กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
เวทนาแปรปรวน / alteration in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-6-2018 0256 kp1032 17-6-2018 06:30
รูปแปรปรวน / alteration in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-6-2018 0239 kp1032 16-6-2018 05:35
ไม่ถือมั่นวิญญาณ/without possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-6-2018 0228 kp1032 15-6-2018 05:44
ไม่ถือมั่นสังขาร / without possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-6-2018 0231 kp1032 14-6-2018 05:06
ไม่ถือมั่นสัญญา / without possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-6-2018 0265 kp1032 13-6-2018 04:24
มโนสัญเจตนา พิจารณาอย่างไรคะ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 28-6-2016 122755 อัครา 12-6-2018 13:19
ไม่ถือมั่นเวทนา / without possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-6-2018 0246 kp1032 12-6-2018 05:08
ไม่ถือมั่นรูป / without possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-6-2018 0213 kp1032 11-6-2018 04:40
ถือมั่นวิญญาณ / possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-6-2018 0214 kp1032 10-6-2018 05:57
ถือมั่นสังขาร/ possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-6-2018 0265 kp1032 9-6-2018 06:12
วิญญาณ6 กับ วิญญาณ+เวทนา ที่เกิดจากผัสสะ ตัวเดียวกันหรือไม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 27-4-2018 3417 อัครา 8-6-2018 09:54
ถือมั่นสัญญา/ possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-6-2018 0267 kp1032 8-6-2018 04:18
ถือมั่นเวทนา / possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-6-2018 0228 kp1032 7-6-2018 05:24
ถือมั่นรูป / possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-6-2018 0227 kp1032 6-6-2018 08:23
สอบถามเรื่องบาปกรรมของงานที่ทำอยู่ครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Natthakitt 20-9-2017 2744 johnson83 5-6-2018 20:41
วิญญาณไม่เที่ยง / consciousness is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-6-2018 0205 kp1032 5-6-2018 05:28
สังขารไม่เที่ยง / fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-6-2018 0215 kp1032 4-6-2018 06:13
สัญญาไม่เที่ยง / perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-6-2018 0270 kp1032 3-6-2018 06:07
เวทนาไม่เที่ยง / feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-6-2018 0230 kp1032 2-6-2018 05:50
รูปไม่เที่ยง / form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-6-2018 0290 kp1032 1-6-2018 07:34
วิญญาณเป็นอนัตตา / consciousness is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-5-2018 0223 kp1032 31-5-2018 05:53
สังขารเป็นอนัตตา / fabrications are notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-5-2018 0247 kp1032 30-5-2018 07:04
สัญญาเป็นอนัตตา / perception is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-5-2018 0237 kp1032 29-5-2018 04:52
เวทนาเป็นอนัตตา / feeling is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-5-2018 0226 kp1032 28-5-2018 06:48
รูปเป็นอนัตตา / form is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-5-2018 0269 kp1032 27-5-2018 06:00
นักการเมืองกับพุทธวจน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต jarassri 26-5-2018 0409 jarassri 26-5-2018 09:40
วิญญาณไม่ใช่ของเรา / consciousness is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-5-2018 0257 kp1032 26-5-2018 05:23
สังขารไม่ใช่ของเรา / fabrications are not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-5-2018 0248 kp1032 25-5-2018 06:53
สัญญาไม่ใช่ของเรา / perception is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-5-2018 0239 kp1032 24-5-2018 05:53
เวทนาไม่ใช่ของเรา / feeling is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-5-2018 0265 kp1032 23-5-2018 05:40
รูปไม่ใช่ของเรา / form is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-5-2018 0278 kp1032 22-5-2018 06:07
ดาวโหลดผังภพภูมิ ผังอนาคามี ไฟล์ใหญ่ ได้แล้วนะครับ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร อัครา 19-1-2018 1560 zmata 21-5-2018 08:25
สลัดออกวิญญาณ / the escape from consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-5-2018 0206 kp1032 21-5-2018 05:14
สลัดออกสังขาร / the escape from fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-5-2018 0234 kp1032 20-5-2018 06:20
สลัดออกสัญญา / the escape from perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-5-2018 0207 kp1032 19-5-2018 06:30
อธิบาย กามธาตุ กามสัญญา กามสังกัปปะ เชื่อมสังโยชน์ รูปภพ อรูปภพ ยังไงครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 18-5-2018 0537 อัครา 18-5-2018 09:53
สลัดออกเวทนา / the escape from feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-5-2018 0282 kp1032 18-5-2018 05:23
สลัดออกรูป / the escape from form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-5-2018 0250 kp1032 17-5-2018 07:52
ไม่เห็นวิญญาณเป็นตน / not regard consciousness as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-5-2018 0244 kp1032 16-5-2018 08:01
ไม่เห็นสังขารเป็นตน / not regard fabrications as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-5-2018 0263 kp1032 15-5-2018 07:21
ไม่เห็นสัญญาเป็นตน / not regard form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-5-2018 0239 kp1032 14-5-2018 07:59
ไม่เห็นเวทนาเป็นตน / not regard feeling as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-5-2018 0256 kp1032 13-5-2018 09:11
สังขารทั้งหลาย & สังขาร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต มังคุด 10-1-2013 81414 อัครา 13-5-2018 08:54
ไม่เห็นรูปเป็นตน / not regard form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-5-2018 0213 kp1032 12-5-2018 06:49
เห็นวิญญาณเป็นตน / consciousness as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-5-2018 0236 kp1032 11-5-2018 06:42
เห็นสังขารเป็นตน / fabrications as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-5-2018 0221 kp1032 10-5-2018 06:17
เห็นสัญญาเป็นตน / perception as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-5-2018 0243 kp1032 9-5-2018 07:27
เห็นเวทนาเป็นตน / feeling as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-5-2018 0229 kp1032 8-5-2018 06:32
เห็นรูปเป็นตน / form as self งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-5-2018 0222 kp1032 7-5-2018 11:03
วิญญาณขันธ์ปรากฏ / the manifestation of the consciousness aggregate งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-5-2018 0228 kp1032 5-5-2018 07:47

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 16-9-2019 03:51 , Processed in 0.240059 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน