คมสัน โพสต์เมื่อ 31-12-2019 11:33:06

เครื่องวัดสอบสัมมาทิฏฐิ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 31-12-2019 11:35

ความเห็นตรง หรือ บาลีกล่าวว่า สัมมาทิฏฐิ

มีความหมายทั้งที่ยังเนื่องด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบาก  และ
มีความหมายเป็นชั้นโลกุตตระ ไม่มีอาสวะ และเป็นองค์แห่งมรรค

หากหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มีอุปธิเป็นวิบากนั้น
จะพึงทราบได้เมื่อสิ่งที่กระทำไปแล้วเป็นไปเพื่อกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อมไป มีบุญเป็นกำไร เป็นที่ไหลออกของกุศล อยางนี้

หากหมายถึงสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตตระ หรือ เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์แห่งมรรค นั้น
วิชชา เป็นสิ่งที่มีล่วงหน้ามาก่อน การบังเกิดขึ้นของวิชชา
จำเป็นต้องอาศัยการกระทำในใจโดยแยบคาย
อันเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยมรรค ๘ ประการ โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า

กระทำในใจโดยแยบคายซึ่งธรรมใด นั้นคือ กระทำในใจโดยแยบคายในธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา
ได้แก่ อริยสัจ ๔ ในขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ว่า
ความรู้ชัดแจ้งถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความรู้ชัดแจ้งถึง เหตุให้เกิด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความรู้ชัดแจ้งถึง ความดับไม่เหลือ ของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และ
ความรู้ชัดแจ้งถึง ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

การวัดสอบสัมมาทิฏฐิ ตามภาษาโลกที่กล่าวกัน วัดด้วยอย่างนี้ คือ
สัมมาทิฏฐิย่อมมีอย่างเต็มที่แก่ผู้ถึงซึ่งวิชชามีความเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ดังนี้
การศึกษา การกระทำไปโดยลำดับ การปฏิบัติไปโดยลำดับ จึงมีประโยชน์อย่างนี้
เพราะเหตุนี้ ความต่างแห่งผลย่อมมี  เพราะความต่างแห่งอินทรีย์
เพราะความต่างแห่งผล  จึงมีความต่างแห่งบุคคล
ดังนั้น ผู้กระทำให้บริบูรณ์  ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์
ผู้กระทำได้เพียงบางส่วนก็ทำให้สำเร็จได้บางส่วน


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: เครื่องวัดสอบสัมมาทิฏฐิ