bunpot โพสต์เมื่อ 3-10-2015 01:58:07

อยากสอบถามคนใกล้ชิด พุทธวจน เรื่องพระอรหันต์ มีราคะ โทสะ ได้หรือไม่ จาก กระทู้โ


ในyoutube มีคนถามว่า  เกี่ยวกับ ราคะโทสะ โมหะ  และ อุปทาน  ของพระอรหันต์

แล้วมีคนสงสัยในการตอบ ว่า  ตกลง พระอรหันต์ มีราคะ ได้

จริงๆแล้ว  อยากทราบว่า  ทำไม จึงไม่ตอบว่า พระอรหันต์ ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ


เชื่อมั่นว่า อาจมีการเข้าใจผิด  บางอย่าง

คมสัน โพสต์เมื่อ 3-10-2015 06:24:57

ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงซึ่ง นิพพาน แก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลาย  จงฟังความข้อนั้น.
        
ภิกษุ ท. !  นิพพาน  เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !  ความสิ้นไปแห่งราคะ  ความสิ้นไปแห่งโทสะ,  ความสิ้นไปแห่งโมหะ,  อันใด
ภิกษุ ท. !  อันนี้แล  เราเรียกว่า  นิพพาน

             - สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑

คมสัน โพสต์เมื่อ 3-10-2015 06:28:10

คฤหบดี !  ภิกษุผู้หมดอุปาทาน  ย่อมปรินิพพาน.
คฤหบดี !  นี่แล  เป็นเหตุเป็นปัจจัย  (ซึ่งด้วยความหมดอุปาทานนั่นแหละ)  
ที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ ย่อมจักปรินิพพานในปัจจุบันนี้ แล

     - สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๘/๑๙๒.

        

ภิกษุ ท. !  ถ้าภิกษุ  เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว  ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน  
เพราะความหน่าย  เพราะคลายกำหนัด  เพราะความดับเย็นแล้ว
ที่ตา, ที่หู, ที่จมูก, ที่ลิ้น, ที่กาย, ที่ใจ  
ก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่าภิกษุ  
เป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง  นิพพานในทิฏฐธรรมนี้ นั่นแล

      - สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๗/๒๔๔.

bunpot โพสต์เมื่อ 3-10-2015 09:12:00

ขอบคุณครับ  มีบางพวก โจมตีว่า ชาวพุทธวจน เข้าใจว่า พระอรหันต์ มีราคะ โมสะ โมหะ  ซึ่งเป็นเรื่อง ทำให้คนที่ไม่เข้าใจหมดศรัทธาได้

ต้องพยายาม สื่อ ให้คนศรัทธา พุทธวจน  ด้วยการ เผยแผ่ว่า พระอรหันต์ ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ มากๆนะครับ

คมสัน โพสต์เมื่อ 3-10-2015 09:40:53

ขอบคุณครับ  มีบางพวก โจมตีว่า ชาวพุทธวจน
เข้าใจว่า พระอรหันต์ มีราคะ โมสะ โมหะ  
ซึ่งเป็นเรื่อง ทำให้คนที่ไม่เข้าใจหมดศรัทธาได้

***********************************
ราคะ โทสะ โมหะ พระศาสดาทรงตรัสว่า เป็นอกุศลมูล ประกอบเข้ากับจิตแล้วย่อมให้อกุศลธรรม เป็นวิบาก
แต่เพราะว่าเมื่อพระอรหันต์ซึ่งแม้ละอุปาทานได้แล้วใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ
แต่ว่าอินทรีย์ทั้งหลาย ๖ อย่างนี้ ก็ยังปรากฏอยู่ (เพราะยังไม่กายแตกทำลายไป)
แม้พระศาสดารวมถึงอรหันตสาวกทั้งหลาย จะยังมี รูปที่ทรงเห็นด้วยจักขุ เสียงที่ได้ยินด้วยโสตะ กลิ่นที่ได้สูดดมด้วยจมูก เป็นต้นนั้น

เมื่อตาเห็นรูป มีจักขุวิญญาณ ผัสสะย่อมเกิดมีขึ้น เรียกว่า จักขุสัมผัส เป็นต้น
เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเป็นสิ่งที่อรหันต์รู้ยิ่งเป็นอย่างดีแล้ว รู้รอบแล้วในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น
แต่เพราะความรู้ยิ่ง รู้รอบ ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้
แม้ ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเกิดมีอยู่ในภายใน (อันอาศัยตาเห็นรูป นั้น)
ย่อมรู้ชัดซึ่งราคะ โทสะ โมหะ ว่าเกิดมีอยู่ในภายใน
รู้ชัดว่า ราคะ โทสะ โมหะ อันไม่เกิดมีอยู่ในภายใน ว่าไม่มีอยู่ในภายใน

ธรรมที่เกิดขึ้น ๒ เหล่านี้ ย่อมอาศัยปัญญาแล้วจึงรู้
ปัญญานี้คือ การเห็นตรงตามที่เป็นจริงซึ่ง อริยสัจ ๔
เป็นปัญญาที่เป็นสัจจะ อันเป็นของอริยะ แทงตลอดซึ่งความทุกข์ให้สิ้นไปได้อย่างนี้
ด้วยเหตุนี้ แม้ยังจะต้องเสวยเวทนาใดๆอันเกิดจากผัสสะ ก็เป็นผู้รู้ยิ่ง รู้รอบ เป็นอย่างดี
แล้วมีสตตวิหารธรรม ๖ ประการ เป็นเครื่องอยู่ด้วยอุเบกขา อันเป็นไปเพื่อสติ และ ความสุขในปัจจุบัน ของอรหันต์ทั้งหลายครับ

ดังนั้นแล้ว ราคะ โทสะ โมหะ อันใด ที่จะพึงมีเกิดขึ้น ด้วยอาศัยขันธ์ที่มีปรากฏอยู่
แต่เพราะขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นขันธ์ที่ไม่มีอาสวะแล้ว (ขันธ์ที่ไม่มีอุปาทาน) เมื่อไม่ถือมั่นว่าเรามีขันธ์อย่างนี้อยู่
อรหันต์ทั้งหลายย่อมถึงความทำให้ ราคะ โทสะ โมหะ หมดสิ้นไปได้
เหมือนไฟที่ลุกโพลงขึ้นแล้วดับมอดลงเพราะหมดเชื้อแล้ว ไม่อาจทำให้ถึงความลุกโพลงขึ้นได้ใหม่  ฉันนั้น

yhun โพสต์เมื่อ 3-10-2015 11:51:20

bunpot ตอบกลับเมื่อ 3-10-2015 09:12 static/image/common/back.gif
ขอบคุณครับ  มีบางพวก โจมตีว่า ชาวพุทธวจน เข้าใจว่า พร ...

คนรับข้อมูลก็ไม่พิจารณาเลยครับ หลงกันเพลินกันจน ขาดการพิจารณาที่ถูกที่ควร

jonobra โพสต์เมื่อ 3-10-2015 17:09:42

ถามต่อนิดนึงครับ ราคะ โทสะ โมหะ อยู่ในกระบวนการใดของปฏิจจสมุปบาทเหรอครับ

คมสัน โพสต์เมื่อ 3-10-2015 20:40:11

ราคะ โทสะ โมหะ เป็นรากเหง้าของอกุศลมูล อกุศลธรรมเกิดในที่ใด ราคะ โทสะ โมหะ ก็เกิดในที่นั่นครับ

bunpot โพสต์เมื่อ 3-10-2015 21:18:43

แสดงว่า มีบางคนคนเข้าใจจริงๆว่าพระอรหันต์ มีราคะโทสะ โมหะ ได้

ราคะ โทสะ โมหะ  ก็ คือ อุปทาน  4  นั้นเอง   

ถ้าพระอรหันต์ มี ราคะ โทสะ โมหะ  ก็ไม่พ้นทุกข์  เพราะ  ยังหลงอยู่  จะเรียกว่า  ละโมหะได้ เพราะ รู้ ได้อย่างไร

bunpot โพสต์เมื่อ 3-10-2015 21:23:39

อินทรีย์ 5 นะครับ ไม่ใช่อินทรีย์6
อินทรีย์5  แปลได้หลายอย่าง เช่น  ศรัทธา สมาธิ วิริยะ สติ ปัญญา
แต่ในที่นี้แปลว่า  เวทนาอินทรีย์ทั้ง 5  

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   !    อินทรีย์  ๕  ประการนี้  ๕ ประการ

เป็นไฉน   คือ   ทุกขินทรีย์  ๑   โทมนัสสินทรีย์ ๑   สุขินทรีย์   ๑  โสมนัส-

สินทรีย์ ๑  อุเบกขินทรีย์ ๑
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
ดูในรูปแบบกติ: อยากสอบถามคนใกล้ชิด พุทธวจน เรื่องพระอรหันต์ มีราคะ โทสะ ได้หรือไม่ จาก กระทู้โ