คมสัน โพสต์เมื่อ 31-12-2019 20:43:18

แบบไหนจึงเรียกว่า ความฟุ้งซ่าน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 31-12-2019 20:46

คำถาม : ขณะเรียกใดคือขณะที่สภาพธรรมความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นครับคำตอบ : ความฟุ้งซ่าน หรือ บาลีใช้คำว่า อุทธัจจะ สภาวธรรมนี้ ปรากฏมีเมื่อความไม่สงบแห่งใจ เป้นปัจจัย เพราะความไม่กระทำในใจโดยแยบคายถึงการบังเกิดขึ้นของความไม่สงบแห่งใจ อุทธัจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดมีขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญ งอกงามไพบูลย์ อย่างนี้

คำถาม : เป็นขณะที่นึกคิดไปเรื่อยๆ หรือ ขณะที่มีจิตใจไม่จดจ่อกับเรื่องที่ทำอยู่หรือไม่ครับคำตอบ : ความไม่สงบใจมี เพราะเกิดจากไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งสติ จึงไม่ถูกชักนำไปในอารมณ์อันเดียว เมื่อไม่ถึงความเป็นอารมณ์อันเดียว ความตั้งมั่นย่อมไม่เกิดมีขึ้น ความฟุ้งซ่าน จึงเป็นหนึ่งในเครื่องกางกั้น (นิวรณ์) เป็นเครื่องปกคลุม ไม่ให้ถึงความที่สมาธิเกิดมีขึ้นได้

คำถาม : แล้วขณะที่เรากำลังคิดงานเพื่อให้สำเร็จผล ขณะนั้นจัดเป็นความฟุ้งซ่านหรือไม่ครับคำตอบ : การที่ไปคิดถึงเรื่องงาน นั้นคือเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ พึงพิจารณาโดยใช้หลักว่า บุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวง ที่เป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำรวม บาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆ บุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์นั้นๆ อย่างนี้ ดังนั้น สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติ และ สัมปชัญญะ คือ จิตอธิษฐานการงานนั้น ทรงตรัสมีอยู่ เมื่อสติ และ สัมปชัญญะเกิดขึ้นเห็นปานนี้ ความฟุ้งซ่านจะมีมาแต่ไหน


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: แบบไหนจึงเรียกว่า ความฟุ้งซ่าน