กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ร่างละราคะได้ / the body, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0148 kp1032 29-6-2019 06:35
ร่างละราคะไม่ได้ / the body, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0128 kp1032 29-6-2019 06:33
รสละราคะได้ / flavors, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0132 kp1032 29-6-2019 06:32
รสละราคะไม่ได้ / flavors, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0168 kp1032 29-6-2019 06:30
ลิ้นละราคะได้ / the tongue, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0131 kp1032 29-6-2019 06:29
ลิ้นละราคะไม่ได้ / the tongue, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0125 kp1032 29-6-2019 06:28
กลิ่นละราคะได้ / aromas, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0127 kp1032 29-6-2019 06:27
กลิ่นละราคะไม่ได้ / aromas, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0121 kp1032 29-6-2019 06:22
จมูกละราคะได้ / the nose, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0144 kp1032 29-6-2019 06:21
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0118 kp1032 29-6-2019 06:20
จมูกละราคะไม่ได้ / the nose, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0131 kp1032 29-6-2019 06:15
เสียงละราคะได้ / sounds, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0133 kp1032 29-6-2019 06:12
เสียงละราคะไม่ได้ / sounds, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0126 kp1032 29-6-2019 06:11
หูละราคะได้ / the ear, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0125 kp1032 29-6-2019 06:09
หูละราคะไม่ได้ / the ear, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0120 kp1032 29-6-2019 06:08
รูปละราคะได้ / forms, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0120 kp1032 29-6-2019 06:06
รูปละราคะไม่ได้ / forms, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0110 kp1032 29-6-2019 06:05
ตาละราคะได้ / the eye, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0128 kp1032 29-6-2019 06:03
ตาละราคะไม่ได้ / the eye, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0121 kp1032 29-6-2019 06:00
สฬายตนละราคะได้ / the six sense media, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2019 0134 kp1032 29-6-2019 05:44
การดลบันดาล กับการทำกรรมต่อกัน ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Kong_kub 1-3-2017 122563 zmata 24-4-2019 10:35
สฬายตนละราคะไม่ได้/the six sense media, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-4-2019 0259 kp1032 11-4-2019 05:01
นามรูปละราคะได้ / name-&-form, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-4-2019 0215 kp1032 10-4-2019 04:30
นามรูปละราคะไม่ได้ / name-&-form, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-4-2019 0173 kp1032 9-4-2019 05:55
วิญญาณละราคะได้ / consciousness, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-4-2019 0193 kp1032 8-4-2019 05:38
วิญญาณละราคะไม่ได้ / consciousness, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-4-2019 0214 kp1032 7-4-2019 05:29
สังขารละราคะได้ / fabrications, abandon lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-4-2019 0207 kp1032 6-4-2019 04:30
สังขารละราคะไม่ได้ / fabrications, abandon not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-4-2019 0205 kp1032 5-4-2019 05:45
อวิชชาละราคะได้ / ignorance, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-4-2019 0194 kp1032 4-4-2019 05:23
อวิชชาละราคะไม่ได้ / ignorance, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-4-2019 0212 kp1032 3-4-2019 05:32
ละโกรธ พ้นทุกข์ / released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-4-2019 0197 kp1032 2-4-2019 03:56
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-4-2019 0194 kp1032 1-4-2019 05:36
ละโกรธ พ้นโทมนัส / released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-3-2019 0187 kp1032 31-3-2019 06:39
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นโทมนัส / not released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-3-2019 0202 kp1032 30-3-2019 06:24
ละโกรธ พ้นโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-3-2019 0191 kp1032 29-3-2019 06:11
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-3-2019 0223 kp1032 28-3-2019 05:03
ละโกรธ พ้นตาย / released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-3-2019 0201 kp1032 27-3-2019 05:38
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นตาย / not released from death งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-3-2019 0186 kp1032 26-3-2019 05:51
ละโกรธ พ้นแก่ / released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-3-2019 0202 kp1032 25-3-2019 06:37
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นแก่ / not released from old งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-3-2019 0236 kp1032 24-3-2019 04:30
ละโกรธ พ้นเกิด / released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-3-2019 0208 kp1032 23-3-2019 05:19
ไม่ละโกรธ ไม่พ้นเกิด / not released from rebirth งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-3-2019 0195 kp1032 22-3-2019 06:50
ละโกรธได้ / abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-3-2019 0214 kp1032 21-3-2019 04:42
ละโกรธไม่ได้ / abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-3-2019 0223 kp1032 20-3-2019 06:43
พ้นเวียนทุกข์ / released from ill งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-3-2019 0204 kp1032 19-3-2019 05:33
ไม่พ้นเวียนทุกข์ / not released from ill. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-3-2019 0194 kp1032 18-3-2019 06:08
พ้นเวียนโทมนัส / released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-3-2019 0195 kp1032 17-3-2019 04:44
ไม่พ้นเวียนโทมนัส / not released from woe งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 0182 kp1032 16-3-2019 07:03
พ้นเวียนโศก / released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 0210 kp1032 16-3-2019 06:54
ไม่พ้นเวียนโศก / not released from sorrow งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2019 0185 kp1032 16-3-2019 06:45

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 7-8-2020 16:52 , Processed in 0.254372 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน