กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
อทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-12-2018 0136 kp1032 1-12-2018 06:14
อทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-11-2018 0145 kp1032 30-11-2018 07:03
ทุกขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-11-2018 0142 kp1032 29-11-2018 06:45
บวชได้ไหมโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ 456fity 28-7-2017 1764 johnson83 28-11-2018 23:05
ทุกขเวทนาเจืออามิส / feeling of pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-11-2018 0159 kp1032 28-11-2018 04:41
สกทาคามี เกิดเป็นมนุษย์คราวเดียวได้หรือไม่ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-10-2018 13480 อัครา 27-11-2018 11:14
สุขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pleasure w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-11-2018 0145 kp1032 27-11-2018 05:11
สุขเวทนาเจืออามิส / feeling of pleasure with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-11-2018 0147 kp1032 26-11-2018 07:09
กามในโผฏฐัพพะ / Sensual in tactile sensations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-11-2018 0136 kp1032 25-11-2018 06:34
กามในรส / Sensual in flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-11-2018 0166 kp1032 24-11-2018 05:52
กามในกลิ่น / Sensual in aromas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-11-2018 0139 kp1032 23-11-2018 08:30
กามในเสียง / Sensual in sounds งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-11-2018 0146 kp1032 22-11-2018 05:19
กามในรูป / Sensual in forms งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-11-2018 0140 kp1032 21-11-2018 07:50
พึงรู้แจ้งด้วยกาย / cognizable via the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-11-2018 0139 kp1032 20-11-2018 05:50
รู้แจ้งด้วยลิ้น / cognizable via the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-11-2018 0140 kp1032 19-11-2018 06:59
รู้แจ้งด้วยจมูก / cognizable via the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-11-2018 0127 kp1032 18-11-2018 08:16
รู้แจ้งด้วยหู / cognizable via the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-11-2018 0139 kp1032 17-11-2018 05:58
รู้แจ้งด้วยตา / cognizable via the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-11-2018 0140 kp1032 16-11-2018 06:55
พึงทราบกาม / Sensuality should be known งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-11-2018 0137 kp1032 15-11-2018 08:01
วิญญาณดังนี้ / such is consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-11-2018 0139 kp1032 14-11-2018 06:16
สังขารดังนี้ / such is fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-11-2018 0143 kp1032 13-11-2018 06:55
สัญญาดังนี้ / such is perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-11-2018 0129 kp1032 12-11-2018 07:00
เวทนาดังนี้ / such is feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-11-2018 0132 kp1032 11-11-2018 08:27
ผ้าเปื้อนมลทิน / a cloth, dirty & stained งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-11-2018 1186 kp1032 10-11-2018 07:16
รูปดังนี้ / such is form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-11-2018 0145 kp1032 9-11-2018 06:43
เรามีวิญญาณ / 'I am consciousness’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-11-2018 0128 kp1032 8-11-2018 05:17
ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงเบามากครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ SarBoss 18-5-2015 1994 johnson83 7-11-2018 22:47
เรามีสังขาร / 'I am fabrications’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-11-2018 0129 kp1032 7-11-2018 08:16
เรามีสัญญา / 'I am perception’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-11-2018 0142 kp1032 6-11-2018 05:09
เรามีเวทนา / 'I am feeling’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-11-2018 0142 kp1032 5-11-2018 04:52
เรามีรูป / 'I am form’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-11-2018 0138 kp1032 4-11-2018 06:55
สังขารูปาทานขันธ์ / fabrications as a clinging-aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-11-2018 2164 kp1032 3-11-2018 07:55
ท่านเป็นพระอรหันตหรือ / Do you an arahant? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-11-2018 0141 kp1032 3-11-2018 07:46
วิญญาณูปาทานขันธ์ / consciousness as a clinging-aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-11-2018 0145 kp1032 2-11-2018 05:59
สัญญูปาทานขันธ์ / perception as a clinging-aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-10-2018 0146 kp1032 31-10-2018 07:02
เวทนูปาทานขันธ์ / feeling as a clinging-aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-10-2018 0155 kp1032 30-10-2018 06:47
รูปูปาทานขันธ์ / form as a clinging-aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-10-2018 0146 kp1032 29-10-2018 11:19
ชีวิตหมดเชื้อ / life, lack of fuel งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-10-2018 0153 kp1032 28-10-2018 08:25
กายหมดเชื้อ / the body, lack of fuel งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-10-2018 0154 kp1032 28-10-2018 08:18
App ใน Iphone ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Moveon 29-11-2014 41276 johnson83 26-10-2018 21:54
เวทนามีชีวิตเป็นที่สุด / a feeling terminating with life งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-10-2018 0158 kp1032 26-10-2018 05:13
เวทนามีกายเป็นที่สุด / a feeling terminating with the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-10-2018 0152 kp1032 25-10-2018 06:26
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ต่างกันอย่างไร ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 6-11-2015 112012 อัครา 24-10-2018 15:24
เสวยสุขทุกขไม่ยินดียินร้าย / a neither-nor, it detached งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-10-2018 0150 kp1032 24-10-2018 06:41
เสวยทุกขไม่ยินร้าย / a painful, it detached งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-10-2018 0153 kp1032 23-10-2018 05:34
เสวยสุขไม่ยินดี / a pleasant, it detached งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-10-2018 0151 kp1032 22-10-2018 06:09
อทุกขมสุขไม่น่าพอใจ / a neither-nor…not held to งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-10-2018 0153 kp1032 21-10-2018 06:13
ทุกขไม่น่าพอใจ / a painful…not held to งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-10-2018 0173 kp1032 20-10-2018 06:13
สุขไม่น่าพอใจ / a pleasant… not held to งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-10-2018 0152 kp1032 19-10-2018 04:39
ไม่เคลือบแคลงวิญญาณแปรปรวน/no doubt consciousness is changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-10-2018 0149 kp1032 18-10-2018 06:39

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 13:04 , Processed in 0.090927 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน