กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สอบถามข้อธรรมเกี่ยวกับทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 5-8-2018 1310 nutc 19-8-2018 19:33
รู้ชัดวิญญาณไม่เที่ยง / discern inconstant consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-8-2018 0154 kp1032 19-8-2018 07:44
รู้ชัดสังขารไม่เที่ยง / discern inconstant fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-8-2018 0172 kp1032 18-8-2018 06:26
รู้ชัดสัญญาไม่เที่ยง / discern inconstant perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-8-2018 0146 kp1032 17-8-2018 06:13
รู้ชัดเวทนาไม่เที่ยง / discern inconstant feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-8-2018 0168 kp1032 16-8-2018 07:56
รู้ชัดรูปไม่เที่ยง / discern inconstant form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-8-2018 0145 kp1032 15-8-2018 07:46
วิญญาณอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-8-2018 0157 kp1032 14-8-2018 05:35
สังขารอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-8-2018 0157 kp1032 13-8-2018 06:59
สัญญาอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous perception' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-8-2018 0161 kp1032 12-8-2018 05:03
คนที่ฉลาดกับคนที่มีปัญญาเหมือนกันหรือต่างกันยังไง ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิศิษฐ์ 23-8-2017 1661 johnson83 11-8-2018 13:23
เวทนาอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous feeling' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-8-2018 0159 kp1032 11-8-2018 07:21
รูปอันเป็นผู้ฆ่า / 'murderous form' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-8-2018 0154 kp1032 10-8-2018 07:00
วิญญาณอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2018 0160 kp1032 9-8-2018 06:12
สังขารอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-8-2018 0161 kp1032 8-8-2018 03:07
สัญญาอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated perception' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-8-2018 0181 kp1032 7-8-2018 05:01
เวทนาอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated feeling' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-8-2018 1185 kp1032 6-8-2018 04:58
รูปอันปัจจัยแต่ง / 'fabricated form' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-8-2018 0181 kp1032 5-8-2018 05:01
วิญญาณอันเป็นอนัตตา / 'not-self consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-8-2018 0153 kp1032 4-8-2018 08:05
กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 3-3-2017 61347 nutc 3-8-2018 13:04
สังขารอันเป็นอนัตตา / 'not-self fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-8-2018 0167 kp1032 3-8-2018 06:23
สัญญาอันเป็นอนัตตา / 'not-self perception’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-8-2018 0171 kp1032 2-8-2018 07:25
เวทนาอันเป็นอนัตตา / 'not-self feeling' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-8-2018 0185 kp1032 1-8-2018 04:37
รูปอันเป็นอนัตตา / 'not-self form' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-7-2018 0176 kp1032 31-7-2018 06:40
วิญญาณอันเป็นทุกข์ / 'stressful consciousness' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-7-2018 0212 kp1032 30-7-2018 07:26
สังขารอันเป็นทุกข์ / 'stressful fabrications' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-7-2018 0193 kp1032 29-7-2018 06:17
สัญญาอันเป็นทุกข์ / 'stressful perception' งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-7-2018 0194 kp1032 28-7-2018 06:28
รบกวนสอบถามค่าอินเตอร์เน็ตของทางวัดค่ะโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ nan67 16-2-2017 11142 johnson83 27-7-2018 21:44
เวทนาอันเป็นทุกข์ / ‘stressful feeling’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-7-2018 0225 kp1032 27-7-2018 05:55
รูปอันเป็นทุกข์ / ‘stressful form’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-7-2018 0184 kp1032 26-7-2018 06:49
วิญญาณอันไม่เที่ยง / inconstant consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-7-2018 0205 kp1032 25-7-2018 05:51
สังขารอันไม่เที่ยง / inconstant fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-7-2018 0211 kp1032 24-7-2018 06:59
สัญญาอันไม่เที่ยง/ inconstant perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-7-2018 0185 kp1032 23-7-2018 07:08
เวทนาอันไม่เที่ยง / inconstant feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-7-2018 0188 kp1032 22-7-2018 07:30
รูปอันไม่เที่ยง / inconstant form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-7-2018 0184 kp1032 21-7-2018 05:55
วิญญาณอรหันต / a worthy one consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-7-2018 0195 kp1032 20-7-2018 06:17
มนสิการ เป็นอย่างไรคะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 19-5-2016 72106 อัครา 19-7-2018 14:41
สังขารอรหันต / a worthy one fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-7-2018 0201 kp1032 19-7-2018 05:25
สัญญาอรหันต / a worthy one perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-7-2018 0192 kp1032 18-7-2018 06:09
เวทนาอรหันต / a worthy one feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-7-2018 0216 kp1032 17-7-2018 04:07
รูปอรหันต / a worthy one form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-7-2018 0204 kp1032 16-7-2018 05:57
สัตว์ไม่มีวิญญาณหรือ? / without consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-7-2018 0238 kp1032 15-7-2018 07:04
สัตว์ไม่มีสังขารหรือ? / without fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-7-2018 0213 kp1032 14-7-2018 05:52
สัตว์ไม่มีสัญญาหรือ? / without perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-7-2018 0198 kp1032 13-7-2018 06:25
สัตว์ไม่มีเวทนาหรือ? / without feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-7-2018 0214 kp1032 12-7-2018 07:42
ถูกระรานจากคนพลานและพระเดรัจฉานวิชาใช้อาเทสนาปาฎิหาริย์มาปังคับ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Niddavanh 9-10-2017 2655 johnson83 11-7-2018 13:44
สัตว์ไม่มีรูปหรือ? / … without form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2018 0213 kp1032 11-7-2018 06:55
สัตว์อื่นจากวิญญาณหรือ / as elsewhere than consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-7-2018 0212 kp1032 10-7-2018 05:38
สัตว์อื่นจากสังขารหรือ / as elsewhere than formations? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-7-2018 0215 kp1032 9-7-2018 07:07
สัตว์อื่นจากสญญาหรือ / as elsewhere than perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-7-2018 0209 kp1032 8-7-2018 07:36
สัตว์อื่นจากเวทนาหรือ / as elsewhere than feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-7-2018 0189 kp1032 7-7-2018 06:47

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-8-2019 18:24 , Processed in 0.280104 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน