กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ทุติยฌาน / the second musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16 ชั่วโมงก่อน 01 kp1032 16 ชั่วโมงก่อน
ปฐมฌาน / the first musing งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:47 01 kp1032 เมื่อวาน 05:47
เจริญอุเบกขา / Cultivate equanimity งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 01:35 03 kp1032 เมื่อวานซืน 01:35
เจริญสมาธิ / Cultivate concentration งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 03 kp1032 3 วันก่อน
เจริญปัสสัทธิ / Cultivate tranquility งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 07 kp1032 4 วันก่อน
เจริญปีติ / Cultivate zest งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 05 kp1032 5 วันก่อน
เจริญวิริย / Cultivate energy งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 03 kp1032 6 วันก่อน
เจริญธัมมวิจย / Cultivate Dhamma-investigation งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 03 kp1032 7 วันก่อน
เจริญสติ / Cultivate mindfulness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-7-2019 02 kp1032 14-7-2019 03:05
ละโกธะ ละบาป / Abandoned anger, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-7-2019 05 kp1032 13-7-2019 03:50
ละโมหะ ละบาป / Abandoned delusion, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-7-2019 05 kp1032 12-7-2019 06:07
ละโทสะ ละบาป / Abandoned hatred, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2019 06 kp1032 11-7-2019 02:48
ละราคะ ละบาป / Abandoned lust, wickedness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-7-2019 010 kp1032 11-7-2019 02:46
ละโกรธ / Abandoned anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-7-2019 010 kp1032 9-7-2019 05:09
ละโมหะ / Abandoned delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-7-2019 06 kp1032 8-7-2019 05:29
ละโทสะ / Abandoned hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-7-2019 08 kp1032 7-7-2019 03:59
ละราคะ / Abandoned lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 010 kp1032 6-7-2019 04:28
มโนบริสุทธิ์เจริญมโนสุจริต/purity;cultivates morality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 012 kp1032 6-7-2019 04:26
มโนบริสุทธิ์ละมโนทุจริต/purity;abandon immorality (thought) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-7-2019 011 kp1032 6-7-2019 04:24
วจีบริสุทธิ์เจริญวจีสุจริต / purity; cultivates morality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3-7-2019 014 kp1032 3-7-2019 04:25
วจีบริสุทธิ์ละวจีทุจริต / purity; abandon immorality (speech) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 011 kp1032 2-7-2019 04:33
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 013 kp1032 2-7-2019 04:26
กายบริสุทธิ์เจริญกายสุจริต / purity; cultivates morality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 07 kp1032 2-7-2019 04:24
กายบริสุทธิ์ละกายทุจริต / purity; abandon immorality (body) งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 011 kp1032 2-7-2019 04:23
มโนวิบาก / Evil in thought งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 012 kp1032 2-7-2019 04:22
วจีวิบาก / Evil in speech งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 012 kp1032 2-7-2019 04:21
กายวิบาก / Evil in body งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 04:20
ทุกข์ละโกรธได้ / stress, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:54
ทุกข์ละโกรธไม่ได้ / stress, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:53
ทุกข์ละโมหะได้ / stress, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 08 kp1032 2-7-2019 03:52
ทุกข์ละโมหะไม่ได้ / stress, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 011 kp1032 2-7-2019 03:51
ทุกข์ละโทสะได้ / stress, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 07 kp1032 2-7-2019 03:50
ทุกข์ละโทสะไม่ได้ / stress, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:49
ทุกข์ละราคะได้ / stress, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:48
ทุกข์ละราคะไม่ได้ / stress, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:46
โศกละโกรธได้ / sorrow, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 09 kp1032 2-7-2019 03:45
โศกละโกรธไม่ได้ / sorrow, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 07 kp1032 2-7-2019 03:44
โศกละโมหะได้ / sorrow, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 06 kp1032 2-7-2019 03:43
โศกละโมหะไม่ได้ / sorrow, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 08 kp1032 2-7-2019 03:40
โศกละโทสะได้ / sorrow, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:39
โศกละโทสะไม่ได้ / sorrow, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:38
โศกละราคะได้ / sorrow, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 06 kp1032 2-7-2019 03:37
โศกละราคะไม่ได้ / sorrow, abandons not lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:28
มรณะละโกรธได้ / death, abandons anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:24
มรณะละโกรธไม่ได้ / death, abandons not anger งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:22
มรณะละโมหะได้ / death, abandons delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:20
มรณะละโมหะไม่ได้ / death, abandons not delusion งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:19
มรณะละโทสะได้ / death, abandons hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:17
มรณะละโทสะไม่ได้ / death, abandons not hatred งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 05 kp1032 2-7-2019 03:16
มรณะละราคะได้ / death, abandons lust งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 2-7-2019 06 kp1032 2-7-2019 03:14

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 22-7-2019 21:55 , Processed in 0.291938 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน