กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ไม่เคลือบแคลงเวทนาไม่เที่ยง/no doubt feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-10-2018 0145 kp1032 5-10-2018 03:58
ไม่เคลือบแคลงรูปไม่เที่ยง/no doubt form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-10-2018 0160 kp1032 4-10-2018 06:48
ตถาคตไร้วิญญาณหรือ/the Tathagata as without consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-10-2018 0201 kp1032 3-10-2018 05:19
ตถาคตไร้สังขารหรือ/the Tathagata as without fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-10-2018 0185 kp1032 2-10-2018 06:40
ตถาคตไร้สัญญาหรือ / the Tathagata as without perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-10-2018 0156 kp1032 1-10-2018 04:27
ตถาคตไร้เวทนาหรือ / the Tathagata as without feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-9-2018 0164 kp1032 30-9-2018 06:41
ตถาคตไร้รูปหรือ / the Tathagata as without form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-9-2018 0175 kp1032 29-9-2018 06:33
ตถาคตมีวิญญาณหรือ / the Tathagata as consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-9-2018 0193 kp1032 28-9-2018 05:10
ตถาคตมีสังขารหรือ / the Tathagata as fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-9-2018 0185 kp1032 27-9-2018 06:57
ตถาคตมีสัญญาหรือ / the Tathagata as perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-9-2018 0163 kp1032 26-9-2018 03:39
ตถาคตมีเวทนาหรือ / the Tathagata as feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-9-2018 0163 kp1032 25-9-2018 05:39
ตถาคตมีรูปหรือ / the Tathagata as form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-9-2018 0179 kp1032 24-9-2018 06:59
saveไฟล์เก็บลงเครื่องฯไว้ แต่ได้ฟอนท์ที่อ่านไม่ได้ เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ msurasithi 27-8-2015 11200 johnson83 23-9-2018 21:03
ตถาคตอื่นจากวิญญาณหรือ/as being elsewhere than consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-9-2018 0146 kp1032 23-9-2018 05:05
ตถาคตอื่นจากสังขารหรือ/as being elsewhere than fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-9-2018 0168 kp1032 22-9-2018 06:45
ตถาคตอื่นจากสัญญาหรือ/as being elsewhere than perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-9-2018 0155 kp1032 21-9-2018 06:49
ตถาคตอื่นจากเวทนาหรือ / as being elsewhere than feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-9-2018 0155 kp1032 20-9-2018 05:22
ตถาคตอื่นจากรูปหรือ / as being elsewhere than form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-9-2018 0147 kp1032 19-9-2018 06:47
เห็นตถาคตในวิญญาณหรือ/the Tathagata as being in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-9-2018 0168 kp1032 18-9-2018 04:42
เห็นตถาคตในสังขารหรือ/the Tathagata as being in fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-9-2018 0160 kp1032 17-9-2018 04:35
เห็นตถาคตในสัญญาหรือ/the Tathagata as being in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-9-2018 0150 kp1032 16-9-2018 07:47
เห็นตถาคตในเวทนาหรือ/the Tathagata as being in feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-9-2018 0156 kp1032 15-9-2018 06:36
เห็นตถาคตในรูปหรือ / the Tathagata as being in form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-9-2018 0162 kp1032 14-9-2018 18:00
วิญญาณเป็นตถาคตหรือ / consciousness as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-9-2018 0156 kp1032 13-9-2018 07:08
สังขารเป็นตถาคตหรือ / fabrications as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-9-2018 0159 kp1032 12-9-2018 03:32
สัญญาเป็นตถาคตหรือ / perception as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-9-2018 0168 kp1032 11-9-2018 05:09
เวทนาเป็นตถาคตหรือ / feeling as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-9-2018 0173 kp1032 10-9-2018 06:13
ฝากกัลยาณมิตรพิจารณาด้วยครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิตติ 8-10-2016 21649 johnson83 9-9-2018 21:17
รูปเป็นตถาคตหรือ / form as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-9-2018 0156 kp1032 9-9-2018 08:29
รู้ชัดวิญญาณเป็นผู้ฆ่า / discern murderous consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-9-2018 0138 kp1032 8-9-2018 05:20
รู้ชัดสังขารเป็นผู้ฆ่า / discern murderous fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-9-2018 0145 kp1032 7-9-2018 06:14
รู้ชัดสัญญาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-9-2018 0164 kp1032 6-9-2018 06:58
รู้ชัดเวทนาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-9-2018 0168 kp1032 5-9-2018 06:53
รู้ชัดรูปเป็นผู้ฆ่า / discern murderous form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-9-2018 0157 kp1032 4-9-2018 06:16
รู้ชัดวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-9-2018 0158 kp1032 3-9-2018 05:38
รู้ชัดสังขารเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-9-2018 0179 kp1032 2-9-2018 06:59
รู้ชัดสัญญาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-9-2018 0146 kp1032 1-9-2018 06:16
รู้ชัดเวทนาเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-8-2018 0174 kp1032 31-8-2018 05:54
รู้ชัดรูปเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-8-2018 0174 kp1032 30-8-2018 05:53
รู้ชัดวิญญาณเป็นอนัตตา / discern not self consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-8-2018 0178 kp1032 29-8-2018 04:48
รู้ชัดสังขารเป็นอนัตตา / discern not self fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-8-2018 0156 kp1032 28-8-2018 09:06
รู้ชัดสัญญาเป็นอนัตตา / discern not self perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-8-2018 0172 kp1032 27-8-2018 05:22
รู้ชัดเวทนาเป็นอนัตตา / discern not self feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-8-2018 0148 kp1032 26-8-2018 07:15
รู้ชัดรูปเป็นอนัตตา / discern not-self form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2018 0162 kp1032 25-8-2018 05:37
เรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมตรวจสอบพระสูตร และแสดงความคิดเห็น พุทธวจนแท้หรือattachment ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ kongkongkong02 31-10-2016 11439 johnson83 24-8-2018 13:08
รู้ชัดวิญญาณเป็นทุกข์ / discern stressful consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-8-2018 0142 kp1032 24-8-2018 06:20
รู้ชัดสังขารเป็นทุกข์ / discern stressful fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-8-2018 0168 kp1032 23-8-2018 06:47
รู้ชัดสัญญาเป็นทุกข์ / discern stressful perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-8-2018 0159 kp1032 22-8-2018 05:04
รู้ชัดเวทนาเป็นทุกข์ / discern stressful feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-8-2018 0146 kp1032 21-8-2018 05:08
รู้ชัดรูปเป็นทุกข์ / discern stressful form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-8-2018 0157 kp1032 20-8-2018 06:11

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-8-2019 18:29 , Processed in 0.062928 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน