คมสัน โพสต์เมื่อ 7-2-2020 21:04:00

ทางพระพุทธศาสนา อธิบายถึงความสุขที่แท้จริงไว้อย่างไร

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 7-2-2020 21:05

คำถาม : ทางพระพุทธศาสนา อธิบายถึงความสุขที่แท้จริงไว้อย่างไรคำตอบ :ทรงตรัสว่า บุญ นั้น เป็นชื่อของความสุข ทางมาแห่งบุญ ได้แก่
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และ ภาวนา
ความสุข นั้นมีลักษณะ ๒ ประการ คือสุขอันเกิดจากกาม และ สุขอันเกิดจากการหลีกออกจากกามสุขที่ไม่ควรเข้าหา ได้แก่ สุขอันเกิดจากกาม
เพราะเป็นสุขที่เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ข้อนั้นเพราะเป็นสุขที่อาศัยกามคุณ ๕ มีอันไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนแปรปรวนไปเพราะเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นก็ไม่เที่ยงครั้นปุถุชนมีกามนั้นสำเร็จแก่เขา เขาย่อมปิติใจ แต่
เมื่อกามนั้นสูญหายไป เขาย่อมเศร้าโศก ระทมใจ ตีอกร่ำไห้ ถึงความหลงใหล
สุขของปุถุชน จึงมีลักษณะเป็นเช่นนี้ (ไม่ยั่งยืน)
ปุถุชนที่ไม่เคยได้เสวยความสุขที่ประณีต ย่อมเสพสุขอันเกิดจากกาม ข้อนั้นเพราะปุถุชนไม่เคยได้บรรลุซึ่งสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามนั่นเอง เขาจึงเสพกามอยู่ นี้เป็นสุขที่ควรกลัว
สำหรับสุขของอริยเจ้า หรือ เชื้อสายของอริยะ (อริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัย)
ครั้นสุขเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมพิจารณาโดยความเป็นทุกข์
ไม่กำหนัด ไม่มัวเมา และลุ่มหลง ในสุขอันไม่เที่ยงเหล่านั้น
และแสวงหาสุขที่ยั่งยืน อันได้แก่สามัญผลที่เห็นได้ในปัจจุบันที่ละเอียดและปราณีตที่สุด
อันได้แก่ ความเป็นผู้ปราศจากนิวรณ์ ๕แล้วสามารถบรรลุณานทั้ง ๔ ได้ แล้วน้อมจิตไปเพื่อ วิชชา ๘
สุขของผู้มีศีล สำรวมอินทรีย์ สันโดษ และละนิวรณ์ ๕เพื่อการเข้าถึงสมาธิ อันจะเป็นไปเพื่อการรู้เห็นได้ตามที่เป็นจริง
เป็นสุขฐานะใดฐานะหนึ่งที่บุคคลบรรลุได้ บัญญัติว่าเป็นสุข อย่างนี้เป็นสุขที่ไม่ควรกลัว ควรกระทำให้มาก
ซึ่งทรงตรัสว่า สุขอื่นที่ยิ่งกว่านิพพานนั้น นั้นไม่มีเลย อย่างนี้ครับ

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ทางพระพุทธศาสนา อธิบายถึงความสุขที่แท้จริงไว้อย่างไร