กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
fall into sorrow / โสกะปริเทวะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:14 02 kp1032 เมื่อวาน 05:14
seized with 'I am form' / ยึดมั่น‘เราเป็นรูป’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 05 kp1032 3 วันก่อน
seized with the idea that ‘Form is mine’ / ยึดมั่นว่า ‘รูปของเรา’ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 04 kp1032 4 วันก่อน
Form is mine / รูปของเรา งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 04 kp1032 5 วันก่อน
seized with 'I am form' / ยึดมั่นว่า เราเป็นรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 05 kp1032 6 วันก่อน
I am form / เราเป็นรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 03 kp1032 7 วันก่อน
assumes the self as in form / ย่อมเห็นตนในรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-7-2020 010 kp1032 30-7-2020 03:03
the self as in form / เห็นตนในรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-7-2020 08 kp1032 29-7-2020 05:26
assumes form as in the self / ย่อมเห็นรูปในตน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 28-7-2020 011 kp1032 28-7-2020 04:09
form as in the self / เห็นรูปในตน งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-7-2020 020 kp1032 27-7-2020 01:57
the self as possessing form / เห็นตนมีรูป งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-7-2020 017 kp1032 25-7-2020 01:59
ที่บอกว่าไม่ใช่ตัวเรา แล้วตัวเราที่นั่งอยู่นี้ ไม่ใช่เราหรือattach_img ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต คมสัน 24-7-2020 020 คมสัน 24-7-2020 21:10
not well-versed / มิได้รับแนะนำ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-7-2020 018 kp1032 24-7-2020 03:04
not disciplined / ไม่ฉลาด งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 23-7-2020 027 kp1032 23-7-2020 01:51
no regard / มิได้เห็นสัตบุรุษ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 22-7-2020 028 kp1032 22-7-2020 03:58
not well-versed / มิได้รับแนะนำ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-7-2020 016 kp1032 21-7-2020 03:44
no regard / ไม่ฉลาดในธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 20-7-2020 029 kp1032 20-7-2020 00:56
Run-of-the-mill person / ผู้มิได้เห็นพระอริยะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-7-2020 029 kp1032 19-7-2020 04:46
an uninstructed / มิได้สดับ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-7-2020 021 kp1032 18-7-2020 02:44
will be unafflicted / จิตเราจักไม่ส่าย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-7-2020 030 kp1032 17-7-2020 04:34
unafflicted in mind / จิตไม่ส่าย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-7-2020 033 kp1032 16-7-2020 01:30
afflicted in body & mind / กายและจิตส่าย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-7-2020 031 kp1032 15-7-2020 02:00
decline expected / หวังความเสื่อม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-7-2020 030 kp1032 14-7-2020 02:06
not growth / ไม่เจริญ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-7-2020 038 kp1032 13-7-2020 03:58
honours destroy the scoundrel / สักการะฆ่าคนชั่ว งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-7-2020 032 kp1032 12-7-2020 00:25
a mule becomes pregnant / อัสดรตั้งครรภ์ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2020 033 kp1032 11-7-2020 01:29
a reed yields fruit / ไม้อ้อออกดอก งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-7-2020 040 kp1032 10-7-2020 02:49
a bamboo yields fruit / ไม้ไผ่ออกขุย งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-7-2020 034 kp1032 9-7-2020 05:09
own downfall and destruction / เพื่อฆ่าตนเอง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-7-2020 041 kp1032 8-7-2020 04:03
own downfall and destruction ฝ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-7-2020 037 kp1032 8-7-2020 04:00
to destruction / เพื่อความเสื่อม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-7-2020 046 kp1032 7-7-2020 02:57
own downfall / ฆ่าตนเอง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2020 047 kp1032 6-7-2020 00:49
bright nature / สุกกธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-7-2020 036 kp1032 5-7-2020 02:18
wholesome nature / กุศลธรรมขาดสูญ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-7-2020 031 kp1032 4-7-2020 02:36
wholesome root was cut off / กุศลมูลขาดสูญ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-7-2020 035 kp1032 3-7-2020 01:52
obsessed by gain / ลาภย่ำยีจิต งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 1-7-2020 037 kp1032 1-7-2020 04:41
obstructive to achieving / อันตรายแก่การบรรลุธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 30-6-2020 053 kp1032 30-6-2020 00:17
สมมุตติฐาน ของ นิพพานattach_img  ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 30-5-2020 12278 อัครา 29-6-2020 13:28
an obstacle to / อันตรายแก่ธรรม งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 29-6-2020 047 kp1032 29-6-2020 01:44
the arisen praise / ละชื่อเสียง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 27-6-2020 059 kp1032 27-6-2020 00:55
the arisen honour / ละสักการะ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 26-6-2020 043 kp1032 26-6-2020 05:48
the arisen gain / ละลาภ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 25-6-2020 054 kp1032 25-6-2020 02:24
the marrow / เยื่อในกระดูก งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 24-6-2020 052 kp1032 24-6-2020 05:33
the bone / ถึงกระดูก งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 21-6-2020 061 kp1032 21-6-2020 22:20
the sinews / ถึงเอ็น งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-6-2020 055 kp1032 19-6-2020 23:50
the flesh / ผ่าเนื้อ งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-6-2020 066 kp1032 19-6-2020 01:04
the inner skin / ผ่าหนัง งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-6-2020 078 kp1032 18-6-2020 03:27
the outer skin / ผ่าผิว งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-6-2020 068 kp1032 17-6-2020 03:41
สมณะ พราหมณ์ ๓ / Recluses or Brahmins 3. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-6-2020 057 kp1032 16-6-2020 03:01
สมณะ พราหมณ์ ๒ / Recluses or Brahmins 2. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-6-2020 065 kp1032 15-6-2020 02:57

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 7-8-2020 16:53 , Processed in 0.020728 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน