rungsun.l โพสต์เมื่อ 20-10-2016 00:54:28

สงสัย..ผู้ได้สดับไปทางเจริญอย่างเดียว ผู้รักษาศีลอย่างเดียวไปทางเสื่อมอย่างเดียว

ขอเรียนสอบถาม หรือแนะนำพระสูตร ..เคยฟัง พอจ.เทศน์สอน ไม่แน่ใจว่าจำมาครับถ้วนหรือเปล่า ?
     - สงสัยอยู่ว่า ทำไมบุคคลผู้รักษาศีล ถึงไปทางเสื่อมอย่างเดียว ไม่ไปทางเจริญ หากเป็นอย่างที่ผมเข้าใจนี้ จะเป็นการไม่เอื้อต่อผู้ที่จะมั่นในการรักษาศีลหรือครับ .. หรือว่าผมเข้าใจไม่ถูกต้องเอง ขอคำชี้แนะ ขอบคุณมากครับ  

crème โพสต์เมื่อ 20-10-2016 03:12:38


ดูกรอานนท์ ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศีล แต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขา ตามความเป็นจริง
บุคคลนั้นไม่ทำกิจแม้ด้วยการฟัง ไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต ไม่
แทงตลอดแม้ด้วยทิฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขาย่อม
ไปทางเสื่อม ไม่ไปทางเจริญ ย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียว ไม่ถึงความเจริญ

ดูกรอานนท์ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีศีล และรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขา ตามความเป็นจริง
บุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟัง กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต แทงตลอด
ด้วยดีแม้ด้วยทิฐิ ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขาย่อมไป
ทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อมเนื้อความบางส่วนใน มิคสาลาสูตร
http://www.84000.org/tipitaka/_mcu/v.php?B=22&A=8199&Z=8302


rungsun.l โพสต์เมื่อ 21-10-2016 01:33:22

crème ตอบกลับเมื่อ 20-10-2016 03:12 static/image/common/back.gif
เนื้อความบางส่วนใน มิคสาลาสูตร
http://www.84000.org/tipitaka/_mcu/v.ph ...

ขอบพระคุณมากครับ

pungkung โพสต์เมื่อ 3-11-2016 12:53:11

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pungkung เมื่อ 3-11-2016 13:04

"เป็นผู้มีศีล" แต่ไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งศีลของเขาตามความเป็นจริง (น่าจะหมายถึงไม่รู้หนทาง คือ อริยมรรคมีองค์8 หรือ ไม่รู้จักอริสัจ4 นั่นเอง )

ทางเสื่อมคืออะไร ทางเจริญคืออะไร
เห็นว่าทางเสื่อมน่าจะหมายถึงทางของปุถุชนชั้นล่างสุด คือ ทางของปุถุชนผู้มิได้สดับนั้นเอง
เพราะปุถุชนผู้ได้สลับก็จะขยับชั้นขึ้นมาอีก
เห็นว่าทางเสื่อมทางเจริญไม่น่าจะหมายความถึงสวรรค์หรือนรก เพราะเคยมีปริพาชกไปถามพระศาสดาว่าทำไม คนบางคนมีศีลตกนรก บางคนทุศีลขึ้นสวรรค์ ดังนั้นทางเจริญน่าจะหมายถึงเจริญในโลกุตรธรรม และคนที่มีศีลหรือทุศีลก็แล้วแต่ตายไปแม้นว่าได้ขึ้นสวรรค์ก็ชั่วคราว ตายจากสวรรค์เกือบทั้งหมดก็ลงต่ำลงนรกอยู่ดี คือไม่พ้นไปจากทางเสื่อมไปได้ในท้ายที่สุด แต่ผู้กระทำเหตุเพื่อความจะได้เป็นโสดาบันหรือโสดาบันขึ้นไปต่างหากคือทางเจริญ

ในศาสนาอื่นบางศาสนามีศีลเคร่งครัดมากกว่าศีล5 ก็มี แต่เขาไม่มีอริยมรรค8ฯ
คนที่คิดว่าเป็นพุทธรักษาศีล5แต่ไม่รู้จักมรรค8 ก็จะทำนองเดียวกัน แม้ว่าจะบอกว่ามีสัทธา ก็จะไม่เข้าลักษณะของการเป็นผู้มีสัทธาตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้ สัทธาก็ผิดหรือไม่มีตามนิยามของศาสดา ปัญญาก็ไม่มีคือไม่รู้จักมรรค8ไม่รู้จักอริยสัจ4 แถมไม่ฟังพุทธวจนอีก แล้วจะต่างอะไรกับคนต่างศาสนา

เมื่อสัทธาผิด และปัญญาไม่มี  วิริยะ สติ สมาธิ ก็ผิดตามไปด้วย

ปุถุชนผู้ได้สดับคิดว่าแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุธรรม ก็น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในอนาคตเพื่อถึงนิพพานไม่ว่าจะมีศีลหรือไม่เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตามเหตุตามปัจจัย หรือปุถุชนผู้ได้สดับตอนตายฌานไม่เสื่อมประกอบกับได้สดับ ก็ไม่เสื่อมเช่นกัน

พอจะจัดลำดับโดยประมาณๆเป็นแนวพิจารณา

1.ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่มีศีล--->2.ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีศีล--->3.ปุถุชนผู้ได้สดับน้อยไม่มีศีล--->4.ปุถุชนผู้ได้สดับน้อยมีศีล--->5.ปุถุชนผู้ได้สดับมากไม่มีศีล--->6.ปุถุชนผู้ได้สดับมากมีศีล--->7.ปุถุชนผู้ได้สดับไม่มีศีลฌานตอนตายไม่เสื่อม--->8.ปุถุชนผู้ได้สดับมีศีลฌานตอนตายไม่เสื่อม--->9.โสดาบันบุคคล.......ฯ

1.กับ2.เสื่อมอย่างเดียว เสื่อมจากโลกุตระธรรม

ถ้าเฉพาะที่มีในพระสูตรนี้
การฟัง--->กระทำกิจด้วยความเป็นพหูสูต(ในที่นี้น่าจะหมายถึง /ความเป็นพหูสูต เป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีการสดับน้อย./)---->แทงตลอดแม้ด้วยทิฐิ(น่าจะหมายถึงโสดาปัตติผล)

somphob78900 โพสต์เมื่อ 28-5-2017 10:53:51

ขอบคุณน่ะครับ {:1_1:}
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: สงสัย..ผู้ได้สดับไปทางเจริญอย่างเดียว ผู้รักษาศีลอย่างเดียวไปทางเสื่อมอย่างเดียว