟังที่เริ่มต้นได้ยินได้ฟังธรรมวินัยเลย
เมื่อผู้ฟังมีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว
จึงทรงประกาศอริยสัจ 4 ต่อ

พอรับฟังได้ไม๊ครับ

ถ้าพอรับฟังได้
- ผมก็อยากได้ พระสูตร อนุปุพพิกถา โดยพิสดาร ถ้าไม่มี ก็เอาพระสูตรที่อธิบายแต่ละข้อธรรมโดยพิสดาร ก็ได้ครับ
- ถ้ามีคลิปเสียงยิ่งดีมากครับ
ขอบพระคุณครับ

19

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5794
ความดี
3505
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 25-1-2015 21:14:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
การฟังอริยสัจ เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้น
ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้นแล มหาชนชาวพันธุมดีราชธานี จำนวนแปด
หมื่นสี่พันคน ออกจากเมือง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับ

ณ เขมมิคทายวัน ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาควิปัสสี
ได้ตรัส อนุปุพพิกถา แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น กล่าวคือ
ทานกถา
สีลกถา
สัคคกถา
ทรงประกาศ โทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามทั้งหลาย และ
อานิสงส์ในการออกจากกาม


ครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสม อ่อนโยน ปราศจาก
นิวรณ์ ร่าเริง แจ่มใส แล้ว, ก็ได้ตรัส ธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ทรงยกขึ้นแสดงเอง กล่าวคือ เรื่องทุกข์ เรื่องสมุทัย เรื่องนิโรธ และ
เรื่องมรรค. เปรียบเสมือนผ้าอันสะอาด ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน ย่อมรับเอาซึ่ง
น้ำย้อมได้อย่างดี ฉันใด ; ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้น
แก่มหาชนแปดหมื่นสี่พันเหล่านั้น ณ ที่นั่งนั้นเองว่า “สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็ นธรรมดา” ดังนี้, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ชนเหล่านั้นมีธรรมอันเห็นแล้ว บรรลุแล้ว รู้แจ้งแล้ว หยั่งเอาได้
ครบถ้วนแล้ว หมดความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความกล้าหาญ
ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตน ได้กราบทูลกะพระผู้มีพระภาค
วิปัสสีว่า “ไพเราะนัก พระเจ้าข้า ! ไพเราะนัก พระเจ้าข้า ! เปรียบเหมือนการหงาย
ของที่คว่ำอยู่ เปิ ดของที่ปิ ดอยู่ บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืด
เพื่อว่าคนมีตาจักได้เห็นรูป, ฉันใดก็ฉันนั้น” ดังนี้.
- มหา. ที. ๑๐/๔๙/๔๙.

19

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5794
ความดี
3505
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 25-1-2015 21:19:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เท่าที่ศึกษามาไม่เคยพบพระศาสดาทรงตรัสหัวข้อธรรมนี้โดยพิสดาร ในที่เดียวกัน
แต่คุณแห่งทาน ศีล สวรรค์ โทษของกามและ เนกขัมมะ พระองค์ตรัสไว้ในที่ต่างๆมากมาย
เกินกว่าจะนำมาให้ศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งคุณผู้ถามสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตนเองนะครับ

คุณของทาน ก็มีมากมายในหนังสือเรื่องทาน
http://download.watnapahpong.org ... a_dana-20141029.pdf

คุณแห่งการรักษาศีล  
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒ ข้อ ๒๑๓. สีลสูตร

คุณแห่งสวรรค์ มีมากมาย แห่งการได้โดยฐานะ ๑๐ คือ
อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิบดีทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสทิพย์
แต่ที่น่าสนใจ มีในพระสูตรที่พระศาสดาน้อมจิตพระนันทะโดยการพาไปเที่ยวชมสวรรค์
(เพราะพระนันนทะอยากจะสึก จึงให้เห็นคุณของสวรรค์)
สามารถหาอ่านได้ใน พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๕ ข้อ ๖๗

โทษอันเศร้าหมองของกาม มีมากมาย แต่ที่ละเอียดหน่อย ก็มีตามลิงค์นี้ครับ
http://www.pobbuddha.com/tripitaka/upload/files/1339/index.html

คุณแห่งเนกขัมมะ คือ ให้เห็นอานิสงส์แห่งการออกจากกาม การทวนกระแส เป็นชื่อแห่งเนกขัมมะ
ลองใช้คีย์เวิร์ด เข้าไปค้นหานะครับ แต่มีพระสูตรหนึ่งน่าสนใจ ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับ
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ ข้อ ๓๕๙.

100

กระทู้

6

เพื่อน

5267

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3754
ความดี
805
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 25-1-2015 22:47:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 25-1-2015 21:19
เท่าที่ศึกษามาไม่เคยพบพระศาสดาทรงตรัสหัวข้อธรรมนี้ ...

ขอบพระคุณครับ สาธุครับ

100

กระทู้

6

เพื่อน

5267

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3754
ความดี
805
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 28-1-2015 08:33:38 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุปุพพิกถา

ทาน (23/121-130)
-ทานคืออะไร -มีกี่อย่าง อะไรบ้าง (อามิสทาน กับธรรมทาน 25/278)
-ทำไมต้องให้ทาน (13/725-726)(เพื่อสวรรค์และนิพพาน23/121,123)
-โทษของการไม่ให้ทาน (ความตระหนี่ 10/59 เพราะมีตระหนี่จึงหวงกั้น และมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น    )
-คุณของการให้ทาน (23/125--แต่ต้องประกอบด้วยศีล โยงไปหัวข้อศีล)
-ประโยชน์สูงสุดของการให้ทาน (วางจิตละความตระหนี่ ได้ถึงนิพพาน 23/49)


ศีล 11/290
-ศีลคืออะไร ???
-มีกี่เเบบ  ???
-โทษของการทุศีล (โทษอย่างหนักอย่างเบา23/130)(โทษคนทุศีล22/213)
-คุณของการมีศีล (อานิสงส์ของคนมีศีล 22/213 ,เป็นมหาทาน 5 ประการ 23/129)


สัคคกถา
-นรก สรรค์ คืออะไร (ประพฤติไม่เรียบร้อยไปนรก ประพฤติเรียบร้อยไปสวรรค์ 12/488)
-มีจริงหรือไม่ (ถ้าเขาคิดว่าโลกหน้าไม่มี13/107 ถ้าเขาคิดว่าโลกหน้ามี13/109)
-เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก ได้อย่างไร (12/489)
-เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไร (12/490-491)


โทษของกาม
-กามคืออะไร มีกี่อย่าง (12/212)(13/723)
-หลงในกามเป็นอย่างไร (กามคุณ 12/212)
-โทษของการหลงในกาม (12/213-218)


ชี้ทาง ให้ว่ายทวนกระเเส
-อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑ หน้า50 = 25/289


การหลีกออกจากกาม (เนกขัมมะ) (16/358-360)
- ทำอย่างไร(การหลีกออก ๒ วิธี19/373)
-เจริญอย่างไร (เจริญโพชฌงค์ 19/374-380)
-คุณของการหลีกออกจากกาม (อานิสงส์การเจริญโพชฌงค์ 19/381)


สรุปครบ บุญกิริยาวัตถุ3 ทาน ศีล ภาวนา (23/126)


เมื่อผู้ฟัง มีมีจิตควร มีจิตอ่อน มีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูง มีจิตผ่องใส เมื่อนั้น จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้น
แสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากดำควรได้รับน้ำย้อมด้วยดี (13/74)


อริยสัจ 4
-รู้เพื่ออะไร (ความดับทุกข์ 10/298)
-เป็นอย่างไร (10/294-299)


หมายเหตุ
1.อนุบุพพิกถา ผมมีความเห็นว่า เป็นกถา ที่ตรัสบอกสอน ผู้ใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินฟังพระธรรมวินัย ได้อย่างดี ไล่ตั้งแต่ระดับพื้นๆจนถึงอริยสัจ4 เช่น ยสกุลบุตร(4/26),บิดา แม่ ภรรยาเก่า สหายคฤหัสถ์ยสกุลบุตร,สหายภัททวัคคีย์,พรหมณ์,อุบาลีคฤหบดี ฯลฯ
2.แต่เนื่องจาก อนุบุพพิกถาไม่มีพระสูตรที่อธิบายโดยพิสดาร อาจเป็นเพราะ คงมีรายละเอียดต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ฟัง เช่น เรื่องโทษของกาม ที่ตรัสกับเจ้ามหานาม (12/213-218) ก็มีกล่าวโทษเกี่ยวกับฝูงชนถือดาบและโล่ห์สอดแล่งธนู
   ผมจึงได้ตั้งหัวข้อแล้วหาพระสูตรที่พิสดาร เข้าใจง่าย มาประกอบเอง
3.พระสูตรไม่มีศัพท์บาลียาก เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เมื่ออ่านแล้ว ได้ยินได้ฟังแล้ว จะมีความเชื่อ มีจิตน้อมไป มีจิตเลื่อมใส
4.รวมกันแล้วน่าจะอ่านไม่เกิน 2 ชั่วโมง
5.ตัวเลขในวงเล็บ คือ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ / ข้อ
6.เป็นความเห็นส่วนตัวที่ยังมีการค้นหาไม่มาก ยังไม่รู้พระสูตรอย่างทั่้วถึง ท่านใดเห็นว่ามีห้วข้อ หรือ พระสูตรอื่น ที่อธิบาย ในแต่ละข้อธรรม ที่เหมาะสมกว่า กรุณาชี้เเนะด้วย ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  อนุโมทนา สาธุ ครับ  โพสต์เมื่อ 28-1-2015 22:01

32

กระทู้

2

เพื่อน

3138

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2361
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-11-2018
โพสต์เมื่อ 20-7-2015 14:31:41 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จัดทำเสร็จหรือยังครับ อยากได้ไฟล์ เพื่อเอาไว้อ่านและเผยแพร่ต่อครับ

แสดงความคิดเห็น

อัครา  ไม่ได้หาพระสูตรเพิ่มครับ คุณnutc เก่งพระสูตรลองเพิ่มเองเลยครับ  โพสต์เมื่อ 20-7-2015 17:18
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

33

กระทู้

1

เพื่อน

2299

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
1203
ความดี
563
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
26-8-2018
โพสต์เมื่อ 20-7-2015 14:54:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ปริยัติธรรมก็ดี  ปฏิบัติธรรมยิ่งดี  ปฏิเวธธรรมยิ่งกว่าคำว่ายิ่งดี

100

กระทู้

6

เพื่อน

5267

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3754
ความดี
805
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 20-7-2015 17:39:19 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จริงๆอยากให้ทางวัดนาป่าพง หรือผู้รู้พระสูตรทั่วถึงเป็นทีม จัดทำครับ เพราะจะได้เลือก หัวข้อ,พระสูตรที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้เวลาอ่านไม่น่าเกิน 1-2 ชั่วโมง พร้อมทำเสียงอ่านด้วย  

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

100

กระทู้

6

เพื่อน

5267

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3754
ความดี
805
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
25-8-2019
โพสต์เมื่อ 22-7-2015 07:10:27 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เพิ่มเติมครับ (ไม่รู้ว่าใช่พุทธวจนหรือเปล่า)
โทษของการไม่ให้ทาน ตระหนี่ (15/148-149)
คุณของการให้ทาน ไม่ตระหนี่ (15/150-151)

33

กระทู้

3

เพื่อน

1144

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
630
ความดี
274
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
27-6-2017
โพสต์เมื่อ 25-4-2016 07:36:54 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนาครับ ผมเองก็อยากให้มีหนังสือ อนุปุพพิกถา เกิดขึ้นครับ
เป็นธรรมเครื่องฟอกจิต สำคัญมากจริงๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 26-8-2019 10:03 , Processed in 0.064288 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน