คมสัน โพสต์เมื่อ 30-12-2019 11:43:28

จิตตั้งมั่นเป็นเช่นไร

จิตตั้งมั่น มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว
เพราะเมื่อจิตดำรงไว้ด้วยอาการอย่างนี้ๆ (ในสติปัฏฐาน ๔)
ถูกชักนำไปด้วยอาการอย่างนี้ๆ (สติ)
ถึงความเป็นอารมณ์เดียวด้วยอาการอย่างนี้ๆ (ปวิเวก)
จิตย่อมถึงความตั่งมั่น โดยอาการอย่างนี้ๆ (ฌานทั้ง ๔)

ลักษณะของความตั้งมั่นของจิตจะมีอารมณ์แห่งการภาวนาเป็นนิมิต อันได้แก่ สติปัฏฐานทั้ง ๔
บุคคลอาศีลแล้วตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ได้ รู้เห็นได้ตรงตามที่เป็นจริง
ย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญา(อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา) ได้นั้น เป็นฐานะที่มีได้
คือ การเห็นสังขารทั้งหลายโดยอาการอย่างนี้ๆ (โดยนัยอริยสัจ ๔)
พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยอาการอย่างนี้ๆ (โดยความเป็นสังขตะ) และ
เห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ๆ (โดยความเป็นของไม่ใช่ตน)

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: จิตตั้งมั่นเป็นเช่นไร