กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ลบหลู่ / contempt งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-8-2019 096 kp1032 29-8-2019 04:26
ผูกโกรธ / revenge งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-8-2019 0100 kp1032 28-8-2019 02:54
มักโกรธ / angry งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-8-2019 0103 kp1032 27-8-2019 06:06
จิตพยาบาท / ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-8-2019 0110 kp1032 26-8-2019 04:56
เป็นโรคนอนไม่หลับบ่อยฝึกสมาธิได้เปล่าโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ นวพร 14-4-2016 11460 คมสัน 25-8-2019 11:57
พระธรรมเป็นอนัตตาไหมครับ? (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ)attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต smaxbio 13-11-2018 9652 คมสัน 25-8-2019 11:36
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร phaisit_k 11-5-2019 3335 คมสัน 25-8-2019 11:14
อภิชฌามาก / covetous งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2019 0106 kp1032 25-8-2019 05:57
จักไม่เป็นหมัน / shall not be in vain งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-8-2019 097 kp1032 25-8-2019 05:54
ข้อปฏิบัติที่ดียิ่ง / the recluse งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-8-2019 0104 kp1032 23-8-2019 01:38
มีผล มีความเจริญ / fruitful & fertile งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-8-2019 096 kp1032 22-8-2019 04:29
มีอานิสงส์มาก / great reward งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-8-2019 098 kp1032 21-8-2019 05:19
ความจริงแท้ / true and accurate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-8-2019 097 kp1032 20-8-2019 04:51
พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิโลติ ใช่พุทธวจนมั๊ยครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต ธรรมธร 19-8-2019 0163 ธรรมธร 19-8-2019 14:30
ทำตนดุจพราหมณ์ / make one a brahman งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-8-2019 096 kp1032 19-8-2019 04:36
ทำตนดุจสมณะ / make one a contemplative งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-8-2019 0104 kp1032 18-8-2019 05:57
ข้ามฝั่ง / crossing over งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-8-2019 0116 kp1032 17-8-2019 02:12
ระงับอารมณ์ / enduring งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-8-2019 0103 kp1032 16-8-2019 04:27
เมตตาอันไพบูลย์ / the great good will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-8-2019 0112 kp1032 15-8-2019 05:30
ผืนหนังไร้พยาบาท / skin — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-8-2019 099 kp1032 14-8-2019 03:32
ผืนหนังไร้เวร / skin — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-8-2019 0114 kp1032 13-8-2019 05:14
ผืนหนังประมาณมิได้ / skin — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-8-2019 0125 kp1032 12-8-2019 06:41
โพ้นน้ำไร้พยาบาท / river — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-8-2019 0131 kp1032 11-8-2019 03:36
โพ้นน้ำไร้เวร / river — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-8-2019 0118 kp1032 10-8-2019 07:42
โพ้นน้ำประมาณมิได้ / river — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2019 0124 kp1032 9-8-2019 01:42
ผืนฟ้าไร้พยาบาท / space — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2019 0121 kp1032 9-8-2019 01:38
ผืนฟ้าไร้เวร / space — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-8-2019 0119 kp1032 7-8-2019 05:24
ผืนฟ้าประมาณมิได้ / space — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-8-2019 0110 kp1032 6-8-2019 05:16
แผ่นดินไร้พยาบาท / earth — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-8-2019 0111 kp1032 5-8-2019 02:43
แผ่นดินไร้เวร / earth — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-8-2019 0125 kp1032 4-8-2019 06:22
แผ่นดินประมาณมิได้ / earth — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-8-2019 0136 kp1032 3-8-2019 05:47
จักเป็นผู้ว่าง่าย / easy to admonish งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-8-2019 0118 kp1032 2-8-2019 03:56
จักเคารพพระธรรม / reverence for the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-8-2019 0134 kp1032 1-8-2019 04:04
จักแผ่เมตตาจิต / pervading with good will. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-7-2019 0139 kp1032 31-7-2019 05:03
จักอนุเคราะห์ประโยชน์ / remain sympathetic with welfare งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-7-2019 0134 kp1032 30-7-2019 03:58
จักไม่หวั่นไหว / will be unaffected งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-7-2019 0145 kp1032 29-7-2019 05:34
จักไม่รวนเร / will not hesitate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-7-2019 0144 kp1032 28-7-2019 06:48
จักไม่เปล่งวาจาลามก / no evil words งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-7-2019 0119 kp1032 27-7-2019 02:40
กุศลเกิดได้ / develop skillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-7-2019 0128 kp1032 26-7-2019 06:50
อกุศลละได้ / abandon unskillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-7-2019 0139 kp1032 25-7-2019 05:52
จตุตถฌาน / the fourth musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-7-2019 0133 kp1032 24-7-2019 04:22
ตติยฌาน / the third musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-7-2019 0113 kp1032 23-7-2019 04:41
ทุติยฌาน / the second musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-7-2019 0130 kp1032 22-7-2019 05:07
ปฐมฌาน / the first musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-7-2019 0174 kp1032 21-7-2019 05:47
เจริญอุเบกขา / Cultivate equanimity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-7-2019 0114 kp1032 20-7-2019 01:35
เจริญสมาธิ / Cultivate concentration งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-7-2019 0122 kp1032 19-7-2019 01:29
เจริญปัสสัทธิ / Cultivate tranquility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-7-2019 0173 kp1032 18-7-2019 05:01
เจริญปีติ / Cultivate zest งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-7-2019 0121 kp1032 17-7-2019 05:23
เจริญวิริย / Cultivate energy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-7-2019 0157 kp1032 16-7-2019 04:36
เจริญธัมมวิจย / Cultivate Dhamma-investigation งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-7-2019 0130 kp1032 15-7-2019 04:29

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 11-7-2020 08:32 , Processed in 0.180075 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน