กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ไม่พ้นชรา / not released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-2-2019 083 kp1032 26-2-2019 05:59
พ้นชาติ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-2-2019 085 kp1032 25-2-2019 08:04
ไม่พ้นชาติ / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-2-2019 083 kp1032 24-2-2019 05:57
ละโทสะได้ / abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-2-2019 082 kp1032 23-2-2019 05:06
ละโทสะไม่ได้ / abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-2-2019 085 kp1032 22-2-2019 08:44
พ้นทุกข์ได้ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-2-2019 085 kp1032 21-2-2019 05:00
ไม่พ้นทุกข์ / not released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-2-2019 075 kp1032 20-2-2019 05:13
พ้นโศกได้ / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-2-2019 082 kp1032 19-2-2019 04:54
ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-2-2019 077 kp1032 18-2-2019 05:29
พ้นมรณะได้ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-2-2019 076 kp1032 17-2-2019 06:36
ไม่พ้นมรณะ / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-2-2019 074 kp1032 16-2-2019 04:56
พ้นชราได้ / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-2-2019 079 kp1032 15-2-2019 05:27
ไม่พ้นชรา / not released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-2-2019 072 kp1032 14-2-2019 03:55
พ้นชาติได้ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-2-2019 069 kp1032 13-2-2019 05:10
ไม่พ้นชาติ / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-2-2019 063 kp1032 12-2-2019 06:18
ละราคะได้ / abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-2-2019 075 kp1032 11-2-2019 06:40
ละราคะไม่ได้ / abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-2-2019 074 kp1032 10-2-2019 06:55
พ้นไปจากทุกข์ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-2-2019 072 kp1032 9-2-2019 06:01
พ้นไปจากมรณะ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-2-2019 082 kp1032 8-2-2019 05:19
พ้นไปจากชรา / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-2-2019 077 kp1032 7-2-2019 05:40
พ้นไปจากชาติ / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-2-2019 073 kp1032 6-2-2019 04:19
ละโมหะไม่ได้ / abandons not illusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-2-2019 073 kp1032 5-2-2019 03:41
โลโก้งาน BBW ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ อัครา 5-6-2015 11045 johnson83 4-2-2019 20:06
ละโทสะไม่ได้ / abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-2-2019 080 kp1032 4-2-2019 05:45
จิตประภัสสร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อรนุช 11-8-2017 7732 อรนุช 3-2-2019 10:31
ละราคะไม่ได้ / abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-2-2019 071 kp1032 3-2-2019 06:16
บรรลุได้ด้วยความบากบั่น/attained through human striving งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-2-2019 072 kp1032 2-2-2019 04:58
บรรลุได้ด้วยความเพียร/attained through human persistence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-2-2019 074 kp1032 1-2-2019 07:42
บรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรง / attained through human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-1-2019 072 kp1032 31-1-2019 05:05
ไม่หยุดความเพียร / no relaxing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-1-2019 081 kp1032 30-1-2019 02:47
ความเพียรไม่ย่อหย่อน / relentlessly exert งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-1-2019 085 kp1032 29-1-2019 03:58
ความบากบั่นของบุรุษ / human striving งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-1-2019 098 kp1032 28-1-2019 03:44
ความเพียรของบุรุษ / human persistence งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-1-2019 089 kp1032 27-1-2019 05:55
เรี่ยวแรงของบุรุษ / human firmness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-1-2019 086 kp1032 26-1-2019 05:26
กระทำมโนสุจริต / moral deeds of thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-1-2019 0126 kp1032 25-1-2019 05:38
กระทำวจีสุจริต / moral deeds of speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-1-2019 096 kp1032 24-1-2019 05:01
กระทำกายสุจริต / moral deeds of body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-1-2019 0105 kp1032 23-1-2019 03:13
มโนทุจริต / wrong in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-1-2019 0106 kp1032 22-1-2019 04:23
วจีทุจริต / wrong in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-1-2019 0106 kp1032 21-1-2019 05:09
กายทุจริต / wrong in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-1-2019 0110 kp1032 20-1-2019 04:54
สละคืนอุปธิ / renounce of rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-1-2019 0119 kp1032 19-1-2019 05:49
ศรัทธาในพระสงฆ์ / confidence in the Saṅgha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-1-2019 0108 kp1032 18-1-2019 05:10
ศรัทธาในพระธรรม / confidence in the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-1-2019 0103 kp1032 17-1-2019 05:46
ศรัทธาในพระพุทธ / confidence in the Buddha งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-1-2019 0114 kp1032 16-1-2019 03:25
แจกโปรแกรมแปลงไฟล์ครับ เห็นว่ายังขาดอยู่ งานตัดต่อสื่อวีดีโอ Boom 30-9-2012 12934 johnson83 15-1-2019 20:50
โทษเป็นอันตราย / danger in faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-1-2019 0105 kp1032 15-1-2019 07:10
ขลาดต่อโทษ / shun faults งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-1-2019 0110 kp1032 14-1-2019 04:30
โทษชีวิตหน้า / faults with future งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-1-2019 0112 kp1032 13-1-2019 05:13
โทษชีวิตนี้ / faults with immediate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-1-2019 0126 kp1032 12-1-2019 05:38
อนัตตา …หมดจด / not-self’ … purity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-1-2019 0118 kp1032 11-1-2019 05:45

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 02:56 , Processed in 0.061385 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน