กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ตาละราคะไม่ได้ / the eye, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 029 kp1032 29-6-2019 06:00
สฬายตนละราคะได้ / the six sense media, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 025 kp1032 29-6-2019 05:44
การดลบันดาล กับการทำกรรมต่อกัน ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Kong_kub 1-3-2017 121950 zmata 24-4-2019 10:35
สฬายตนละราคะไม่ได้/the six sense media, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-4-2019 0117 kp1032 11-4-2019 05:01
นามรูปละราคะได้ / name-&-form, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-4-2019 084 kp1032 10-4-2019 04:30
นามรูปละราคะไม่ได้ / name-&-form, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2019 080 kp1032 9-4-2019 05:55
วิญญาณละราคะได้ / consciousness, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-4-2019 080 kp1032 8-4-2019 05:38
วิญญาณละราคะไม่ได้ / consciousness, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2019 088 kp1032 7-4-2019 05:29
สังขารละราคะได้ / fabrications, abandon lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-4-2019 097 kp1032 6-4-2019 04:30
สังขารละราคะไม่ได้ / fabrications, abandon not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-4-2019 090 kp1032 5-4-2019 05:45
อวิชชาละราคะได้ / ignorance, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2019 088 kp1032 4-4-2019 05:23
อวิชชาละราคะไม่ได้ / ignorance, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-4-2019 087 kp1032 3-4-2019 05:32
ละโกรธ พ้นทุกข์ / released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-4-2019 089 kp1032 2-4-2019 03:56
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-4-2019 085 kp1032 1-4-2019 05:36
ละโกรธ พ้นโทมนัส / released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-3-2019 083 kp1032 31-3-2019 06:39
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นโทมนัส / not released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-3-2019 092 kp1032 30-3-2019 06:24
ละโกรธ พ้นโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2019 080 kp1032 29-3-2019 06:11
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2019 087 kp1032 28-3-2019 05:03
ละโกรธ พ้นตาย / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-3-2019 087 kp1032 27-3-2019 05:38
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นตาย / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-3-2019 082 kp1032 26-3-2019 05:51
ละโกรธ พ้นแก่ / released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-3-2019 096 kp1032 25-3-2019 06:37
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นแก่ / not released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-3-2019 0102 kp1032 24-3-2019 04:30
ละโกรธ พ้นเกิด / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-3-2019 089 kp1032 23-3-2019 05:19
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นเกิด / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-3-2019 083 kp1032 22-3-2019 06:50
ละโกรธได้ / abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-3-2019 095 kp1032 21-3-2019 04:42
ละโกรธไม่ได้ / abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-3-2019 091 kp1032 20-3-2019 06:43
พ้นเวียนทุกข์ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-3-2019 094 kp1032 19-3-2019 05:33
ไม่พ้นเวียนทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-3-2019 080 kp1032 18-3-2019 06:08
พ้นเวียนโทมนัส / released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-3-2019 079 kp1032 17-3-2019 04:44
ไม่พ้นเวียนโทมนัส / not released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 081 kp1032 16-3-2019 07:03
พ้นเวียนโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 091 kp1032 16-3-2019 06:54
ไม่พ้นเวียนโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 078 kp1032 16-3-2019 06:45
เดรัจฉานวิชา ไม่ใช่สิ่งไม่ดี ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต เค 11-11-2015 183260 ธรรมธร 13-3-2019 16:03
พ้นเวียนตาย / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-3-2019 078 kp1032 13-3-2019 05:33
ไม่พ้นเวียนตาย / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2019 079 kp1032 12-3-2019 05:49
พ้นเวียนแก่ / released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-3-2019 085 kp1032 11-3-2019 05:29
ไม่พ้นเวียนแก่ / not released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2019 080 kp1032 10-3-2019 05:58
พ้นเวียนเกิด / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-3-2019 088 kp1032 9-3-2019 05:14
ไม่พ้นเวียนเกิด / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-3-2019 089 kp1032 8-3-2019 06:04
ละโมหะได้ / abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-3-2019 079 kp1032 7-3-2019 05:55
ละโมหะไม่ได้ / abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-3-2019 080 kp1032 6-3-2019 05:25
การทำทักษินา ทาน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 26-2-2019 1176 อัครา 5-3-2019 10:57
พ้นทุกข์ได้ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2019 081 kp1032 5-3-2019 05:19
พ้นทุกข์ไม่ได้ / not released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-3-2019 096 kp1032 4-3-2019 04:30
พ้นโศกได้ / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2019 0127 kp1032 3-3-2019 05:43
ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-3-2019 079 kp1032 2-3-2019 05:19
โทษที่นะครับมีใครพอมี ผังภพภูมิ แบบใหม่บ้างครับTTโพสต์ใหม่ attach_img งานหนังสือ 33 เล่ม pomza01 5-1-2015 83200 ติ๊ด2519 1-3-2019 15:04
พ้นมรณะ / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-3-2019 089 kp1032 1-3-2019 05:12
ไม่พ้นมรณะ / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-2-2019 083 kp1032 28-2-2019 04:41
พ้นชรา / released from old age งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-2-2019 0114 kp1032 27-2-2019 04:31

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 03:01 , Processed in 0.082168 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน