กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สังขารไม่เที่ยง / fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-6-2018 0220 kp1032 4-6-2018 06:13
สัญญาไม่เที่ยง / perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-6-2018 0274 kp1032 3-6-2018 06:07
เวทนาไม่เที่ยง / feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-6-2018 0237 kp1032 2-6-2018 05:50
รูปไม่เที่ยง / form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-6-2018 0303 kp1032 1-6-2018 07:34
วิญญาณเป็นอนัตตา / consciousness is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-5-2018 0231 kp1032 31-5-2018 05:53
สังขารเป็นอนัตตา / fabrications are notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-5-2018 0257 kp1032 30-5-2018 07:04
สัญญาเป็นอนัตตา / perception is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-5-2018 0242 kp1032 29-5-2018 04:52
เวทนาเป็นอนัตตา / feeling is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-5-2018 0232 kp1032 28-5-2018 06:48
รูปเป็นอนัตตา / form is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-5-2018 0275 kp1032 27-5-2018 06:00
นักการเมืองกับพุทธวจน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต jarassri 26-5-2018 0438 jarassri 26-5-2018 09:40
วิญญาณไม่ใช่ของเรา / consciousness is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-5-2018 0265 kp1032 26-5-2018 05:23
สังขารไม่ใช่ของเรา / fabrications are not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-5-2018 0253 kp1032 25-5-2018 06:53
สัญญาไม่ใช่ของเรา / perception is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-5-2018 0245 kp1032 24-5-2018 05:53
เวทนาไม่ใช่ของเรา / feeling is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-5-2018 0275 kp1032 23-5-2018 05:40
รูปไม่ใช่ของเรา / form is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-5-2018 0279 kp1032 22-5-2018 06:07
ดาวโหลดผังภพภูมิ ผังอนาคามี ไฟล์ใหญ่ ได้แล้วนะครับ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร อัครา 19-1-2018 1576 zmata 21-5-2018 08:25
สลัดออกวิญญาณ / the escape from consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-5-2018 0212 kp1032 21-5-2018 05:14
สลัดออกสังขาร / the escape from fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-5-2018 0236 kp1032 20-5-2018 06:20
สลัดออกสัญญา / the escape from perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-5-2018 0211 kp1032 19-5-2018 06:30
อธิบาย กามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ เชื่อมสังโยชน์ รูปภพ อรูปภพ ยังไงครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 18-5-2018 0563 อัครา 18-5-2018 09:53
สลัดออกเวทนา / the escape from feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-5-2018 0296 kp1032 18-5-2018 05:23
สลัดออกรูป / the escape from form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-5-2018 0261 kp1032 17-5-2018 07:52
ไม่เห็นวิญญาณเป็นตน / not regard consciousness as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-5-2018 0248 kp1032 16-5-2018 08:01
ไม่เห็นสังขารเป็นตน / not regard fabrications as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-5-2018 0276 kp1032 15-5-2018 07:21
ไม่เห็นสัญญาเป็นตน / not regard form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-5-2018 0243 kp1032 14-5-2018 07:59
ไม่เห็นเวทนาเป็นตน / not regard feeling as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-5-2018 0260 kp1032 13-5-2018 09:11
สังขารทั้งหลาย & สังขาร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต มังคุด 10-1-2013 81443 อัครา 13-5-2018 08:54
ไม่เห็นรูปเป็นตน / not regard form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-5-2018 0219 kp1032 12-5-2018 06:49
เห็นวิญญาณเป็นตน / consciousness as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-5-2018 0241 kp1032 11-5-2018 06:42
เห็นสังขารเป็นตน / fabrications as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-5-2018 0225 kp1032 10-5-2018 06:17
เห็นสัญญาเป็นตน / perception as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-5-2018 0248 kp1032 9-5-2018 07:27
เห็นเวทนาเป็นตน / feeling as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-5-2018 0231 kp1032 8-5-2018 06:32
เห็นรูปเป็นตน / form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-5-2018 0226 kp1032 7-5-2018 11:03
วิญญาณขันธ์ปรากฏ / the manifestation of the consciousness aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-5-2018 0230 kp1032 5-5-2018 07:47
สังขารขันธ์ปรากฏ / the manifestation of the fabrications aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-5-2018 0283 kp1032 4-5-2018 06:43
สัญญาขันธ์ปรากฏ/the manifestation of the perception aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-5-2018 0253 kp1032 3-5-2018 05:22
เวทนาขันธ์ปรากฏ/the manifestation of the feeling aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-5-2018 0271 kp1032 2-5-2018 05:18
รูปขันธ์ปรากฏ / the manifestation of the form aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-5-2018 0273 kp1032 1-5-2018 07:17
วิญญาณขันธ์ / the consciousness aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-4-2018 0335 kp1032 30-4-2018 06:31
อยากบวช ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร 456fity 28-7-2017 11162 johnson83 29-4-2018 14:04
สังขารขันธ์ / the fabrications aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-4-2018 0268 kp1032 29-4-2018 06:47
สัญญาขันธ์ / the perception aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-4-2018 0264 kp1032 28-4-2018 05:24
เวทนาขันธ์ / the feeling aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-4-2018 0257 kp1032 27-4-2018 05:36
รูปขันธ์ / the form aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-4-2018 0281 kp1032 26-4-2018 07:28
พึงมีวิญญาณเช่นนี้ / have such consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-4-2018 0291 kp1032 25-4-2018 06:38
พึงมีสังขารเช่นนี้ / have such fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-4-2018 0231 kp1032 24-4-2018 07:38
พึงมีสัญญาเช่นนี้ / have such perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-4-2018 0290 kp1032 23-4-2018 06:35
ในอรูปภพ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต zmata 21-4-2018 3431 อัครา 22-4-2018 14:27
พึงมีเวทนาเช่นนี้ / have such feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-4-2018 0300 kp1032 22-4-2018 06:44
พึงมีรูปเช่นนี้ / have such form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-4-2018 0279 kp1032 21-4-2018 06:51

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-10-2019 02:32 , Processed in 0.086185 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน