กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ละราคะ / Abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 025 kp1032 6-7-2019 04:28
มโนบริสุทธิ์เจริญมโนสุจริต/purity;cultivates morality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 026 kp1032 6-7-2019 04:26
มโนบริสุทธิ์ละมโนทุจริต/purity;abandon immorality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 026 kp1032 6-7-2019 04:24
วจีบริสุทธิ์เจริญวจีสุจริต / purity; cultivates morality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-7-2019 029 kp1032 3-7-2019 04:25
วจีบริสุทธิ์ละวจีทุจริต / purity; abandon immorality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 027 kp1032 2-7-2019 04:33
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 024 kp1032 2-7-2019 04:26
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 019 kp1032 2-7-2019 04:24
กายบริสุทธิ์ละกายทุจริต / purity; abandon immorality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 024 kp1032 2-7-2019 04:23
มโนวิบาก / Evil in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 025 kp1032 2-7-2019 04:22
วจีวิบาก / Evil in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 027 kp1032 2-7-2019 04:21
กายวิบาก / Evil in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 020 kp1032 2-7-2019 04:20
ทุกข์ละโกรธได้ / stress, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 025 kp1032 2-7-2019 03:54
ทุกข์ละโกรธไม่ได้ / stress, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 020 kp1032 2-7-2019 03:53
ทุกข์ละโมหะได้ / stress, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 019 kp1032 2-7-2019 03:52
ทุกข์ละโมหะไม่ได้ / stress, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 020 kp1032 2-7-2019 03:51
ทุกข์ละโทสะได้ / stress, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 017 kp1032 2-7-2019 03:50
ทุกข์ละโทสะไม่ได้ / stress, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 024 kp1032 2-7-2019 03:49
ทุกข์ละราคะได้ / stress, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 021 kp1032 2-7-2019 03:48
ทุกข์ละราคะไม่ได้ / stress, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 020 kp1032 2-7-2019 03:46
โศกละโกรธได้ / sorrow, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 023 kp1032 2-7-2019 03:45
โศกละโกรธไม่ได้ / sorrow, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 023 kp1032 2-7-2019 03:44
โศกละโมหะได้ / sorrow, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:43
โศกละโมหะไม่ได้ / sorrow, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 021 kp1032 2-7-2019 03:40
โศกละโทสะได้ / sorrow, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 019 kp1032 2-7-2019 03:39
โศกละโทสะไม่ได้ / sorrow, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:38
โศกละราคะได้ / sorrow, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 019 kp1032 2-7-2019 03:37
โศกละราคะไม่ได้ / sorrow, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:28
มรณะละโกรธได้ / death, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:24
มรณะละโกรธไม่ได้ / death, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 016 kp1032 2-7-2019 03:22
มรณะละโมหะได้ / death, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 014 kp1032 2-7-2019 03:20
มรณะละโมหะไม่ได้ / death, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 013 kp1032 2-7-2019 03:19
มรณะละโทสะได้ / death, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 016 kp1032 2-7-2019 03:17
มรณะละโทสะไม่ได้ / death, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:16
มรณะละราคะได้ / death, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 018 kp1032 2-7-2019 03:14
มรณะละราคะไม่ได้ / death, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 020 kp1032 2-7-2019 03:13
ชราละโกรธได้ / aging, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 032 kp1032 1-7-2019 06:38
ชราละโกรธไม่ได้ / aging, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 019 kp1032 1-7-2019 06:37
ชราละโมหะได้ / aging, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 020 kp1032 1-7-2019 06:36
ชราละโมหะไม่ได้ / aging, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 026 kp1032 1-7-2019 06:35
ชราละโทสะได้ / aging, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 015 kp1032 1-7-2019 06:32
ชราละโทสะไม่ได้ / aging, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 016 kp1032 1-7-2019 06:30
ชราละราคะได้ / aging, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 021 kp1032 1-7-2019 06:28
ชราละราคะไม่ได้ / aging, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 021 kp1032 1-7-2019 06:27
เกิดละโกรธได้ / birth, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 021 kp1032 1-7-2019 06:25
เกิดละโกรธไม่ได้ / birth, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 016 kp1032 1-7-2019 06:19
เกิดละโมหะได้ / birth, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 018 kp1032 1-7-2019 06:05
เกิดละโมหะไม่ได้ / birth, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 018 kp1032 1-7-2019 06:04
เกิดละโทสะได้ / birth, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 019 kp1032 1-7-2019 06:03
เกิดละโทสะไม่ได้ / birth, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 016 kp1032 1-7-2019 06:00
เกิดละราคะได้ / birth, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2019 019 kp1032 1-7-2019 05:59

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-8-2019 19:00 , Processed in 0.051163 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน