กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
เจ้าของ: qqqqq

การน้อมใจถึงพระพุทธเจ้า

[คัดลอกลิงก์]

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 20:23:26 |ดูโพสต์ทั้งหมด
qqqqq ตอบกลับเมื่อ 16-2-2013 18:30
ผู้ไม่เห็นขันธ์ทั้งหลาย ก็ละไม่ได้ หรือไม่

ผู้ไม่เ ...

ผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัจ ๔ ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้น มิใช่ฐานะที่พึงมีได้

อริยสัจ ๔  สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ทุกข์นั้น คือ อุปาทานขันธ์ ๕
เหตุเกิดของทุกข์ พระศาสดาทรงตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์
ความดับทุกข์ พระศาสดาทรงตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทที่เป็นทางดับแห่งทุกข์
ทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรค ๘ ประการ

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นสังขารทั้งหลาย เพราะความไม่รู้ซึ่งอริยสัจ ๔ จึงมีสังขารทั้งหลายนี้เอง
ดังนั้น คุณ q ควรรู้ซึ่งอริยสัจ ๔ มาเป็นอันดับแรกนะครับ
จึงจะละเสียซึ่งอุปาทานในขันธ์ทั้งหลายได้

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 20:24:30 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 16-2-2013 20:28

ภิกษุ ท.! อริยสัจจ์ว่าด้วยความทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? คือ
ความเกิดเป็นทุกข์ ความชราเป็นทุกข์, ความตายเป็นทุกข์, โสกปริเทวะ
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ และความแห้งใจเป็นทุกข์,
ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์, พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์,
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์
โดยย่อแล้วขันธ์ห้าที่ยังมีความยึดถือเป็นทุกข์
ภิกษุ ท.! นี้แลอริยสัจจ์ว่าด้วยความทุกข์

ภิกษุ ท.! อริยสัจจ์ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีอายตนะหก
เพราะมีอายตนะหกเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ โสกปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสขึ้น ครบถ้วน
กองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมเกิดมีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุ ท.! นี้แลอริยสัจจ์ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์

ภิกษุ ท.! อริยสัจจ์ว่าด้วยความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? คือ
เพราะอวิชชานั่นเอง จางดับไปไม่มีเหลือ จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งอายตนะหก
เพราะมีความดับแห่งอายตนะหก จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาติ, ชรามรณะ โสกปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสอุปายาส จึงดับสนิทไป
กองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุ ท.! นี้แลอริยสัจจ์ว่าด้วยความดับสนิทของความทุกข์

ภิกษุ ท.! อริยสัจจ์ว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่าไร? คือ
หนทางอันประเสริฐ อันประกอบด้วยองค์แปดนี้เอง ได้แก่
ความเห็นถูกต้อง ความดำริถูกต้อง ความมีวาจาถูกต้อง
ความมีการกระทำทางกายถูกต้อง ความมีอาชีวะถูกต้อง
ความมีความพยายามถูกต้อง ความมีการระลึกประจำใจถูกต้อง
และความมีการตั้งใจมั่นอย่างถูกต้อง
ภิกษุ ท.! นี้แลอริยสัจจ์อันว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 21:35:35 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 16-2-2013 21:37

คนเรามีขันธ์๕ แต่ไม่รู้จักกระจ่างแจ้ง เลยละอุปาทานได้ หรือไม่


“.....ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ ภิกษุผู้มีศีล
ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี ภิกษุผู้เป็นอนาคามี และแม้ภิกษุผู้เป็นอรหันต์
ควรพิจารณาอุปาทานขันธ์ ๕ โดยรอบคอบ
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังฝี
เป็นดังลูกศร เป็นความคับแค้น เป็นอาพาธ เป็นของแปรปรวน
เป็นของทรุดโทรม เป็นของสูญ เป็นของไม่ใช่ตัวตน...
“ภิกษุผู้มีศีล (เมื่อทำได้ดังนี้)
พึงกระทำให้แจ้งชื่อโสดาปัตติผล ภิกษุผู้เป็นโสดาบัน
พึงทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี
พึงทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ภิกษุผู้เป็นอนาคามี
พึงทำให้แจ้งซึ่งอรหันตตผล
ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ และธรรมเหล่านี้ ที่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์เจริญแล้ว
กระทำให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และเพื่อสติสัปชัญญะ

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 21:56:04 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qqqqq เมื่อ 16-2-2013 22:09
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 16-2-2013 20:04
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนไข้ ๓ จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโล ...

ตอนพระตถาคตป่วย พระตถาคตทำอย่างไร

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 22:06:18 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 16-2-2013 22:13
qqqqq ตอบกลับเมื่อ 16-2-2013 21:56
ตอนพระตถาคตป่วย พระตถาคตต้องทำอย่างไร ...
ตอนพระตถาคตป่วย พระตถาคตต้องทำอย่างไร
เมื่อพระศาสดาทรงอาพาธ มีหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้ถวายโอสถให้
และมีนางวิสาขาที่เห็นประโยชน์ในการถวายยาแก่พระศาสดา
จึงเป้นที่มาของพรที่นางวิสาขาขอแก่พระพุทธเจ้า ๘ ประการ
และพระองค์ก็ทรงให้พรแก่นางวิสาขานั้น
พระอานนท์ก็เคยปรุงยาให้พระศาสดา แี่ต่พระศาสดาทรงตำหนิและตรัสห้ามภิกษุปรุงยา

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 16-2-2013 22:12:40 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 16-2-2013 22:14
qqqqq ตอบกลับเมื่อ 16-2-2013 21:56
ตอนพระตถาคตป่วย พระตถาคตต้องทำอย่างไร ...

ตอนพระตถาคตป่วย พระตถาคตต้องทำอย่างไร
และที่สำคัญเมื่อพระองค์ทรงอาพาธหนักใกล้ปรินิพพาน
พระองค์ได้ทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธเสียได้
โดยการเข้าเจโตสมาธิ อันไม่มีนิมิต เพราะ ไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง
กระทำให้เวทนาบางเหล่าถึงความดับไปได้ในอนิมิตตสมาธินั้น
กายของพระองค์ย่อมผาสุก
และทรงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายนั้น
จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นที่สรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป้นสรณะ
มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่

25

กระทู้

0

เพื่อน

980

เครดิต

สมาชิกระดับ 4

Rank: 4

บล็อก
0
สตางค์
530
ความดี
236
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
2-3-2019
โพสต์เมื่อ 18-2-2013 22:07:45 |ดูโพสต์ทั้งหมด
พระมหาโมคคัลลาป่วย  พระตถาคตให้ทำอย่างไร

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 18-2-2013 22:22:30 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 18-2-2013 22:24
qqqqq ตอบกลับเมื่อ 18-2-2013 22:07
พระมหาโมคคัลลาป่วย  พระตถาคตให้ทำอย่างไร ...

ท่านพระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธ เพราะได้สดับธรรมของพระศาสดาด้วยธรรมคือโพชฌงค์ ๗ ประการ
พระคิริมานนท์อาพาธ หายอาพาธ เพราะได้สดับในธรรมของพระองค์เช่นกัน(สัญญาสิบประการ)
ธรรมของพระองค์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ มิได้แต่บรรเทาความความอาพาธทางกายให้ทุเลาและดับลงไปได้
แต่ความอาพาธอันเกิดจากขันธ์ทั้ง ๕ ดับลงไปได้เพราะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ของพระศาสดา

12
กลับไป ตั้งกระทู้ใหม่
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 12-7-2020 14:39 , Processed in 0.027599 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน