กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1469|ตอบกลับ: 4

โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

[คัดลอกลิงก์]

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 11-2-2013 11:30:23 |ดูโพสต์ทั้งหมด
[๑๗๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอก ซึ่งมีช่องเดียวลงไปใน
มหาสมุทร เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุทรนั้น ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ เธอ
ทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เต่าตาบอดนั้น ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ
จะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ถ้าล่วงกาลนานไปบางครั้งบางคราว เต่าจะสอดคอให้เข้าไปในแอกนั้นได้บ้าง.

โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก (ตามพระสุต) แล้วทำไมปัจจุบันมนุษย์ถึงมีการเกิดการกันมากไม่เข้าใจนะครับ

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 11-2-2013 20:20:28 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับมาเกิดใน
พวกเทวดามีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๗๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว จะกลับมา
เกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ใน
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๗๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ใน
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๗๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ใน
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ
[๑๗๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ใน
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๗๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไป
แล้ว กลับไปเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปแล้ว
กลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๗๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไป
แล้ว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปแล้ว
กลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๘๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว จะ
กลับไปเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิดใน
นรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในปิตติวิสัย มีมากกว่า ฯลฯ
[๑๘๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว จะ
กลับไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก
มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๘๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัย ไปแล้ว
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิด
ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน มีมากกว่า ฯลฯ.
[๑๘๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิดใน
ปิตติวิสัย มีมากกว่า ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เป็นไฉน?
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย พึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ-
*ภาษิตนี้จบลงแล้ว ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ฉะนี้แล.

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 11-2-2013 20:30:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คำถาม
ขอโอกาสนะครับ

ผู้ถามเปรียบเทียบจำนวนประชากรมนุษย์ในโลก ที่กำลังมีเพิ่มมากกว่าที่มีในอดีต
นั้นเป็นการเปรียบเทียบประชากรของมนุษย์ด้วยกันเองในปัจจุบันกับอดีต
แต่เพราะสัตว์ตามความหมายของพระศาสดา
ไม่ได้มีเพียงมนุษย์บนโลกนี้เท่านั้นแต่มีความหมายรวมถึงทั่วโลกธาตุ

โลกสัตว์นรก
โลกเดรัจฉาน
โลกเปตติวิสัย
โลกมนุษย์
โลกเทวดา
พรหมโลก
นี้รวมเรียกว่า โลก

เพราะสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น ตัณหาเป็นเครื่องผูก ยังคงว่ายเวียนอยู่ในสังสารวัฏ
ย่อมกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ไม่หลุดพ้นไปจากโลกได้

การเปรียบเทียบที่ถูกตามหลักการแล้ว
ควรเปรียบเทียบทั้งปริมาณของสัตว์ประเภทเดียวกันและปริมาณของสัตว์ข้ามประเภทด้วย
เช่น การเกิดของมดในครั้งหนึ่งๆ มีปริมาณมากกว่ามาก เมื่อเทียบกับการเกิดของมนุษย์ในครั้งหนึ่งๆ

นี้เป็นการเปรียบเทียบประเภทของสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ในแง่ของปริมาณการเกิด
(เปรียบเทียบสัตว์ข้ามประเภทและเปรียบเทียบปริมาณการเกิดที่แตกต่างกัน)
และนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบภพที่สัมผัสได้ด้วยตาของมนุษย์เท่านั้น
จะป่วยกล่าวไปใย ถึงภพอื่นที่มีกายละเอียดไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาของมนุษย์

พระศาสดาทรงเคยยกอุปมาให้บุรุษตัดไม้ ตัดหญ้า กิ่งไม้ทั้งชมพูทวีป
รวบรวมไว้แล้วหลาวเพื่อพึงร้อยสัตว์ในมหาสมุทร
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ก็ใช้ไม้ที่หลาวใหญ่เพื่อร้อยสัตว์นั้น
สัตว์ที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็ใช้ไม้ที่หลาวแต่ละขนาดเพื่อร้อยสัตว์แต่ละขนาดนั้น
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ในมหาสมุทรยังไม่ทันหมด
แต่ไม้ที่ใช้หลาวเพื่อร้อยสัตว์ใหญ่นั้นหมดสิ้นไปก่อนแล้ว
จะป่วยกล่าวไปถึงสัตว์ขนาดกลางและเล็กที่มีมากกว่ามาก
พระองค์ตรัสว่าอบายนั้นใหญ่โตดังฉันนั้น
ผู้พ้นจากอบายคือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ในอริยสัจ ๔ พึงเอาตัวเองรอดจากอบายใหญ่เช่นนี้ได้

ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติ(ตาย)จากมนุษย์ไปแล้ว
จะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์ มีน้อย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว
กลับไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน มีมากกว่า

4

กระทู้

1

เพื่อน

203

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
147
ความดี
29
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
23-6-2013
โพสต์เมื่อ 15-2-2013 21:45:14 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากสำหรับคำตอบแต่ก็ยัง งง !  อยู่นะครับ

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5942
ความดี
3591
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
28-5-2020
โพสต์เมื่อ 15-2-2013 22:02:44 |ดูโพสต์ทั้งหมด
kitjavattano ตอบกลับเมื่อ 15-2-2013 21:45
ขอบคุณมากสำหรับคำตอบแต่ก็ยัง งง !  อยู่นะครับ  ...

ค่อยๆคิดพิจารณานะครับ คุณ kitjavattano
สมมติว่า ภายในบ้าน ก่อนที่คุณ kitjavattano จะเกิดขึ้นมาเป็นลูกคนแรก
ประกอบด้วย พ่อ และ แม่ เป็นมนุษย์อยู่อาศัยภายในบ้านนี้เท่านั้น
แต่ภายในบ้านนี้นั้น มีสัตว์อิงอาศัยต่างๆชนิด เช่น มี มด จิ้งจก ยุง แมงสาบ เป็นต้นอยู่
ปริมาณสัตว์เหล่านี้ก่อนที่จะแพร่พันธ์ได้ลูกมันออกมา
เมื่อเทียบกับ ปริมาณคน ภายในบ้าน ซึ่งมีพ่อและแม่
อย่างไหนมีปริมาณมากกว่ากัน

เมื่อคุณ kitjavattano ได้เกิดออกมาเป็นสมาชิกในบ้านนี้
และพร้อมๆกับสัตว์ทั้งหลายนี้ ก็ได้แพร่พันธ์ลูกๆของมันออกมาอิงอาศัยอยู่ในบ้านนี้ด้วยนั้น
ปริมาณสัตว์(รวม คุณ kitjavattanoด้วย) ที่เกิดออกมานั้น  
เมื่อเทียบกันแล้วระหว่าง มนุษย์ กับ สัตว์ทั้งหลายนั้น
อย่างไหนมีปริมาณมากกว่ากัน

สัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีน้อยกว่ามาก
เมื่อเทียบกับสัตว์ที่บังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น
แล้วจะป่วยกล่าวไปใยถึง สัตว์อื่นที่เราไม่ได้มองเห็นได้
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 2-6-2020 19:08 , Processed in 0.071751 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน