กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
Birth / ชาติ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-4-2020 0145 kp1032 12-4-2020 05:32
Stress / ทุกข์ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-4-2020 0151 kp1032 12-4-2020 05:28
Conviction / ศรัทธา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-4-2020 0143 kp1032 10-4-2020 00:10
Joy / ปราโมทย์ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2020 0165 kp1032 9-4-2020 05:37
Rapture / ปีติ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2020 0143 kp1032 9-4-2020 05:34
Serenity / ปัสสัทธิ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2020 0149 kp1032 9-4-2020 05:28
พระสูตรที่พูดถึง "โรคระบาด" มีพระสูตรไหนบ้างครับ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร พิศิษฐ์ 8-4-2020 0201 พิศิษฐ์ 8-4-2020 13:34
Pleasure / สุข งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0135 kp1032 7-4-2020 06:03
Concentration / สมาธิ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0159 kp1032 7-4-2020 06:01
Knowledge & vision of things as they actually are present / ยถาภูตญาณทัสสนะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0154 kp1032 7-4-2020 05:58
Disenchantment / นิพพิทา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0161 kp1032 7-4-2020 05:57
Dispassion / วิราคะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0145 kp1032 7-4-2020 05:55
Release / วิมุตติ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2020 0142 kp1032 7-4-2020 05:46
Social distancingattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 4-4-2020 1196 คมสัน 4-4-2020 10:26
disappearance of consciousness / ดับวิญญาณ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2020 0141 kp1032 4-4-2020 05:25
origination of consciousness / เกิดวิญญาณ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2020 0134 kp1032 4-4-2020 05:22
consciousness / นี้วิญญาณ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2020 0147 kp1032 4-4-2020 05:20
disappearance of fabrications / ดับสังขาร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-3-2020 0144 kp1032 31-3-2020 04:55
origination of fabrications / เกิดสังขาร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-3-2020 0146 kp1032 31-3-2020 04:52
fabrications / นี้สังขาร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-3-2020 0139 kp1032 31-3-2020 04:42
เพื่อนมนุษย์attach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 30-3-2020 0195 คมสัน 30-3-2020 20:49
disappearance of perception / ดับสัญญา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-3-2020 0129 kp1032 30-3-2020 00:36
origination of perception / เกิดสัญญา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-3-2020 0167 kp1032 30-3-2020 00:34
perception / นี้สัญญา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-3-2020 0164 kp1032 30-3-2020 00:32
disappearance of feeling / ดับเวทนา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2020 0152 kp1032 29-3-2020 05:13
origination of feeling / เกิดเวทนา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2020 0128 kp1032 29-3-2020 05:10
feeling / นี้เวทนา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2020 0131 kp1032 29-3-2020 05:08
disappearance of form / ดับรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2020 0141 kp1032 28-3-2020 04:53
origination of form / เกิดรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2020 0128 kp1032 28-3-2020 04:51
Form / นี้รูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2020 0139 kp1032 28-3-2020 04:48
the good of both / ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2020 0140 kp1032 28-3-2020 00:56
the good of others / ประโยชน์ผู้อื่น งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-3-2020 0128 kp1032 15-3-2020 02:13
your own good / ประโยชน์ตน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-3-2020 0140 kp1032 14-3-2020 04:00
partake requisites when ill / บริโภคคิลานเภสัชบริกขาร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-3-2020 0137 kp1032 13-3-2020 03:16
partake dwellings / บริโภคเสนาสนะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2020 0163 kp1032 12-3-2020 07:04
partake morsel food / บริโภคบิณฑบาต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2020 0143 kp1032 12-3-2020 07:01
partake robes / บริโภคจีวร งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2020 0146 kp1032 10-3-2020 04:43
fruitful with results / มีผล งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2020 0148 kp1032 10-3-2020 04:36
not be barren / ไม่เป็นหมัน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2020 0158 kp1032 10-3-2020 04:29
to realize / เพื่อทำให้แจ้ง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-3-2020 0140 kp1032 7-3-2020 02:37
to attain / บรรลุธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-3-2020 0165 kp1032 6-3-2020 06:33
to obtain / ถึงธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2020 0165 kp1032 5-3-2020 01:59
a person of wisdom / บัณฑิต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2020 0140 kp1032 5-3-2020 01:55
กามโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต tong 18-2-2020 2240 tong 3-3-2020 16:19
The good of the future life / ประโยชน์ในภพหน้า งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2020 0129 kp1032 3-3-2020 00:37
The good visible in this very life / ประโยชน์ในภพนี้ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2020 0142 kp1032 3-3-2020 00:34
praise diligence / สรรเสริญความไม่ประมาท งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-3-2020 0154 kp1032 3-3-2020 00:32
อุปธิ ต่างอย่างไรกับ อุปาทาน ครับattach_img  ...234 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 6-3-2016 368071 อัครา 2-3-2020 19:08
บำเพ็ญความไม่ประมาท / diligence for support งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-2-2020 0165 kp1032 29-2-2020 00:21
คุ้มครองรักษาแล้ว / guarded and protected งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-2-2020 0156 kp1032 29-2-2020 00:17

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 19-9-2020 13:10 , Processed in 0.019732 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน