กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ผืนหนังประมาณมิได้ / skin — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-8-2019 045 kp1032 12-8-2019 06:41
โพ้นน้ำไร้พยาบาท / river — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-8-2019 045 kp1032 11-8-2019 03:36
โพ้นน้ำไร้เวร / river — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-8-2019 049 kp1032 10-8-2019 07:42
โพ้นน้ำประมาณมิได้ / river — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2019 051 kp1032 9-8-2019 01:42
ผืนฟ้าไร้พยาบาท / space — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-8-2019 047 kp1032 9-8-2019 01:38
ผืนฟ้าไร้เวร / space — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-8-2019 049 kp1032 7-8-2019 05:24
ผืนฟ้าประมาณมิได้ / space — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-8-2019 041 kp1032 6-8-2019 05:16
แผ่นดินไร้พยาบาท / earth — free from ill will งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-8-2019 045 kp1032 5-8-2019 02:43
แผ่นดินไร้เวร / earth — free from hostility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-8-2019 050 kp1032 4-8-2019 06:22
แผ่นดินประมาณมิได้ / earth — immeasurable งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-8-2019 047 kp1032 3-8-2019 05:47
จักเป็นผู้ว่าง่าย / easy to admonish งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-8-2019 046 kp1032 2-8-2019 03:56
จักเคารพพระธรรม / reverence for the Dhamma งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-8-2019 050 kp1032 1-8-2019 04:04
จักแผ่เมตตาจิต / pervading with good will. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-7-2019 049 kp1032 31-7-2019 05:03
จักอนุเคราะห์ประโยชน์ / remain sympathetic with welfare งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-7-2019 046 kp1032 30-7-2019 03:58
จักไม่หวั่นไหว / will be unaffected งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-7-2019 070 kp1032 29-7-2019 05:34
จักไม่รวนเร / will not hesitate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-7-2019 058 kp1032 28-7-2019 06:48
จักไม่เปล่งวาจาลามก / no evil words งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-7-2019 057 kp1032 27-7-2019 02:40
กุศลเกิดได้ / develop skillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-7-2019 058 kp1032 26-7-2019 06:50
อกุศลละได้ / abandon unskillful งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-7-2019 057 kp1032 25-7-2019 05:52
จตุตถฌาน / the fourth musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-7-2019 053 kp1032 24-7-2019 04:22
ตติยฌาน / the third musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-7-2019 049 kp1032 23-7-2019 04:41
ทุติยฌาน / the second musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-7-2019 049 kp1032 22-7-2019 05:07
ปฐมฌาน / the first musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-7-2019 072 kp1032 21-7-2019 05:47
เจริญอุเบกขา / Cultivate equanimity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-7-2019 055 kp1032 20-7-2019 01:35
เจริญสมาธิ / Cultivate concentration งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-7-2019 057 kp1032 19-7-2019 01:29
เจริญปัสสัทธิ / Cultivate tranquility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-7-2019 067 kp1032 18-7-2019 05:01
เจริญปีติ / Cultivate zest งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-7-2019 060 kp1032 17-7-2019 05:23
เจริญวิริย / Cultivate energy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-7-2019 064 kp1032 16-7-2019 04:36
เจริญธัมมวิจย / Cultivate Dhamma-investigation งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-7-2019 062 kp1032 15-7-2019 04:29
เจริญสติ / Cultivate mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-7-2019 055 kp1032 14-7-2019 03:05
ละโกธะ ละบาป / Abandoned anger, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-7-2019 058 kp1032 13-7-2019 03:50
ละโมหะ ละบาป / Abandoned delusion, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-7-2019 054 kp1032 12-7-2019 06:07
ละโทสะ ละบาป / Abandoned hatred, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2019 064 kp1032 11-7-2019 02:48
ละราคะ ละบาป / Abandoned lust, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2019 067 kp1032 11-7-2019 02:46
ละโกรธ / Abandoned anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-7-2019 064 kp1032 9-7-2019 05:09
ละโมหะ / Abandoned delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-7-2019 061 kp1032 8-7-2019 05:29
ละโทสะ / Abandoned hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-7-2019 057 kp1032 7-7-2019 03:59
ละราคะ / Abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 062 kp1032 6-7-2019 04:28
มโนบริสุทธิ์เจริญมโนสุจริต/purity;cultivates morality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 061 kp1032 6-7-2019 04:26
มโนบริสุทธิ์ละมโนทุจริต/purity;abandon immorality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 077 kp1032 6-7-2019 04:24
วจีบริสุทธิ์เจริญวจีสุจริต / purity; cultivates morality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-7-2019 074 kp1032 3-7-2019 04:25
วจีบริสุทธิ์ละวจีทุจริต / purity; abandon immorality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 068 kp1032 2-7-2019 04:33
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 064 kp1032 2-7-2019 04:26
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 058 kp1032 2-7-2019 04:24
กายบริสุทธิ์ละกายทุจริต / purity; abandon immorality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 068 kp1032 2-7-2019 04:23
มโนวิบาก / Evil in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 056 kp1032 2-7-2019 04:22
วจีวิบาก / Evil in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 061 kp1032 2-7-2019 04:21
กายวิบาก / Evil in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 050 kp1032 2-7-2019 04:20
ทุกข์ละโกรธได้ / stress, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 059 kp1032 2-7-2019 03:54
ทุกข์ละโกรธไม่ได้ / stress, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 052 kp1032 2-7-2019 03:53

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 28-1-2020 08:41 , Processed in 0.028962 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน