คมสัน โพสต์เมื่อ 29-12-2019 14:29:28

ทำไมต้องอบรมปัญญาเป็นแสนกัปป์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คมสัน เมื่อ 29-12-2019 14:30

คำถาม : ทำไมต้องอบรมปัญญาเป็นแสนกัปป์

คำตอบ : ความต่างแห่งผลย่อมมี เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ เพราะความต่างแห่งผล จึงมีความต่างแห่งบุคคลท ด้วยเหตุอย่างนี้ ผู้กระทำให้บริบูรณ์ ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์ ผู้กระทำได้เพียงบางส่วนก็ทำให้สำเร็จได้บางส่วน จึงทรงตรัสกล่าวว่า การจะเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอย่างบริสุทธิ์ บริบูรณ์นั้น ขึ้นกับอินทรีย์ทั้งหลาย ๕ ประการนี้ เป็นสิ่งที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้
คำถาม : ในเมื่อถ้าเราพยายามฟังพระอภิธรรมให้เข้าใจ ในเรื่องของจิตเจตสิกรูปเพื่อให้เป็นปัจจัยต่อสติปัฏฐาน ระยะเวลาชั่วอายุคนหนึ่งก็น่าจะเพียงพอ ถ้าไม่เสียเวลาไปกับการเที่ยวเล่นเพลิดเพลินหรือทำกิจอย่างอื่น

คำตอบ : การฟังสัทธรรม หากนิวรณ์ ๕ ยังคงกลุ้มรุมอยู่ จิตย่อมไม่ถึงความเป็นอันเดียว ไม่มีความตั้งมั่น ในเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นด้วยดีแล้ว การตามรู้เห็นได้ตรงตามที่เป็นจริงย่อมไม่ปรากฏ ย่อมกล่าวว่าเป็นผู้ไม่รู้ ไม่เห็นแม้ฟังอยู่ ปัญญาในการใคร่ครวญในธรรม ย่อมไม่ปรากฏ
การเข้าใจด้วยการท่องจำขึ้นใจ แต่ไม่สามารถแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น ไม่สามารถหยั่งลงสู่ระบบแห่งความถูกต้องได้ในกุศลธรรมได้ เพราะ

1.เป็นผู้ประกอบด้วยกัมมาวรณภาวะ (มีกรรมเป็นเครื่องกั้น)
2.ประกอบด้วยกิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น)
3.ประกอบด้วยวิปากาวรณภาวะ (มีวิบากเป็นเครื่องกั้น)
4.ไม่ประกอบด้วยศรัทธา
5.ไม่ประกอบด้วยฉันทะ
6.ไม่ประกอบด้วยปัญญานี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนฟังสัทธรรมแล้ว คนหนึ่งสามารถเข้าสู่สัมมัตตะ (ระบบแห่งอริยมรรค ๘ ประการ) ส่วนอีกคนหนึ่งเข้าสู่มิจฉัตตะ(อนริยมรรค) อย่างนี้
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ทำไมต้องอบรมปัญญาเป็นแสนกัปป์