หน้า: [1] 2
ดูในรูปแบบกติ: สัปปุริสทาน จาคะ ผู้ประสบบุญ ผู้ให้ ทางมาแห่งบุญ