กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 1661|ตอบกลับ: 8

สังขารทั้งหลาย & สังขาร

[คัดลอกลิงก์]

25

กระทู้

4

เพื่อน

194

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
17
ความดี
98
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
9-8-2014
โพสต์เมื่อ 10-1-2013 09:53:57 |ดูโพสต์ทั้งหมด
จากพระสูตร ปฎิจจสมุปบาท ทำไมพระพุทธองค์ ไม่ตรัสว่า เพราะมีสังขารทั้งหลาย วิญญาณจึงมี
ขอบคุณครับ

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 10-1-2013 21:56:00 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 10-1-2013 22:06

สังขารทั้งหลายนั้นได้แก รูป เวทนา สัญญา สังชาร วิญญาณ
สังขารทั้งหลาย คือ ส่วนแห่งการปรุงแต่งทั้งหลาย ได้แก่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งสิ้น
เพราะเหตุแห่งความมีปรากฏการเกิด มีความเสื่อมไปได้ เมื่อตั้งอยู่ก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่
เพราะขันธ์ทั้ง ๕ นี้ ย่อมถูกปรุงแต่งได้ จึงเป็นธรรมใน สังขตธรรม

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมี สังขาร เป็นปัจจัย จึงมี วิญญาณ
เพราะมี วิญญาณ เป็นปัจจัย จึงมี นามรูป

สังขารในบรรทัดที่สอง หมายถึง นามรูป คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร

ปัจจัยของวิญญาณ นั่นคือ นามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย ย่อมมีวิญญาณ ดังนี้

คลองแห่งการเรียก (อธิวจน) ก็มีเพียงเท่านี้
คลองแห่งการพูดจา (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้
คลองแห่งการบัญญัติ (ปญฺญตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้
เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญา (ปญฺญาวจร) ก็มีเพียงเท่านี้
ความเวียนว่ายในวัฏฏะ ก็มีเพียงเท่านี้
นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่
เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้

คำถาม
สังขารทั้งหลายนั้น มีวิญญาณรวมอยู่แล้ว การทำงานของวิญญาณมีได้เพราะอาศัยนามรูป
และการตั้งอยู่แห่งนามรูปมีได้ เพราะอาศัยวิญญาณ
วิญญาณย่อมตั้งอาศัยอยู่ในนามรูป จึงมีการบัญญัติสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ และวิญญาณย่อมเวียนกลับจากนามรูป ไม่เวียนไปอื่นเลย

ดังนั้นสังขารทั้งหลาย = สังขาร (นามรูป) และ วิญญาณ
สังขาร เป็นคำที่มีประมาณมาก(ความหมายกว้าง) เพราะสังขารย่อม
ปรุงแต่ง รูป โดยความเป็นรูป
ปรุงแต่ง เวทนา โดยความเป็นเวทนา
ปรุงแต่ง สัญญา โดยความเป็นสัญญา
ปรุงแต่ง สังขาร โดยความเป็นสังขาร
และปรุงแต่ง วิญญาณ โดยความเป็นวิญญาณ


32

กระทู้

2

เพื่อน

3140

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
2363
ความดี
403
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
3-1-2020
โพสต์เมื่อ 11-1-2013 07:22:46 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nutc เมื่อ 11-1-2013 18:29

   ขอโอกาสครับ
ผมได้ทำความเข้าใจตรงนี้อยู่นานเหมือนกัน พยายามฟังพระอาจาร์ยหลายเทป สรูปว่าสังขารตรงนี้มีความหมายกว้าง เป็น กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร แต่ก็ยังไม่ get ว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายได้อย่างไร  ถ้านำสัตตานังมาคิดรวมไว้ด้วย จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่า เพราะว่าสัตตานังที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น ตัณหาเป็นเครื่องผูกนั้นปรุงแต่ง (สังขารทั้งหลาย)(คิด เชื่อ หลงผิด)เข้าไปยึดวิญญานว่าเป็นตัวมันสายการเกิดทุกข์จึงมีขึ้นตามธรรมชาติของมัน(ตถตา  อวิตถตา  อนัญญตตา อิทัปปัจยตา) ส่วนต่อมาเพราะวิญญานเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป อธิบายได้ด้วยวิญญานฐิติ ถ้าไม่ถูกช่วยแนะด้วยครับ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ...

48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 11-1-2013 21:47:13 |ดูโพสต์ทั้งหมด
nutc ตอบกลับเมื่อ 11-1-2013 07:22
ขอโอกาสครับ
ผมได้ทำความเข้าใจตรงนี้อยู่นานเหมือน ...


ขอโอกาสนะครับ
คำถาม

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายได้อย่างไร  

พระองค์อุปมากรรมนั้นแปรียบเหมือนผืนนา และภพก็เปรียบได้ดังผืนนา
วิญญาณเปรียบได้ดั่งเมล็ดพืช เมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนา
กล่าวคือวิญญาณย่อมตั้งอาศัยอยู่ในภพ ชื่อว่า การเกิดซึ่งกรรมได้มีขึ้น(หรือความมีภพ)

กรรมนั้น(หรือภพ) พระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้น
กรรมนั้นอาศัยซึ่งผัสสะเป็นเหตุให้เกิดขึ้น
บุคคลเมื่อเจตนาแล้วย่อมกระทำกรรมซึ่งกาย วาจา ใจ
เมื่อกายมีอยู่ กายกรรมย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุ
เมื่อวาจามีอยู่ วจีกรรมย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ
เมื่อใจมีอยู่ วจีกรรมย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุ
บุคคลย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นเหตุให้เกิดซึ่งกายกรรม
บุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร อันเป็นเหตุให้เกิดซึ่งวจีกรรม
บุคคลย่อมปรุงแต่งจิตตสังขาร อันเป็นเหตุให้เกิดซึ่งมโนกรรม
เพราะความที่มีอวิชชาแทรกอยู่ในธรรมเหล่านี้ สังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้น
ความที่สัตว์เป็นผู้มีอวิชชาที่บริบูรณ์ ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์
เพราะตัณหานี้ใด อันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติ
(ความถึงซึ่งการมีภพและชาติ ชรา มรณะ เกิดแก่สัตว์ผู้ยังมีอุปาทานอยู่)
เป็นไปกันกับด้วยความกำหนัดเพราะความเพลิน
มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์(ซึ่งเป็นภพหรือกรรมแห่งวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัย)
เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ การจะบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นสัตว์
โดยถือเอา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมา ก็ได้
เพราะเหตุแห่งความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด
ที่มีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านี้ เพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆ
พระองค์จึงทรงบัญญัติ ซึ่งสัตว์

33

กระทู้

3

เพื่อน

1144

เครดิต

สมาชิกระดับ 5

Rank: 6Rank: 6

บล็อก
0
สตางค์
630
ความดี
274
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
27-6-2017
โพสต์เมื่อ 12-1-2013 07:46:51 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ผมเองสัยอยู่เหมือนกันครับ

อ่านๆดูผมก็ยังงงอยู่นะครับ
เพราะเข้าใจยากมั้งครับ
ไม่ได้หมายความว่าอธิบายไม่ดีนะครับ

ผมเข้าใจเช่นนี้ว่า
สังขารทั้งหลายนี่ก็คือ ขันธ์5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสิ่งๆหนึ่งมายึดขันธ์ทั้งห้านี่เรียกว่าสัตตานัง

ส่วนสังขารเฉยๆนี่คือ   รูป เวทนา สัญญา สังขาร ไม่มีวิญญาณ
เป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณเป็นธาตุรู้เฉยๆปรุงแต่ไม่ได้

ผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือผิดฝากคุณคมสันแนะนำด้วยครับ


48

กระทู้

27

เพื่อน

1หมื่น

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
5956
ความดี
3595
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 12-1-2013 09:13:20 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 12-1-2013 09:16
kiddeejung ตอบกลับเมื่อ 12-1-2013 07:46
ผมเองสัยอยู่เหมือนกันครับ

อ่านๆดูผมก็ยังงงอยู่นะคร ...


ขอโอกาสคุณคิดดีจัง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร
เพราะปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่า สังขาร
ปรุงแต่งสังขตธรรมอะไร ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ
รูปโดยความเป็นรูป
ปรุงแต่ง สังขตธรรม คือ
เวทนา โดยความเป็นเวทนา
ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ
สัญญา โดยความเป็นสัญญา
ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ
สังขาร โดยความเป็นสังขาร
ปรุงแต่งสังขตธรรม คือ
วิญญาณ โดยความเป็นวิญญาณ


สังขารจึงเป็นคำที่มีประมาณกว้าง หากจะกล่าวว่าสังขารนั้นครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นขันธ์ทั้งหลายก็ว่าได้
สังขารย่อมปรุงแต่งสังขตธรรม(ธรรมใดที่มีการเกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏ และแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่)
สังขารทั้งหลายเกิดจาก รูป เวทนา สัญญา สังขาร(ในขันธ์ ๕) วิญญาณ ถูกปรุงแต่งด้วยสังขาร(ในสังขตธรรม)
คำถาม
วิญญาณก็เป็นหนึ่งในขันธ์ ๕ ย่อมถูกสังขารในส่วนของสังขตธรรมปรุงแต่งได้เช่นกันครับ
โดยปรุงแต่ง วิญญาณ โดยความเป็นวิญญาณ


แสดงความคิดเห็น

kiddeejung  อนูโมทนาครับ คุณคมสัน พอจะเข้าใจได้บ้างและครับ  โพสต์เมื่อ 12-1-2013 11:53

6

กระทู้

4

เพื่อน

479

เครดิต

สมาชิกระดับ 3

Rank: 3Rank: 3

บล็อก
0
สตางค์
314
ความดี
84
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
1-3-2019
โพสต์เมื่อ 12-1-2013 12:06:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
อนุโมทนา สาธุครับ

25

กระทู้

4

เพื่อน

194

เครดิต

สมาชิกระดับ 2

Rank: 2

บล็อก
0
สตางค์
17
ความดี
98
ชื่อเสียง
0
ล่าสุด
9-8-2014
โพสต์เมื่อ 12-1-2013 23:28:08 |ดูโพสต์ทั้งหมด
คมสัน ตอบกลับเมื่อ 10-1-2013 21:56
สังขารทั้งหลายนั้นได้แก รูป เวทนา สัญญา สังชาร วิญญา ...

ขอบคุณครับ
(คำตอบทำให้เข้าใจถึงอีกพระสูตรด้วยล่ะ)

105

กระทู้

6

เพื่อน

5472

เครดิต

สมาชิกระดับ 6

Rank: 8Rank: 8

บล็อก
0
สตางค์
3898
ความดี
838
ชื่อเสียง
2
ล่าสุด
29-6-2020
โพสต์เมื่อ 13-5-2018 08:54:57 |ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอแสดงความเห็นครับ
ในปฏิจสมุปลาท
อวิฃฃา - สังขารทั้งหลาย -- สังขารทั้งหลาย คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
สังขาร - วิญญาณ -- สังขารในที่นี้คือ กายสังขาร หรือ วจีสังขาร หรือ จิตตสังขาร อยางใดอย่างหนึ่ง

หากมีความเห็นผิด เข้าใจผิดอย่างไรโปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

คมสัน  คุณอัครากล่าวชอบแล้ว สมัยก่อนผมกล่าวตามพระอาจารย์อธิบายลักษณะแบบนี้  โพสต์เมื่อ 29-3-2019 20:20
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 12-7-2020 10:27 , Processed in 0.082364 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน