กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ไม่ยึดมั่นวาโย / not cling to the wind งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-12-2019 0178 kp1032 15-12-2019 03:40
ไม่ยึดมั่นเตโช / not cling to the fire งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-12-2019 0161 kp1032 14-12-2019 04:24
ไม่ยึดมั่นอาโป / not cling to the liquid งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-12-2019 0168 kp1032 13-12-2019 01:05
ไม่ยึดมั่นปฐวี / not cling to the earth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-12-2019 0154 kp1032 12-12-2019 06:20
เกิดเวทนามโนสัมผัส / feeling born of contact at the intellect งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-12-2019 0364 kp1032 11-12-2019 02:29
เกิดเวทนากายสัมผัส / feeling born of contact at the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-12-2019 0183 kp1032 10-12-2019 05:26
เกิดเวทนาชิวหาสัมผัส / feeling born of contact at the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-12-2019 0192 kp1032 9-12-2019 05:48
เกิดเวทนาฆานสัมผัส / feeling born of contact at the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-12-2019 0197 kp1032 8-12-2019 03:56
เกิดเวทนาโสตสัมผัส / feeling born of contact at the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-12-2019 0196 kp1032 7-12-2019 05:59
เกิดเวทนาจักษุสัมผัส / feeling born of contact at the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-12-2019 0218 kp1032 6-12-2019 03:18
ธรรมไม่มีกิเลส / the state without conflict งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-12-2019 0199 kp1032 5-12-2019 05:53
ธรรมมีกิเลส / the state with conflict งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-12-2019 0200 kp1032 4-12-2019 01:50
นรกอยู่ที่ไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 26-7-2019 3439 zmata 3-12-2019 10:13
ไม่ยึดมั่นมโนสัมผัส / Not cling to contact at the intellect งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-12-2019 0224 kp1032 3-12-2019 06:36
ไม่ยึดมั่นกายสัมผัส / Not cling to contact at the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-12-2019 0207 kp1032 2-12-2019 04:53
ไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัส / Not cling to contact at the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-12-2019 0202 kp1032 1-12-2019 04:10
ไม่ยึดมั่นฆานสัมผัส / Not cling to contact at the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-11-2019 0218 kp1032 30-11-2019 04:26
ไม่ยึดมั่นโสตสัมผัส / Not cling to contact at the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-11-2019 0192 kp1032 29-11-2019 04:08
ไม่ยึดมั่นจักษุสัมผัส / Not cling to contact at the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-11-2019 0194 kp1032 28-11-2019 05:04
ไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณ / Not cling to intellect-consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-11-2019 0190 kp1032 27-11-2019 05:31
ไม่ยึดมั่นกายวิญญาณ / Not cling to body-consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-11-2019 0186 kp1032 26-11-2019 06:27
จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 3780 zmata 25-11-2019 15:33
ไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณ / Not cling to tongue -consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-11-2019 0194 kp1032 25-11-2019 02:52
ไม่ยึดมั่นฆานวิญญาณ / Not cling to nose -consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-11-2019 0183 kp1032 24-11-2019 04:03
ไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณ / Not cling to ear -consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-11-2019 0190 kp1032 23-11-2019 04:30
ไม่ยึดมั่นจักษุวิญญาณ / Not cling to eye-consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-11-2019 0169 kp1032 22-11-2019 03:16
ไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์ / Not cling to ideas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-11-2019 0172 kp1032 21-11-2019 05:19
ไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะ / Not cling to tactile sensations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-11-2019 0188 kp1032 20-11-2019 01:12
ไม่ยึดมั่นรส / Not cling to tastes งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-11-2019 0179 kp1032 19-11-2019 05:15
ไม่ยึดมั่นกลิ่น / Not cling to smells งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-11-2019 0193 kp1032 18-11-2019 05:29
ไม่ยึดมั่นเสียง / Not cling to sounds งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-11-2019 0220 kp1032 17-11-2019 06:18
ไม่ยึดมั่นรูป / Not cling to forms งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-11-2019 0194 kp1032 16-11-2019 04:18
ไม่ยึดมั่นมโน / Not cling to the intellect งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-11-2019 0165 kp1032 15-11-2019 04:40
ไม่ยึดมั่นกาย / Not cling to the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-11-2019 0169 kp1032 14-11-2019 03:08
ไม่ยึดมั่นชิวหา / Not cling to the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-11-2019 0147 kp1032 13-11-2019 00:21
ไม่ยึดมั่นฆานะ / Not cling to the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-11-2019 0151 kp1032 12-11-2019 05:00
ไม่ยึดมั่นโสต / Not cling to the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-11-2019 0167 kp1032 11-11-2019 06:53
ไม่ยึดมั่นจักษุ / Not cling to the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-11-2019 0175 kp1032 10-11-2019 05:33
ปฏิบัติชอบ / the right method งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-11-2019 0158 kp1032 9-11-2019 06:09
ปฏิบัติผิด / the wrong method งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-11-2019 0155 kp1032 8-11-2019 04:32
ไม่เร่าร้อน / without lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-11-2019 0136 kp1032 7-11-2019 05:51
เร่าร้อน / with lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-11-2019 0160 kp1032 6-11-2019 05:19
ไม่แค้นใจ / without fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-11-2019 0148 kp1032 5-11-2019 03:22
แค้นใจ / with fever งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-11-2019 0153 kp1032 4-11-2019 06:23
ไม่คับใจ / without troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-11-2019 0167 kp1032 3-11-2019 05:45
คับใจ / with troubles งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-11-2019 0147 kp1032 2-11-2019 04:52
ไม่มีทุกข์ / without unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-11-2019 0179 kp1032 1-11-2019 05:54
มีทุกข์ / with unpleasantness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-10-2019 0145 kp1032 31-10-2019 02:49
ธรรมไม่เร่าร้อน / without lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-10-2019 0161 kp1032 30-10-2019 04:24
ธรรมเร่าร้อน / with lament งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-10-2019 0173 kp1032 29-10-2019 06:56

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-9-2020 12:47 , Processed in 0.031639 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน