phasinee โพสต์เมื่อ 28-7-2017 03:09:39

พระสูตรสำหรับใช้ในการจัดงานศพ

อยากจะรบกวนขอพระสูตรเกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยค่ะ จะใช้สำหรับในการจัดงานศพค่ะ

Chanapol โพสต์เมื่อ 6-9-2017 09:02:48

1.อิทัปปัจจยตา (เปิดเสียงในงานทั้งวัน อาจจะพิมพ์มาแปะบอร์ดให้แขกอ่าน หรือแจก)
2.ปฎิจจสมุปบาท (เปิดเสียงในงานทั้งวันเช่นกัน อาจจะพิมพ์มาแปะบอร์ดให้แขกอ่าน หรือแจก)
3.อานาปานสติ (เปิดเสียงในงานทั้งวันเช่นกัน อาจจะพิมพ์มาแปะบอร์ดให้แขกอ่าน หรือแจก)
4.อริยสัจ ๔  (อาจจะพิมพ์มาแปะบอร์ดให้แขกอ่าน หรือแจก)
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: พระสูตรสำหรับใช้ในการจัดงานศพ