คมสัน โพสต์เมื่อ 31-12-2019 20:34:12

อยากนั่งสมาธินานๆ แต่ปวดขามาก มีวิธีใดบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 31-12-2019 20:35

สมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต ผุดขึ้นที่จิต ดังนั้น การที่จิตจะตั้งมั่นได้นั้น
จำเป็นต้องอาศัย ศีลเป็นบุพนิมิตขึ้นมาก่อนแล้วจึงอบรมสติปัฏฐาน
ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ นี้เอง คือนิมิตของสมาธิ จึงเจริญได้ทั้ง ๔ อิริยาบถ
ได้แก่ เดิน ยืน นั่ง และ นอนอยู่ เมื่อเจริญสมาธิภาวนาด้วยอิริยาบถใดๆอยู่แล้ว บรรลุฌานทั้ง ๔
สมัยนั้น ที่เดิน ที่ยืน ที่นั่ง และที่นอนนั้น ย่อมเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์

ส่วนหากนั่งคู้บัลลังก์(ขัดสมาธิ) แล้ว เกิดทุกขเวทนาทางกายขึ้นมา
ก่อนอื่นของให้พึงทราบไว้ก่อนว่า ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ตาม(เดิน ยืน นั่ง หรือ นอน)
แม้จะมีท่านั่งต่างๆใดๆก็ตามที่เห็นว่าดี สุดท้าย กายนี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว
เวทนาอันเกิดจากกายนี้ ก็เป็นทุกข์ (คือนั่งท่าไหนๆ ที่คิดว่าดี เมื่อนั่งนานๆ ก็ยังเกิดทุกขเวทนาได้อยู่ดี)
การที่จะล่วงไปจากสิ่งที่เป็นทุกข์ได้นั้นนั่น ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะมีได้
ในเมื่อกายนี้เป็นทุกข์ สิ่งที่พระองค์ทรงมีปกติตรัสไว้เสมอ คือ
ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ถึงความที่เป็นของอาศัยกันแล้วเกิดมีขึ้น
มีความแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้น
ผู้ใดกำหนดรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ รอบรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนี้ ย่อมพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นทุกข์

ดังนั้นการนั่งทำสมาธิแล้วเกิดปวดแข้งปวดขา หากผู้ปฏิบัติไม่ท้อถอยไปเสียก่อน
มีความเพียร และ มีสติ ปัญญาในการกำหนดรู้ถึงสิ่งนั้น
มีอารมณ์แห่งการภาวนาที่ไม่คลาดเคลื่อนไป อาการปวดนั้น
ก็จะถึงความบรรเทาคลายหายไปเองได้ในที่สุดเพราะความไม่เที่ยงของมันเช่นกัน

แต่หากความเพียรของผู้ปฏิบัติยังไม่มากพอ ก็เพียงกำหนดรู้ด้วยปัญญา
ถึงกายนี้เป็นทุกข์ มีโทษมาก มีความคับแค้นมาก แล้วพึงเปลี่ยนอิริยาบถนั้นๆเสีย
จากนั่งอยู่ ก็อาจจะไปทำความเพียรต่อด้วยการเดิน หรือ เปลี่ยนอิริยบถอื่น เป็นต้น
โดยความเพียรในการเผาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมของเราไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยอย่างนี้
ชื่อว่า จิตย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ
เครื่องกระทำอย่างติดต่อไม่ขาดสาย เป็นไปเพื่อสัมมาวายามะ ซึ่งเป็นองค์แห่งมรรค


zmata โพสต์เมื่อ 6-1-2020 10:19:40

ทุกรกิริยาทรมานกายไม่สำเร็จผลแต่บางคนสำเร็จเพราะทำวิธีอื่นที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วยเลยเข้าใจผิดว่าสำเร็จเพราะวิธีทรมานกาย
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: อยากนั่งสมาธินานๆ แต่ปวดขามาก มีวิธีใดบ้าง