คมสัน โพสต์เมื่อ 11-1-2020 11:21:43

ทำไมโทสมูลจิตไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย

คำถาม : โทสมูลจิตตามที่ผมได้ศึกษามี 2 ดวง คือ มีความเสียใจร่วมกับความโกรธเกิดจากการชักจูงและไม่มีการชักจูง ทำไมจึงไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยครับเพราะขณะโกรธก็คิดอยู่ว่าคนนั้นทำให้เราโกรธ มีความเป็นตัวเป็นตน เหตุใดจึงไม่มีทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ร่วมกับโทสมูลจิตเหมือนเช่นโลภมูลจิตครับ

คำตอบ : โทสะ ทรงตรัสว่าเป็นอกุศลมูล บุคคลมีจิตอันโทสะกระทบแล้วย่อมเกิดโทมนัส เขาผู้มีความโกรธ ครอบงำแล้ว มีจิตอันความโกรธกลุ้มรุมแล้ว ทำจิตให้กำเริบ ย่อมทำความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น ด้วยกาย วาจา และใจ ที่เป็นอกุศล  คนมีโทสะย่อมไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ เหมือนขุยไผ่ย่อมเป็นอันตรายต่อไม้ไผ่ โทสะครอบงำในบุคคลใด ชื่อว่าทำอันตรายเหมือนอย่างนั้น(ทั้งต่อตนเอง และ ผู้อื่น) เมื่อทำอันตรายต่อกัน ก็ชื่อได้ว่าไม่มีความหวังประโยชน์ต่อกัน(ทั้งตนและผู้อื่น) เมื่อเป็นผู้ที่ไม่หวังประโยชน์ ก็จะชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตไว้ด้วยความพยาบาท โดยความเป็นศัตรูแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อเข้าไปตั้งจิตโดยความเป็นศัตรูแล้ว ทรงตรัสว่า นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ กล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ นรกหรือกำเนิดเดียรฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างนี้ครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ทำไมโทสมูลจิตไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย