กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สุขไม่น่าพอใจ / a pleasant… not held to งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-10-2018 0171 kp1032 19-10-2018 04:39
ไม่เคลือบแคลงวิญญาณแปรปรวน/no doubt consciousness is changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-10-2018 0169 kp1032 18-10-2018 06:39
ไม่เคลือบแคลงสังขารแปรปรวน/no doubt fabrications are changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-10-2018 0178 kp1032 17-10-2018 04:29
ไม่เคลือบแคลงสัญญาแปรปรวน/no doubt perception is changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-10-2018 0209 kp1032 16-10-2018 05:44
ไม่เคลือบแคลงเวทนาแปรปรวน/no doubt feeling is changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-10-2018 0201 kp1032 15-10-2018 05:28
ไม่เคลือบแคลงรูปแปรปรวน/no doubt form is changing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-10-2018 0212 kp1032 14-10-2018 05:20
ไม่เคลือบแคลงวิญญาณเป็นทุกข์/no doubt consciousness is unpleasant งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-10-2018 0181 kp1032 13-10-2018 07:12
ไม่เคลือบแคลงสังขารเป็นทุกข์/no doubt fabrications are unpleasant งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-10-2018 0213 kp1032 12-10-2018 06:57
ไม่เคลือบแคลงสัญญาเป็นทุกข์/no doubt perception is unpleasant งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-10-2018 0200 kp1032 11-10-2018 07:01
ไม่เคลือบแคลงเวทนาเป็นทุกข์/no doubt feeling is unpleasant งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-10-2018 0200 kp1032 10-10-2018 06:52
ไม่เคลือบแคลงรูปเป็นทุกข์ / no doubt form is unpleasant งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-10-2018 0204 kp1032 9-10-2018 05:57
ไม่เคลือบแคลงวิญญาณไม่เที่ยง/no doubt consciousness is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-10-2018 0197 kp1032 8-10-2018 07:24
ไม่เคลือบแคลงสังขารไม่เที่ยง/no doubt fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-10-2018 0177 kp1032 7-10-2018 06:21
ไม่เคลือบแคลงสัญญาไม่เที่ยง/no doubt perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-10-2018 0209 kp1032 6-10-2018 05:31
รับสมัครเอเย่นต์ รายได้ 100,000+ บาท/เดือน (เพียงมี 200 ลูกค้า)โพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ sirichai1966 21-6-2017 1732 johnson83 5-10-2018 23:29
ไม่เคลือบแคลงเวทนาไม่เที่ยง/no doubt feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-10-2018 0173 kp1032 5-10-2018 03:58
ไม่เคลือบแคลงรูปไม่เที่ยง/no doubt form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-10-2018 0188 kp1032 4-10-2018 06:48
ตถาคตไร้วิญญาณหรือ/the Tathagata as without consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-10-2018 0235 kp1032 3-10-2018 05:19
ตถาคตไร้สังขารหรือ/the Tathagata as without fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-10-2018 0213 kp1032 2-10-2018 06:40
ตถาคตไร้สัญญาหรือ / the Tathagata as without perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-10-2018 0186 kp1032 1-10-2018 04:27
ตถาคตไร้เวทนาหรือ / the Tathagata as without feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-9-2018 0195 kp1032 30-9-2018 06:41
ตถาคตไร้รูปหรือ / the Tathagata as without form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-9-2018 0206 kp1032 29-9-2018 06:33
ตถาคตมีวิญญาณหรือ / the Tathagata as consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-9-2018 0260 kp1032 28-9-2018 05:10
ตถาคตมีสังขารหรือ / the Tathagata as fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-9-2018 0236 kp1032 27-9-2018 06:57
ตถาคตมีสัญญาหรือ / the Tathagata as perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-9-2018 0188 kp1032 26-9-2018 03:39
ตถาคตมีเวทนาหรือ / the Tathagata as feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-9-2018 0185 kp1032 25-9-2018 05:39
ตถาคตมีรูปหรือ / the Tathagata as form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-9-2018 0203 kp1032 24-9-2018 06:59
saveไฟล์เก็บลงเครื่องฯไว้ แต่ได้ฟอนท์ที่อ่านไม่ได้ เกี่ยวกับ E-Tipitaka แนะนำความสำคัญ msurasithi 27-8-2015 11260 johnson83 23-9-2018 21:03
ตถาคตอื่นจากวิญญาณหรือ/as being elsewhere than consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-9-2018 0172 kp1032 23-9-2018 05:05
ตถาคตอื่นจากสังขารหรือ/as being elsewhere than fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-9-2018 0193 kp1032 22-9-2018 06:45
ตถาคตอื่นจากสัญญาหรือ/as being elsewhere than perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-9-2018 0178 kp1032 21-9-2018 06:49
ตถาคตอื่นจากเวทนาหรือ / as being elsewhere than feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-9-2018 0180 kp1032 20-9-2018 05:22
ตถาคตอื่นจากรูปหรือ / as being elsewhere than form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-9-2018 0172 kp1032 19-9-2018 06:47
เห็นตถาคตในวิญญาณหรือ/the Tathagata as being in consciousness? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-9-2018 0194 kp1032 18-9-2018 04:42
เห็นตถาคตในสังขารหรือ/the Tathagata as being in fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-9-2018 0180 kp1032 17-9-2018 04:35
เห็นตถาคตในสัญญาหรือ/the Tathagata as being in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-9-2018 0174 kp1032 16-9-2018 07:47
เห็นตถาคตในเวทนาหรือ/the Tathagata as being in feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-9-2018 0179 kp1032 15-9-2018 06:36
เห็นตถาคตในรูปหรือ / the Tathagata as being in form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-9-2018 0189 kp1032 14-9-2018 18:00
วิญญาณเป็นตถาคตหรือ / consciousness as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-9-2018 0185 kp1032 13-9-2018 07:08
สังขารเป็นตถาคตหรือ / fabrications as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-9-2018 0181 kp1032 12-9-2018 03:32
สัญญาเป็นตถาคตหรือ / perception as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-9-2018 0192 kp1032 11-9-2018 05:09
เวทนาเป็นตถาคตหรือ / feeling as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-9-2018 0198 kp1032 10-9-2018 06:13
ฝากกัลยาณมิตรพิจารณาด้วยครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ พิตติ 8-10-2016 21739 johnson83 9-9-2018 21:17
รูปเป็นตถาคตหรือ / form as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-9-2018 0178 kp1032 9-9-2018 08:29
รู้ชัดวิญญาณเป็นผู้ฆ่า / discern murderous consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-9-2018 0162 kp1032 8-9-2018 05:20
รู้ชัดสังขารเป็นผู้ฆ่า / discern murderous fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-9-2018 0165 kp1032 7-9-2018 06:14
รู้ชัดสัญญาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-9-2018 0186 kp1032 6-9-2018 06:58
รู้ชัดเวทนาเป็นผู้ฆ่า / discern murderous feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-9-2018 0189 kp1032 5-9-2018 06:53
รู้ชัดรูปเป็นผู้ฆ่า / discern murderous form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-9-2018 0179 kp1032 4-9-2018 06:16
รู้ชัดวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ง / discern fabricated consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-9-2018 0180 kp1032 3-9-2018 05:38

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 11-12-2019 13:43 , Processed in 0.298895 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน