คมสัน โพสต์เมื่อ 31-12-2019 20:48:41

ความต่างของสมาธิ และ สัมมาสมาธิ

สมาธิ เป็นธรรมที่ควรเจริญ และ กระทำให้มาก เพราะผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้เห็นได้ตรงตามที่เป็นจริง


สมาธิภาวนา นั้น มี ๔ ประเภท การเจริญสมาธิที่เป็นไป
เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๑
เพื่อญาณทัสนนะ ๑
เพื่อสติ และ สัมปชัญญะ ๑
เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ๑

ดังนั้น สัมมาสมาธิ อันได้แก่ ฌานทั้ง ๔ จึงจัดว่าเป็นสมาธิประเภทหนึ่ง และเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ความต่างของสมาธิ และ สัมมาสมาธิ