กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สัตว์มีในสังขารหรือ / as being in fabrications? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-7-2018 0243 kp1032 4-7-2018 08:30
สัตว์มีในสัญญาหรือ / as being in perception? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-7-2018 0207 kp1032 3-7-2018 06:55
สัตว์มีในเวทนาหรือ / as being in feeling? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2018 0226 kp1032 2-7-2018 04:32
สัตว์มีในรูปหรือ / as being in form? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2018 0223 kp1032 1-7-2018 08:04
วิญญาณเป็นสัตว์ / consciousness as the Tathagata งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-6-2018 0203 kp1032 30-6-2018 05:49
สังขารเป็นสัตว์? / fabrications as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2018 0186 kp1032 29-6-2018 05:06
คำว่า "สำเร็จแล้วแต่มโน" หมายความว่าอย่างไรคะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 26-6-2018 2331 zmata 28-6-2018 10:15
สัญญาเป็นสัตว์? / perception as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-6-2018 0188 kp1032 28-6-2018 06:40
เวทนาเป็นสัตว์? / feeling as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-6-2018 0200 kp1032 27-6-2018 06:55
รูปเป็นสัตว์? / form as the Tathagata? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-6-2018 0183 kp1032 26-6-2018 06:01
ไม่แปรปรวนในวิญญาณ / not alteration in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-6-2018 0179 kp1032 25-6-2018 04:34
ฉันนสูตร ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร pungkung 12-10-2016 21154 johnson83 24-6-2018 20:19
ไม่แปรปรวนในสังขาร / not alteration in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-6-2018 0184 kp1032 24-6-2018 06:24
ไม่แปรปรวนในสัญญา / not alteration in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-6-2018 0188 kp1032 23-6-2018 06:33
เจโตสมาธิ คือ อย่างไร เทียบได้กับฌาณระดับไหนครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 12-6-2017 2945 zmata 22-6-2018 17:50
ไม่แปรปรวนในเวทนา / not alteration in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-6-2018 0175 kp1032 22-6-2018 06:33
ไม่แปรปรวนในรูป / not alteration in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-6-2018 0199 kp1032 21-6-2018 04:47
วิญญาณแปรปรวน / alteration in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-6-2018 0223 kp1032 20-6-2018 06:40
สังขารแปรปรวน / alteration in fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-6-2018 0205 kp1032 19-6-2018 06:51
สัญญาแปรปรวน / alteration in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-6-2018 0193 kp1032 18-6-2018 06:09
เวทนาแปรปรวน / alteration in feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-6-2018 0241 kp1032 17-6-2018 06:30
รูปแปรปรวน / alteration in form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-6-2018 0229 kp1032 16-6-2018 05:35
ไม่ถือมั่นวิญญาณ/without possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-6-2018 0217 kp1032 15-6-2018 05:44
ไม่ถือมั่นสังขาร / without possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-6-2018 0223 kp1032 14-6-2018 05:06
ไม่ถือมั่นสัญญา / without possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-6-2018 0257 kp1032 13-6-2018 04:24
มโนสัญเจตนา พิจารณาอย่างไรคะ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต crème 28-6-2016 122637 อัครา 12-6-2018 13:19
ไม่ถือมั่นเวทนา / without possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-6-2018 0236 kp1032 12-6-2018 05:08
ไม่ถือมั่นรูป / without possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-6-2018 0202 kp1032 11-6-2018 04:40
ถือมั่นวิญญาณ / possessiveness of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-6-2018 0204 kp1032 10-6-2018 05:57
ถือมั่นสังขาร/ possessiveness of fabrications งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-6-2018 0255 kp1032 9-6-2018 06:12
วิญญาณ6 กับ วิญญาณ+เวทนา ที่เกิดจากผัสสะ ตัวเดียวกันหรือไม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 27-4-2018 3402 อัครา 8-6-2018 09:54
ถือมั่นสัญญา/ possessiveness of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-6-2018 0253 kp1032 8-6-2018 04:18
ถือมั่นเวทนา / possessiveness of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-6-2018 0220 kp1032 7-6-2018 05:24
ถือมั่นรูป / possessiveness of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-6-2018 0221 kp1032 6-6-2018 08:23
สอบถามเรื่องบาปกรรมของงานที่ทำอยู่ครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุยทั่วไป ถามสารทุกข์สุขดิบ Natthakitt 20-9-2017 2725 johnson83 5-6-2018 20:41
วิญญาณไม่เที่ยง / consciousness is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-6-2018 0198 kp1032 5-6-2018 05:28
สังขารไม่เที่ยง / fabrications are impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-6-2018 0204 kp1032 4-6-2018 06:13
สัญญาไม่เที่ยง / perception is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-6-2018 0262 kp1032 3-6-2018 06:07
เวทนาไม่เที่ยง / feeling is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-6-2018 0221 kp1032 2-6-2018 05:50
รูปไม่เที่ยง / form is impermanent งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-6-2018 0275 kp1032 1-6-2018 07:34
วิญญาณเป็นอนัตตา / consciousness is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 31-5-2018 0211 kp1032 31-5-2018 05:53
สังขารเป็นอนัตตา / fabrications are notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-5-2018 0237 kp1032 30-5-2018 07:04
สัญญาเป็นอนัตตา / perception is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-5-2018 0228 kp1032 29-5-2018 04:52
เวทนาเป็นอนัตตา / feeling is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-5-2018 0219 kp1032 28-5-2018 06:48
รูปเป็นอนัตตา / form is notself งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-5-2018 0257 kp1032 27-5-2018 06:00
นักการเมืองกับพุทธวจน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต jarassri 26-5-2018 0394 jarassri 26-5-2018 09:40
วิญญาณไม่ใช่ของเรา / consciousness is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-5-2018 0247 kp1032 26-5-2018 05:23
สังขารไม่ใช่ของเรา / fabrications are not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-5-2018 0237 kp1032 25-5-2018 06:53
สัญญาไม่ใช่ของเรา / perception is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-5-2018 0230 kp1032 24-5-2018 05:53
เวทนาไม่ใช่ของเรา / feeling is not mine งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-5-2018 0247 kp1032 23-5-2018 05:40

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 20-8-2019 14:15 , Processed in 0.212401 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน