กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ทุกข์ละโมหะได้ / stress, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 052 kp1032 2-7-2019 03:52
ทุกข์ละโมหะไม่ได้ / stress, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 050 kp1032 2-7-2019 03:51
ทุกข์ละโทสะได้ / stress, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 048 kp1032 2-7-2019 03:50
ทุกข์ละโทสะไม่ได้ / stress, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 054 kp1032 2-7-2019 03:49
ทุกข์ละราคะได้ / stress, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 041 kp1032 2-7-2019 03:48
ทุกข์ละราคะไม่ได้ / stress, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 045 kp1032 2-7-2019 03:46
โศกละโกรธได้ / sorrow, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 051 kp1032 2-7-2019 03:45
โศกละโกรธไม่ได้ / sorrow, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 046 kp1032 2-7-2019 03:44
โศกละโมหะได้ / sorrow, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 054 kp1032 2-7-2019 03:43
โศกละโมหะไม่ได้ / sorrow, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 053 kp1032 2-7-2019 03:40
โศกละโทสะได้ / sorrow, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 049 kp1032 2-7-2019 03:39
โศกละโทสะไม่ได้ / sorrow, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 057 kp1032 2-7-2019 03:38
โศกละราคะได้ / sorrow, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 048 kp1032 2-7-2019 03:37
โศกละราคะไม่ได้ / sorrow, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 054 kp1032 2-7-2019 03:28
มรณะละโกรธได้ / death, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 058 kp1032 2-7-2019 03:24
มรณะละโกรธไม่ได้ / death, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 046 kp1032 2-7-2019 03:22
มรณะละโมหะได้ / death, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 050 kp1032 2-7-2019 03:20
มรณะละโมหะไม่ได้ / death, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 047 kp1032 2-7-2019 03:19
มรณะละโทสะได้ / death, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 048 kp1032 2-7-2019 03:17
มรณะละโทสะไม่ได้ / death, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 052 kp1032 2-7-2019 03:16
มรณะละราคะได้ / death, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 046 kp1032 2-7-2019 03:14
มรณะละราคะไม่ได้ / death, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 045 kp1032 2-7-2019 03:13
ชราละโกรธได้ / aging, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 056 kp1032 1-7-2019 06:38
ชราละโกรธไม่ได้ / aging, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 044 kp1032 1-7-2019 06:37
ชราละโมหะได้ / aging, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 050 kp1032 1-7-2019 06:36
ชราละโมหะไม่ได้ / aging, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 056 kp1032 1-7-2019 06:35
ชราละโทสะได้ / aging, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 042 kp1032 1-7-2019 06:32
ชราละโทสะไม่ได้ / aging, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 042 kp1032 1-7-2019 06:30
ชราละราคะได้ / aging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 047 kp1032 1-7-2019 06:28
ชราละราคะไม่ได้ / aging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 048 kp1032 1-7-2019 06:27
เกิดละโกรธได้ / birth, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 047 kp1032 1-7-2019 06:25
เกิดละโกรธไม่ได้ / birth, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 045 kp1032 1-7-2019 06:19
เกิดละโมหะได้ / birth, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 046 kp1032 1-7-2019 06:05
เกิดละโมหะไม่ได้ / birth, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 048 kp1032 1-7-2019 06:04
เกิดละโทสะได้ / birth, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 048 kp1032 1-7-2019 06:03
เกิดละโทสะไม่ได้ / birth, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 049 kp1032 1-7-2019 06:00
เกิดละราคะได้ / birth, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 051 kp1032 1-7-2019 05:59
เกิดละราคะไม่ได้ / birth, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 047 kp1032 1-7-2019 05:58
ภพละราคะได้ / becoming, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 057 kp1032 1-7-2019 05:57
ภพละราคะไม่ได้ / becoming, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 045 kp1032 1-7-2019 05:56
อุปาทานละราคะได้ / clinging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 047 kp1032 1-7-2019 05:54
อุปาทานละราคะไม่ได้ / clinging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 046 kp1032 1-7-2019 05:53
ตัณหาละราคะได้/ craving, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 039 kp1032 1-7-2019 05:51
ตัณหาละราคะไม่ได้/ craving, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 051 kp1032 1-7-2019 05:43
เวทนาละราคะได้ / feeling, abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 049 kp1032 1-7-2019 05:42
เวทนาละราคะไม่ได้ / feeling, abandoned not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 045 kp1032 1-7-2019 05:41
รสสัมผัสละราคะได้ / contact, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 046 kp1032 1-7-2019 05:40
รสสัมผัสละราคะไม่ได้ / contact, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 039 kp1032 1-7-2019 05:36
ธรรมารมณ์ละราคะได้ / dhamma, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 046 kp1032 29-6-2019 06:41
ธรรมารมณ์ละราคะไม่ได้ / dhamma, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 044 kp1032 29-6-2019 06:40

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 08:41 , Processed in 0.037849 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน