กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

สุขาปฏิปทา

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
สังขารไม่ใช่ของเธอ / Formations are not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11 นาทีก่อน 01 kp1032 11 นาทีก่อน
สัญญาไม่ใช่ของเธอ / Perception is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวาน 05:02 04 kp1032 เมื่อวาน 05:02
ผมเป็นภิกษุอยู่วัดอื่นถ้าอยากจะศึกษาและปฎิบัติตามหลักพุทธวจนควรทำอย่างไร ห้องประชาสัมพันธ์ Parkvanatpong 3 วันก่อน 121 คมสัน เมื่อวานซืน 06:04
เวทนาไม่ใช่ของเธอ / Feeling is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 เมื่อวานซืน 05:42 06 kp1032 เมื่อวานซืน 05:42
รูปไม่ใช่ของเธอ / Form is not yours งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 3 วันก่อน 08 kp1032 3 วันก่อน
วิญญาณเป็นภาวะสลาย / Consciousness is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4 วันก่อน 08 kp1032 4 วันก่อน
สังขารเป็นภาวะสลาย / Formations are the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5 วันก่อน 06 kp1032 5 วันก่อน
สมมุติว่าพ่อแม่ทำร้ายเรามาทั้งชีวิตแล้วเราหลุดพูดล่วงเกิน อยากให้ชี้แนะค่ะ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต แมวฟ้า 5 วันก่อน 019 แมวฟ้า 5 วันก่อน
พระชวนคนทำบุญพิมพ์หนังสือแจกได้ไหม? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต แมวฟ้า 6 วันก่อน 011 แมวฟ้า 6 วันก่อน
สัญญาเป็นภาวะสลาย / Perception is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6 วันก่อน 08 kp1032 6 วันก่อน
มานะเกิดจากอะไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต porasat 18-2-2016 6391 zmata 7 วันก่อน
มาร เทพ พรหม บันดาลโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Siamcars 19-12-2015 6348 zmata 7 วันก่อน
เวทนา เป็นภาวะสลาย / Feeling is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7 วันก่อน 010 kp1032 7 วันก่อน
รูป เป็นภาวะสลาย / Form is the fragile. งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 19-3-2017 010 kp1032 19-3-2017 07:54
มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นไฉน / What is the root of misery? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 18-3-2017 016 kp1032 18-3-2017 04:33
การละลึกชาติ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต mcat009 6-3-2017 996 mcat009 17-3-2017 22:56
พระสงฆ์สามาเล่น Facebook ได้หรือไม่คะ? ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต แมวฟ้า 17-3-2017 147 คมสัน 17-3-2017 22:51
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คืออย่างไร ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 15-3-2017 762 คมสัน 17-3-2017 22:35
ขอทราบพระสูตรเกี่ยวกะเราเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนค่ะ? ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร แมวฟ้า 20-1-2017 285 แมวฟ้า 17-3-2017 21:42
ปฏิจจฯ สายดับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 16-3-2017 250 pungkung 17-3-2017 10:02
การปรุงแต่ง ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 16-3-2017 342 pungkung 17-3-2017 10:02
ทุกข์เป็นไฉน / What is misery? งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 17-3-2017 017 kp1032 17-3-2017 05:33
วิบากกรรม ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 15-3-2017 360 คมสัน 16-3-2017 21:37
กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร กับ ขันธ์5 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 15-3-2017 458 คมสัน 16-3-2017 13:27
การดลบันดาล กับการทำกรรมต่อกัน ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Kong_kub 1-3-2017 9105 zmata 16-3-2017 09:35
ความทุกข์จะเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนของสายปฏิจสมุบาทโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต chaichan 15-3-2017 145 คมสัน 16-3-2017 08:47
ระงับแห่งวิญญาณ / subsiding of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 16-3-2017 014 kp1032 16-3-2017 05:55
สีลัพพตปรามาส เป็นอย่างไรครับ ...2 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 4-2-2017 14180 อัครา 15-3-2017 10:24
ระงับแห่งสังขาร / subsiding of formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 15-3-2017 021 kp1032 15-3-2017 06:13
ระงับแห่งสัญญา / subsiding of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 14-3-2017 024 kp1032 14-3-2017 08:45
พระสูตรที่เทวดากราบทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จไป ณ ที่พระสารีบุตรแสดงธรรม ...23 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 21-10-2015 27824 อัครา 13-3-2017 22:25
ระงับแห่งเวทนา / subsiding of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 13-3-2017 022 kp1032 13-3-2017 07:27
เล่าเหตุการณ์ของผมตั้งแต่ บรรลุ อนาคามี กำลังเดิน อรหัตมรรค ครับโพสต์ใหม่ ห้อง แบ่งปัน, แนะนำ, รวบรวม พระสูตร nubee2017 12-3-2017 272 nubee2017 12-3-2017 11:18
ระงับแห่งรูป / subsiding of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 12-3-2017 026 kp1032 12-3-2017 04:42
ปรากฏแห่งวิญญาณ / manifestation of consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 11-3-2017 020 kp1032 11-3-2017 05:35
ปรากฏแห่งสังขาร / manifestation of formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 10-3-2017 019 kp1032 10-3-2017 03:36
สังโยชน์พยาบาท มีเหตุเกิด ความดับ อุบายเครื่องออก อย่างไรครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อัครา 7-3-2017 261 คมสัน 9-3-2017 05:51
ปรากฏแห่งสัญญา / manifestation of perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 9-3-2017 020 kp1032 9-3-2017 04:38
มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ พอจะโยงในเรื่องให้ทานเป็นบริขารของจิตได้มั้ยครับ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อมร 8-3-2017 145 pungkung 8-3-2017 11:36
ปรากฏแห่งเวทนา / manifestation of feeling งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 8-3-2017 027 kp1032 8-3-2017 05:41
ปิติ สุข ที่แท้คงต้องมากพอขนาดเป็นผู้ไม่เวียนไปสู่กาม น่าจะต่างจากสุขที่มโนกันเอ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต อมร 5-3-2017 668 อมร 7-3-2017 08:35
ปรากฏแห่งรูป / manifestation of form งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 7-3-2017 026 kp1032 7-3-2017 05:16
ภิกษุต้องอาบัติสังมาทิเสสคายไปต้องตกนรกจริงไหมครับโพสต์ใหม่ ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต Parkvanatpong 28-2-2017 368 Parkvanatpong 6-3-2017 17:12
สายปฏิจจสมุปบาท ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 4-3-2017 375 อมร 6-3-2017 14:45
อนาคามี ...23 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 1-3-2017 20139 pungkung 6-3-2017 11:19
ไม่เพลินวิญญาณ / not delight in consciousness งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 6-3-2017 024 kp1032 6-3-2017 06:08
ถ้า สะเกิดไฟ คือ ได้ภพแล้ว ...23 ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 3-3-2017 25107 คมสัน 5-3-2017 10:46
ไม่เพลินสังขาร / not delight in formations งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 5-3-2017 021 kp1032 5-3-2017 05:40
กรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยเจตนา ผัสสะ และ มนสิการแล้ว จึงเกิด ห้อง พูดคุย สอบถาม ธรรมวินัย ของตถาคต pungkung 3-3-2017 252 pungkung 4-3-2017 19:35
ไม่เพลินสัญญา / not delight in perception งานเทียบเคียงพุทธวจน : พระสูตรต่างภาษา kp1032 4-3-2017 024 kp1032 4-3-2017 03:39

Mobile|Archiver|webboard.watnapp.com

GMT+7, 27-3-2017 05:48 , Processed in 0.081821 second(s), 2 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน