phaisit_k โพสต์เมื่อ 11-5-2019 07:33:19

นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ?

การที่กล่าวกันว่า จาริกแสวงบุญ ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔
เมือตายจากโลกนี้ไป จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ เป็น
พุทธวจน หรือไม่ครับ ?   มีพระสูตรยืนยันไหมครับ ?

อัครา โพสต์เมื่อ 13-5-2019 13:57:38

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐

[๑๓๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาใน    ทิศทั้งหลายย่อม
มาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่ง     ใกล้ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ
ก็โดยกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุ
ผู้ให้เจริญใจ ฯ
      ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ  กุลบุตรผู้มีศรัทธา
สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ
      ๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
      ๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
      ๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ
      ๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม   ระลึกว่า พระ
ตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้   
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
      ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า    พระตถาคต
ประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้   ก็ดี พระตถาคตทรงยัง
อนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ    ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยว       จาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชน
เหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า   แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ

phaisit_k โพสต์เมื่อ 13-5-2019 18:26:00

กราบขอบพระคุณ คุณอัครา มากครับ
ที่เมตตายกพระสูตร ให้รายละเอียด
เพื่อศีกษาต่อไปครับ... สาธุ  _/\_

คมสัน โพสต์เมื่อ 25-8-2019 11:14:36

เมื่อก่อนตายไป มีใจฝังลงไปในสิ่งนั้นอยู่ อันเป็นส่วนแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศล เมื่อจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้แล้ว สุคติย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้

ปัญหาคือจิตที่ไม่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ย่อมท่องเที่ยวไปด้วยอำนาจของตัณหา การตรึกตรอง ดำริถึง ฝังลงไปในเรื่องใดมากๆ จิตย่อมน้อมไปสู่เรื่องนั้นๆ ดังนั้น จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ด้วยอาการอย่างนี้ครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ จริงหรือไม่ ?