กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ผู้เปี่ยมศรัทธา / faithfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-12-2018 0124 kp1032 28-12-2018 05:51
ผู้ไร้ปัญญา / Lack of wisdom. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-12-2018 0114 kp1032 27-12-2018 06:46
ผู้ไร้สติ / Lack of mindfulness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-12-2018 0136 kp1032 26-12-2018 06:39
ผู้เกียจคร้าน / Laziness. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-12-2018 0103 kp1032 25-12-2018 07:48
ผู้ไร้โอตตัปปะ / lack of remorse งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-12-2018 0107 kp1032 24-12-2018 09:51
ผู้ไร้หิริ / Lack of shame. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-12-2018 0126 kp1032 23-12-2018 07:21
ผู้ไร้ศรัทธา / lack of faith งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-12-2018 0140 kp1032 22-12-2018 06:21
ทุกข์คลายเร็ว / quickly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-12-2018 1142 kp1032 21-12-2018 04:26
ทุกข์คลายช้า / slowly fading stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-12-2018 1121 kp1032 20-12-2018 06:43
ทุกข์น้อย / minor stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-12-2018 1118 kp1032 19-12-2018 05:53
ทุกข์มาก / major stress งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-12-2018 1135 kp1032 18-12-2018 06:46
ข่าวคราวรัตนะ 5 ที่อเมริกาค่ะ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ แมวฟ้า 13-7-2016 11180 johnson83 17-12-2018 21:08
กรรมสู่เทวโลก / kamma to the devas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-12-2018 1118 kp1032 17-12-2018 07:30
กรรมสู่มนุษย์ / kamma to the human world งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-12-2018 1151 kp1032 16-12-2018 06:42
กรรมสู่เปรต / kamma to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-12-2018 1132 kp1032 15-12-2018 05:01
กรรมสู่ดิรัจฉาน / kamma to animals งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-12-2018 1134 kp1032 14-12-2018 09:17
กรรมสู่นรก / kamma to hell งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-12-2018 1151 kp1032 13-12-2018 10:07
จิตเปลี่ยนเเปลงได้เร็วขนาดไหน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-12-2018 1238 zmata 13-12-2018 08:47
อาสวะเหตุสู่เทวโลก/fermentations that lead to the devas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-12-2018 1136 kp1032 12-12-2018 06:47
อาสวะเหตุสู่มนุษย์/fermentations that lead to the human งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-12-2018 1129 kp1032 11-12-2018 07:22
อาสวะเหตุสู่เปรต/fermentations that lead to the hungry shades งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-12-2018 1132 kp1032 10-12-2018 06:34
อาสวะเหตุสู่ดิรัจฉาน/fermentations that lead to the animal womb งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-12-2018 1142 kp1032 9-12-2018 07:43
Kindle Fire เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ มิ้ง 9-5-2012 42718 johnson83 8-12-2018 20:22
อาสวะเหตุสู่นรก / fermentations that lead to hell. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-12-2018 1161 kp1032 8-12-2018 05:56
สัญญาในธรรมารมณ์ / Perception with regard to ideas. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-12-2018 0119 kp1032 7-12-2018 05:39
สัญญาในโผฏฐัพพะ/Perception with regard to tactile sensations. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-12-2018 0110 kp1032 6-12-2018 05:52
เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคำแต่งใหม่attach_img  ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต กันตัง 6-6-2014 123531 ธรรมธร 5-12-2018 18:00
สัญญาในรส / Perception with regard to flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-12-2018 0130 kp1032 5-12-2018 02:35
สัญญาในกลิ่น / Perception with regard to aromas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-12-2018 0114 kp1032 4-12-2018 08:45
สัญญาในเสียง / Perception with regard to sounds. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-12-2018 0107 kp1032 3-12-2018 07:25
สัญญาในรูป / Perception with regard to forms. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-12-2018 0117 kp1032 2-12-2018 08:00
อทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-12-2018 0122 kp1032 1-12-2018 06:14
อทุกขมสุขเวทนาเจืออามิส/feeling of neither pleasure nor pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-11-2018 0126 kp1032 30-11-2018 07:03
ทุกขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pain w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-11-2018 0128 kp1032 29-11-2018 06:45
บวชได้ไหมโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ 456fity 28-7-2017 1728 johnson83 28-11-2018 23:05
ทุกขเวทนาเจืออามิส / feeling of pain with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-11-2018 0135 kp1032 28-11-2018 04:41
สกทาคามี เกิดเป็นมนุษย์คราวเดียวได้หรือไม่ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-10-2018 13428 อัครา 27-11-2018 11:14
สุขเวทนาไม่เจืออามิส / feeling of pleasure w/o baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-11-2018 0124 kp1032 27-11-2018 05:11
สุขเวทนาเจืออามิส / feeling of pleasure with baits งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-11-2018 0126 kp1032 26-11-2018 07:09
กามในโผฏฐัพพะ / Sensual in tactile sensations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-11-2018 0119 kp1032 25-11-2018 06:34
กามในรส / Sensual in flavors งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-11-2018 0150 kp1032 24-11-2018 05:52
กามในกลิ่น / Sensual in aromas งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-11-2018 0126 kp1032 23-11-2018 08:30
กามในเสียง / Sensual in sounds งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-11-2018 0131 kp1032 22-11-2018 05:19
กามในรูป / Sensual in forms งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-11-2018 0127 kp1032 21-11-2018 07:50
พึงรู้แจ้งด้วยกาย / cognizable via the body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-11-2018 0126 kp1032 20-11-2018 05:50
รู้แจ้งด้วยลิ้น / cognizable via the tongue งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-11-2018 0129 kp1032 19-11-2018 06:59
เป็นโรคนอนไม่หลับบ่อยฝึกสมาธิได้เปล่าโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ นวพร 14-4-2016 11097 johnson83 18-11-2018 21:40
รู้แจ้งด้วยจมูก / cognizable via the nose งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-11-2018 0117 kp1032 18-11-2018 08:16
รู้แจ้งด้วยหู / cognizable via the ear งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-11-2018 0125 kp1032 17-11-2018 05:58
รู้แจ้งด้วยตา / cognizable via the eye งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-11-2018 0128 kp1032 16-11-2018 06:55

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 18-8-2019 18:25 , Processed in 0.274219 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน