อัครา โพสต์เมื่อ 12-2-2017 21:13:39

ความหมาย อริยสาวก นัยหนึ่ง

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔
396....คฤหบดีก็ดี  บุตรของคฤหบดีก็ดี  คนที่เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งก็ดี
ย่อมฟังธรรมนั้น  ครั้นฟังแล้ว  ย่อมได้ความเชื่อในตถาคต  เขาประกอบด้วยการได้ความเชื่อ
โดยเฉพาะนั้น  จึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  ฆราวาสคับแคบ  เป็นทางมาแห่งธุลี  บรรพชาเป็นช่อง
ว่าง  เรายังอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์  บริบูรณ์โดยส่วนเดียว  ดุจสังข์ที่เขา
ขัดแล้ว  นี้ไม่ใช่ทำได้ง่าย  อย่ากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด  สมัยต่อมาเขาละโภคสมบัติน้อยบ้าง  มากบ้าง  และวงศ์
ญาติเล็กบ้าง  ใหญ่บ้างปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้วออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตดูกรอัคคิเวสสนะ  เพียงเท่านี้แล  เขาชื่อว่าเป็นอริยสาวก  อยู่ในโอกาสอันว่างแล้ว (อริยสาวโก อพฺโภกาสคโต
โหติ)

----------------
คือ ภิกษุในธรรมวินัย

คมสัน โพสต์เมื่อ 17-2-2017 08:36:16

ใช่ครับ อริยาสาวกมีความหมาย หลายนัย

somphob78900 โพสต์เมื่อ 7-5-2017 11:43:51

ใช้ครับๆ {:1_1:}
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ความหมาย อริยสาวก นัยหนึ่ง